Toerisme
Klik hier als u toerist bent

Verkiezing 2013
Kiezerslijst

Formulier
Arubahuis

GA-EMA

Papiamento

Persoons- en familiezaken

HistorieUittreksels | Geboorten | Huwelijk | Echtscheiding | Erkenning | Adoptie | Overlijden | Adreswijziging | Paspoorten | Identiteitskaart (cedula) | Website BBSB

Historie

Tot de Franse tijd in Nederland vóór 1795, kende Nederland geen centraal overzicht van samenstelling en omvang van de bevolking. De Franse bezetter voerde in enkele landsdelen in 1796 de burgerlijke stand in. In 1811 werd deze registratie overal in Nederland ingevoerd. Dat betekent dat er geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten werden opgemaakt.

Stadhuis van Aruba

Als deel van het Koninkrijk der Nederlanden is ook in Aruba een burgerlijke stand en bevolkingsregister ingevoerd. De burgerlijke stand bestaat uit registers. In de registers wordt iemands burgerlijke staat opgenomen. Wijzigingen in dit register worden dus aangebracht wanneer er iemand wordt geboren, komt te overlijden, gaat trouwen of gaat scheiden.

De burgerlijke stand is ook een belangrijke informatiebron voor mensen die aan stamboomonderzoek doen. Het bevolkingsregister is een systeem van bevolkingsboekhouding waardoor inzicht ontstaat in de omvang en samenstelling van de bevolking van Aruba. Het bevolkingsregister is een continue bijgehouden register van ingezetenen met onder andere adres, familienaam, voornamen, geslacht en burgerlijke staat.

In Aruba is de Dienst Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister belast met het registreren en bijhouden van alle gegevens die te maken hebben met de burgerlijke staat van personen. Sinds de jaren 70 is de administratie van de Dienst  Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister geautomatiseerd.

Voor persoons- en familiezaken kunt u terecht bij de Dienst Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister. Dieze dienst wordt over het algemeen als Censo aangeduid. Voor alle persoons- en familiezaken moet u zich persoonlijk melden bij de Dienst Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister. Voor alle akten opgemaakt en uitgereikt door de Dienst Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister geldt, dat deze dezelfde bewijskracht hebben als andere authentieke akten.

Terug naar boven

Uittreksels

De meest geleverde dienstverlening door de Dienst Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister is het afhandelen van de aanvragen voor uittreksels.
Het meest gevraagde uittreksel is dat van de geboorteakte uit het bevolkingsregister, ook wel geboortebewijs genoemd. Dit uittreksel wordt gebruikt voor diverse doeleinden, onder andere voor:

 • Rijbewijs examen;
 • inschrijven bij diverse scholen en opleidingen;
 • aanvraag bij diverse nutsbedrijven (W.E.B., Setar en Elmar);
 • verlenging van verblijf- en werkvergunning;
 • verklaring van goed gedrag;
 • inklaren van verhuisboedel.

Behalve uittreksels uit het bevolkingsregister kennen we ook uittreksels uit het huwelijksregister, uit het overlijdensregister, enzovoort. Ook deze zijn voor diverse doeleinden noodzakelijk en als product bij de Dienst Burgerlijke Stand en Bevolkingsregisterte verkrijgen.

Voor afgifte van uittreksels is er een apart loket (nr. 3) ingericht waarvoor geen nummer getrokken hoeft te worden. In onze Producten en Diensten Catalogus vindt u meer informatie over het aanvragen van uittreksels.

Terug naar boven

Geboorten

Ieder kind dat op Aruba wordt geboren, moet aangegeven worden bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. De aangifte dient binnen 5 dagen (dag van geboorte en (zaterdagen/zondagen/feestdagen niet meegerekend) te worden gedaan. Van iedere aangifte gedaan na het verstrijken van genoemde termijn van vijf dagen, wordt melding gemaakt bij het Openbaar Ministerie.

De vader is verplicht tot aangifte van geboorte. Bij ontstentenis of verhindering van de vader zijn bevoegd de moeder of een ander die bij de geboorte aanwezig is geweest.

