Afkondigingsbladen

Afkondigingsblad van Aruba

 • AB2017No.11

  (31-03-2017)

  LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 10 februari 2017 tot wijziging van het Landsbesluit Parke Nacional Arikok (AB 2000 no. 59) (aan-wijzing Spaans Lagoen-gebied als natuurreservaat)

 • AB2017No.10

  (31-03-2017)

  LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 17 februari 2017 ter uitvoering van artikelen 2 en 2a van de Sanctieverordening 2006 (AB 2007 no. 24) (Sanctiebesluit Jemen)

 • AB2017No.09

  (24-02-2017)

  LANDSBESLUIT van 17 februari 2017 no. 1, houdende de inwerkingtreding van de hoofdstukken 4 en 5 van de Landsverordening verzorgingshuizen (AB 2015 no. 61)

 • AB2017No.08

  (31-03-2017)

  BESLUIT van 16 december 2016 (Stb. 2016, 551) tot vaststelling van het tijd-stip van inwerkingtreding van artikel II, onderdeel O, eerste lid, van de Rijks-wet van 13 december 2012 tot aanpassing van de Wet militaire strafrecht-spraak, het Wetboek van Militair Strafrecht en de Wet Militair tuchtrecht in verband met gewijzigde regelgeving en herstel van technische onvolkomen-heden (Stb. 2013, 25) en van het besluit van 15 november 2016 tot wijziging van het Rijksbesluit uitvoeringsbepalingen militair straf- en tuchtrecht in ver-band met de wijziging van artikel 59 Wetboek van Militair Strafrecht en enkele andere bepalingen (Stb. 2016, 470)
   

 • AB2017No.07

  (31-03-2017)

  BESLUIT van 15 november 2016 tot wijziging van het Rijksbesluit uitvoe-ringsbepalingen militair straf- en tuchtrecht in verband met de wijziging van artikel 59 Wetboek van Militair Strafrecht en enkele andere bepalingen (Stb. 2016, 470)

 • AB2017No.06

  (31-03-2017)

  RIJKSWET van 23 augustus 2016, houdende bepalingen omtrent de verle-ning van visa voor de toegang tot de landen van het Koninkrijk (Rijksvisum-wet) (Stb. 2016, 320) 

 • AB2017No.05

  (31-03-2017)

  BESLUIT van 30 juni 2016, nr. 2016000799, houdende wijziging van het Schepenbesluit 2004 in verband met een nieuwe bevoegdheidsverdeling met betrekking tot het beveiligingsniveau van zeeschepen en de bevoegdheids-verlening tot vaststelling van de daarmee verbonden aanvullende richtsnoe-ren en instructies
  Uitgegeven

 • AB2017No.04

  (31-03-2017)

  RIJKSWET van 15 juni 2016, houdende bepalingen omtrent de toepassing in Aruba, CuraƧao en Sint Maarten van beperkende maatregelen met het oog op de handhaving of het herstel van de internationale vrede en veiligheid of de bevordering van de internationale rechtsorde dan wel de bestrijding van terrorisme, vastgesteld in het kader van het Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid van de Europese Unie (Rijkssanctiewet) (Stb. 2016, 261)

 • AB2017No.03

  (31-03-2017)

  BESLUIT van 21 juni 2016 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtre-ding van de onderdelen B0 en Ea van artikel 2.6 van de Rijkswet aanpassing rijkswetten aan de oprichting van de nieuwe landen (invoering beroep in cas-satie in belastingzaken in de Caribische delen van het Koninkrijk) (Stb. 2016, 237)
  Uitgegeven

 • AB2017No.02

  (14-02-2017)

  LANDSBESLUIT van 14 februari 2017 no. 1, houdende uitgifte van schatkistpromessen tot een maximum van Afl. 65.000.000,-

 • AB2017No.01

  (14-02-2017)

  LANDSBESLUIT van 3 februari 2017 no. 1, ter uitvoering van artikel 2 van de Landsverordening tot vaststelling van de begroting van de ministeries van het Land voor het dienstjaar 2017 (AB 2016 no. 59), de artikelen 5, 6, tweede lid, 15, 16 van de Landsverordening schatkistpapier (AB 1987 no. 3) en de artikelen 35, 9, eerste en derde lid, 10, 11, 12, tweede lid, 13, 14, eerste lid, onderdeel b, 15, 17, tweede lid c, en 18 van het Landsbesluit schatkistpapier (AB 1988 no. 6) (Landsbesluit Financieringsbehoefte 2017-I)

Document download informatie:

Bestanden met de extensie .pdf kunnen gelezen worden met bijvoorbeeld: Adobe Reader

Archief