Van die aangifte wordt door de ambtenaar de geboorteakte opgemaakt.

Bij de aangifte dient de aangever de volgende documenten te kunnen overleggen: 

 • Een geldig legitimatiebewijs (identiteitskaart, rijbewijs of paspoort) en indien getrouwd het trouwboekje (indien dit voor handen is);
 • bewijs van geboorte van het kind afgegeven door de kraamafdeling van het Horacio Oduber Hospitaal of van de vroedvrouw.

Sinds januari 2001 is aangifte van geboorte in het ziekenhuis weer mogelijk en wel van 9.00 tot 10.00 uur.

In onze Producten en Diensten Catalogus vindt u meer informatie over het aanvragen van uittreksels uit het geboorteregister.

Terug naar boven

Huwelijk

Huwelijk van ingezetenen | Huwelijk van niet ingezetenen

Huwelijk van ingezetenen

Alle personen die met elkaar willen gaan trouwen moeten daarvan aangifte doen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand.

Nadat het echtpaar 14 dagen in ondertrouw is gegaan (aangifte van voorgenomen huwelijk), kan het huwelijk voltrokken worden (artikel 62 lid 1 BWA).

10 dagen na de afkondiging mag men in het huwelijk treden, tenzij het huwelijk wordt gestuit.

Om een huwelijk aan te gaan zijn de volgende vereisten van toepassing: 

 • Dat de man en de vrouw moeten beiden tenminste 18 jaar oud zijn;
 • personen onder de 18 jaar (minderjarigen) mogen geen huwelijk aangaan zonder toestemming van hun ouders;
 • staat een persoon onder voogdij (tot 18 jaar), dan heeft hij of zij bovendien toestemming nodig van de voogd en toeziende voogd ;
 • bij het aangaan van een huwelijk dienen tenminste twee en ten hoogste vier meerderjarige getuigen aanwezig zijn.

Aangifte van een huwelijk kan alleen van maandag tot en met donderdag van 13.15 tot 15.15 worden gedaan. U kunt een afspraak voor een huwelijksaangifte maken bij de balie van de DBSB. 

Voor de aangifte van huwelijk moeten in principe beide aanstaande echtgenoten aanwezig zijn en moeten de volgende documenten aan de ambtenaar van de burgerlijke stand worden overlegd: 

 • Geldig legitimatiebewijs, zijnde een paspoort, identiteitskaart (cedula) of rijbewijs;
 • uittreksel van het bevolkingsregister;
 • originele geboorteakte van beide personen. Als u in een andere land geboren bent, e.g..Venezuela, Suriname, Colombia, dient de originele akte voorzien te zijn van een apostille afgegeven door het Ministerie van Buitenlandse Zaken van bedoeld land. Voor personen geboren in de Dominicaanse Republiek, moet de akte tevens voorzien te zijn van een legalisatie stempel van de Nederlandse Ambassade in genoemd land. Voor personen die in Haïti geboren zijn, behoeft de akte geen apostille, maar moet wel voorzien te zijn van een legalisatie stempel van de Nederlandse ambassade in bedoeld land;
 • als u een verblijfsvergunning (huwelijksvoltrekkingvergunning) heeft, dient u alle originele documenten te overleggen;
 • een verklaring van ongehuwd zijn van u en uw aanstaande van de burgerlijke stand van uw laatste woonplaats voordat u zich gevestigd heeft op Aruba;
 • akte van huwelijkstoestemming (niet verplicht). Als het noodzakelijk is, dat er toestemming moet worden gegeven voor het huwelijk, dan wordt een zogenaamde akte van huwelijkstoestemming opgemaakt. Deze akte van huwelijkstoestemming kan worden opgemaakt door een ambtenaar van de burgerlijke stand of een notaris;
 • de toestemming kan ook bij de huwelijksakte worden gegeven;
 • akte van overlijden (niet verplicht). Een akte van overlijden van degenen van wie toestemming voor het huwelijk was vereist, als zij in leven waren geweest;
 • bewijsstukken geen beletsel huwelijk (niet verplicht);
 • Als u en of uw aanstaande eerder getrouwd is (zijn) geweest; een bewijs van ontbinding van het vorige huwelijk. Dit kan bijvoorbeeld zijn een uittreksel van de echtscheidingsakte of indien van toepassing een uittreksel van de overlijdensakte. De buitenlandse akte moet voorzien te zijn van een apostille en/of een legalisatiestempel van de Nederlandse Ambassade;
 • bewijs van de ontheffing van beletsel (niet verplicht);
 • het bewijs van de ontheffing of de vergunning van de minister, belast met justitiële aangelegenheden, in geval deze is vereist;
 • bewijs van voorziening of vrijstelling van huwelijksaangifte (niet verplicht). Dit is alleen van toepassing indien een rechterlijke voorziening tegen een weigering om een akte van huwelijksaangifte op te maken is gegeven of een vrijstelling van de wachttijd van 14 dagen na de huwelijksaangifte;
 • geneeskundige verklaring van zwangerschap (zoals bedoeld in artikel 301, tweede lid, van het Burgelijk Wetboek van Ar uba (1501GT89.100.pdf),  in geval deze vereist is.

Ook kan aangifte van huwelijk geschieden bij dusdanige geschrifte dat daaruit van het voornemen van de aanstaande echtgenoten genoegzame zekerheid kan blijken.

Van de aangifte wordt een akte van huwelijksaangifte opgemaakt. Op verzoek kan een uittreksel van de akte worden uitgereikt. In onze Producten en Diensten Catalogus vindt u meer informatie over het doen van een huwelijksaangifte en het verkrijgen van een uittreksel van de betrokken aktes.

Vóór het voltrekken van het huwelijk worden, naast de hierboven genoemde bescheiden, de volgende documenten aan de ambtenaar van de burgerlijke stand overlegd: 

 • De akte van huwelijksaangifte;
 • indien stuiting heeft plaatsgevonden, het bewijs dat de stuiting is opgeheven;
 • Kopie van de geldige legitimatiebewijzen (identiteitskaart (cedula), paspoorte of rijbewijs) van tenminste twee en ten hoogste vier meerderjarige getuigen.
 • Indien één van de personen (of allebei) niet de Nederlandse nationaliteit heeft, moet tevens een model D79 ingevuld en ingediend worden bij de Dienst Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister Hiervoor moet eerst, indien noodzakelijk, een afspraak gemaakt worden voor een interview. Dit proces is noodzakelijk om schijnhuwelijken te voorkomen. Indien de adviezen positief zijn kan het huwelijk worden voltrokken, of indien het gaat om een al voltrokken huwelijk kan dit in het Bevolkingsregister worden ingeschreven.

Op de trouwdag moeten de aanstaande echtgenoten persoonlijk voor de ambtenaar van de burgerlijke stand verschijnen. Het is niet mogelijk om via een volmacht te trouwen
Het huwelijk kan voltrokken worden op het stadhuis van Aruba of elders. Voor het trouwen elders moet er wel een medische verklaring overlegd worden van tenminste een van de echtgenoten. Na de voltrekking van het huwelijk wordt het zogenaamde trouwboekje uitgereikt als bewijs dat het huwelijk is gesloten.

Kosten

De kosten van de huwelijksvoltrekking zijn:

 • Van maandag tot en met donderdag
  • in het stadhuis  Afl.130,00
  • thuis                Afl.285,00 
 • op vrijdag  
  • in het stadhuis Afl. 160,00
  • thuis              Afl. 285,00
 • op zaterdag 
  • in het stadhuis Afl. 335,00
  • thuis              Afl. 535,00
 • na kantoortijden (16.00uur): 
  • in het stadhuis Afl. 335,00
  • thuis               Afl. 535,00 
 • gewoon trouwboekje ongeveer Afl. 35.00;
 • luxe trouwboekje ongeveer      Afl. 55,00.

Terug naar huwelijk

Huwelijk van niet ingezetenen

Algemeen | Aangifte huwelijk | Huwelijksvoltrekking | Kosten | Huwelijksinzegening

Algemeen

Vanwege de romantische, de idyllische sfeer en de relaxte levensstijl, kiezen veel aanstaande echtparen Aruba als de plek om te trouwen. Aruba is dan ook één van de favoriete bestemmingen in de wereld om te trouwen.

Voor buitenlanders en Nederlanders, die niet ingezetenen zijn van Aruba, is het mogelijk om op Aruba te trouwen.
Pas gehuwd stel op het parelwitte strand te Eagle Beach
Als u van plan bent om op  Aruba te komen trouwen, moet u wel tijdig met de voorbereidingen beginnen. Bepaalde formulieren en of documenten moeten namelijk binnen een bepaalde tijd bij de Dienst Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister  van Aruba ingeleverd zijn. Tevens moet u rekening houden met de op Aruba geldende wettelijke termijnen.

Een huwelijksdatum kiezen is afhankelijk van de bevestiging van ontvangst van alle benodigde documenten door de ambtenaar van de burgerlijke stand.

Als u aan alle voorwaarden hebt voldaan, zult u een onvergetelijke en bijzondere trouwdag beleven. Dat trouwen op Aruba heel bijzonder is, blijkt uit het feit dat vele echtparen die op Aruba getrouwd zijn, naar Aruba terugkeren om hun huwelijksdag weer te vieren.

Terug naar huwelijk van niet ingezetenen

Aangifte huwelijk

Alle personen die op Aruba willen trouwen moeten daarvan aangifte doen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van Aruba (ondertrouwen).

Het is mogelijk om, als niet ingeschreven, schriftelijk aangifte te doen van het voorgenomen huwelijk. Dit kan door middel van het invullen en opsturen van een formulier aangifte huwelijk (Ondertrouwformulier.doc).

Samen met het formulier dienen de volgende documenten opgestuurd te worden.

 1. Geldig legitimatiebewijs, zijnde een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs; origineel en kopie
 2. Indien u in het Koninkrijk der Nederlanden geboren bent; een uittreksel van de geboorteakte van u van uw aanstaande;
 3. Indien u buiten het Koninkrijk der Nederlanden geboren bent, e.g..Venezuela, Suriname, Colombia, dient de originele geboorte akte voorzien te zijn van een apostille afgegeven door het Ministerie van Buitenlandse Zaken van bedoeld land. Voor personen geboren in de Dominicaanse Republiek, moet de geboorte akte tevens voorzien te zijn van een legalisatie stempel van de Nederlandse Ambassade in genoemd land. Voor personen die in Haïti geboren zijn, behoeft de akte geen apostille, maar moet wel voorzien te zijn van een legalisatie stempel van de Nederlandse ambassade in bedoeld land;  
 4. Als u en of uw aanstaande eerder getrouwd is (zijn) geweest; een bewijs van ontbinding van het vorige huwelijk. Dit kan bijvoorbeeld zijn een uittreksel van de echtscheidingsakte of indien van toepassing een uittreksel van de overlijdensakte. Voor sommige landen geldt het echtscheidingsvonnis en een verklaring, zoals bedoeld onder punt 5.
 5. Een verklaring van ongehuwd van u en uw aanstaande, opgemaakt door een notaris of een ambtenaar van de burgerlijke stand van uw laatste woonplaats;
 6. Kopie van de geldige legitimatiebewijzen (ID, paspoortof rijbewijs) van tenminste twee en ten hoogste vier meerderjarige getuigen.
 7. Opgave van de volledige adressen van de getuigen.

Het formulier met de vereiste documenten dient u uiterlijk één (1) maand vóór de geplande huwelijksdatum ter verificatie op te sturen naar de Dienst Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister. U kunt het formulier met de documenten ook e-mailen naar bbsb@aruba.gov.aw

14 dagen nadat men in ondertrouw is gegaan (aangifte van voorgenomen huwelijk) of 14 dagen na ontvangst van de schriftelijke aangifte, kan het huwelijk voltrokken worden.

Terug naar huwelijk van niet ingezetenen

Huwelijksvoltrekking

Om een huwelijk aan te gaan zijn de volgende vereisten van toepassing:

 • De man en de vrouw moeten beiden tenminste 18 jaar oud zijn;
 • personen onder de 18 jaar (minderjarigen) mogen geen huwelijk aangaan zonder toestemming van hun ouders;
 • staat een persoon onder voogdij (tot 18 jaar), dan heeft hij of zij bovendien toestemming nodig van de voogd en toeziende voogd ;
 • bij het aangaan van een huwelijk dienen tenminste twee en ten hoogste vier meerderjarige getuigen aanwezig zijn.

Voor de burgerlijke huwelijksvoltrekking van niet ingezetenen van Aruba, gelden de volgende richtlijnen:

Stadhuis van Aruba

 • Alle burgerlijke/wettelijke plechtigheden moeten in het stadhuis plaatsvinden;
 • de huwelijksvoltrekking kan van maandag tot en met vrijdag tussen 10:00 en 12:00 plaatsvinden;
 • op verzoek kan, tegen bijbetaling, in de namiddag of op zaterdag getrouwd worden.

Tegen het einde van de huwelijksvoltrekking krijgt het bruidspaar het zogenaamde trouwboekje uit de handen van de ambtenaar van de burgerlijk stand uitgereikt. Dit is het bewijs dat het huwelijk is gesloten.

U  wordt aangeraden om een uittreksel van de huwelijksakte aan te vragen. Dit uittreksel hebt u onder andere nodig om in uw woonplaats het huwelijk te laten registreren en om bij een eventuele inzegening van het huwelijk over te leggen bij de religieuze autoriteiten.

Terug naar huwelijk van niet ingezetenenTrouwboekje

Kosten

De kosten van de huwelijksvoltrekking zijn:

 • Van maandag tot en met vrijdag Afl. 195,00(ongeveer US$ 112,00);
 • op zaterdag Afl. 405,00 (US$232,00);
 • gewoon trouwboekje ongeveer Afl. 35.00 (20,00);
 • luxe trouwboekje ongeveer Afl. 55,00 (ongeveer US$ 32).

Terug naar huwelijk van niet ingezetenen

Huwelijksinzegening

Na de burgerlijke huwelijksvoltrekking kunnen de pasgehuwden ook een religieuze inzegening van hun huwelijk op Aruba laten plaatsvinden. De inzegening kan onder andere volgens onderstaande geloofsovertuigingen plaatsvinden.

Als u het huwelijk volgens de Katholieke Kerk wilt laten inzegenen, dan heeft u de volgende documenten nodig:Sint Fransiscus kerk in Oranjestad

 1. Bewijs dat de toekomstige bruid en bruidegom een voorhuwelijkse voorbereiding hebben bijgewoond;
 2. Schriftelijke toestemming van de priester(s) van de aanstaanden om op Aruba te huwen;
 3. De plaatselijke priester(s) moet(en) eveneens een officiële verklaring afgeven dat geen der partijen voordien een kerkelijk huwelijk is aangegaan;
 4. Een kopie van het huwelijksbewijs, als bewijs dat het paar wettelijk gehuwd is in het land van herkomst of een uittreksel van de huwelijksakte;
 5. Doopsel- en vormselbewijzen van beide partijen en kopieën van hun paspoorten of van hun identiteitsbewijzen;
 6. Opgave van de volledige namen en adressen van de getuigen.

Alle documenten moeten worden ingediend 4 maanden vóór de geplande huwelijksdatum.
Het voorgestelde huwelijk moet plaats vinden “in” een kerkgebouw.

U moet wel rekening houden dat bovenstaande vereisten thans worden bijgesteld en het is raadzaam om eerst navraag te doen bij de:

 • Centro Pastoral Aruba, Santa Cruz 35 B, telefoon (297) 585 5985,
  Fax:(297) 585 1585;
 • pastorie van de St. Franciscus kerk, Irausquinplein 3, Oranjestad, telefoon (297) 582 1434;
 • pastorie van de St. Anna kerk, Noord 16, Oranjestad, telefoon (297) 587 1409, Fax: (297) 587 8554.

Als u het huwelijk volgens de Protestante-, Anglicaanse- en of Methodisten godsdienst wilt laten inzegenen dan gelden de volgende richtlijnen.Protestantse kerk te Sero Colorado

 1. De huwelijksplechtigheid kan plaatsvinden in een van de plaatselijke protestantse, anglicaanse of methodistische kerken of waar het paar dat verkiest;
 2. Een kopie van het huwelijksbewijs uit het land van herkomst, indien het paar buiten Aruba is getrouwd of een uittreksel van de huwelijksakte als het huwelijk op Aruba heeft plaatsgevonden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de:

 • Protestantse kerk, Wilhelminastraat 1, Oranjestad, telefoon (297) 582 1435, e-mail: protestantsegemeente@setarne.aw, www.pgra.org;
 • Anglicaanse kerk, Weg Sero Preto 31, San Nicolaas, telefoon (297) 584 5142 of (297)584 3394;
 • Methodisten Kerk, Longfellowstraat 3, Oranjestad, Correspondentieadres: Postbus 2149, San Nicolas, Telefoon/fax (297) 584 5243, e-mail: arubamethch@setarnet.aw.

Indien u het huwelijk volgens het Joodse geloof wilt laten inzegenen, dan gelden onder andere de volgende richtlijnen:Synagoge in Aruba

 1. Beide partners moeten joods zijn. Zij moeten een verificatie van hun jodendom van de rabbijn van hun woonplaats indienen bij de Arubaanse joodse gemeenschap;
 2. Men moet een formele aanvraag indienen bij de joodse gemeenschap van Aruba;
 3. De cantor van Aruba accepteert bewijzen van jodendom van de erkende Orthodoxe, Conservatieve, Gereformeerde, Liberale en Reconstructionistische autoriteiten;
 4. De synagoge van Aruba is een onafhankelijke, conservatief gereformeerde congregatie;
 5. De huwelijksplechtigheid kan plaatsvinden in de synagoge of op een andere plaats naar keuze van het paar.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Israëlische Gemeente Beth Israël, Adriaan Laclé Boulevard 2, Oranjestad. Telefoon (297) 588 6228, Fax (297) 588 6264.

Voor alle religieuze inzegeningen geldt dat men gepaste kleding moet dragen. Dit houdt in; geen badpakken of wikkelrokken (pareo) voor de bruid, de bruidegom mag een short dragen.

Voor het inzegenen van een huwelijk kan een vergoeding gevraagd worden en of een donatie wordt zeer gewaardeerd. Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij de desbetreffende kerkelijke autoriteiten.

Voor het trouwen op zee geldt het volgende:

Een kapitein van een schip is niet gemachtigd om een huwelijk te voltrekken conform de Nederlandse- en/of de Arubaanse wetgeving. Deze regel geldt voor de internationale wateren en voor de havens. De enige uitzondering op deze regel is, als de kapitein van het schip hiervoor de machtiging heeft gekregen van het land waaronder wiens vlag het schip geregistreerd staat.

 Terug naar boven

Echtscheiding

Een huwelijk wordt ontbonden bij overlijden van een van de echtgenoten of door echtscheiding. Het proces van echtscheiding is als volgt: 

 • Een van de echtgenoten moet een advocaat inschakelen;
 • beide echtgenoten en of hun advocaten moeten voor de rechter verschijnen;
 • de rechter spreekt zijn vonnis uit;
 • het echtscheidingsvonnis dient ingeschreven te worden bij de ambtenaar van de burgerlijke stand.

Om het proces tot ontbinding van een huwelijk op te starten moet een advocaat ingeschakeld worden. Het echtscheidingsvonnis wordt door de rechter uitgesproken. Het echtscheidingsvonnis dient echter bij de ambtenaar van de burgerlijke stand ingeschreven te worden om rechtskracht te krijgen. De inschrijving van het echtscheidingsvonnis dient te geschieden binnen 6 maanden nadat het vonnis in kracht van gewijsde is gegaan, dus wanneer de beroepstermijn is verlopen. Indien de inschrijving wordt nagelaten blijft het huwelijk van kracht.

De enige grond voor echtscheiding is (sinds 1 januari 2002) duurzame ontwrichting van het huwelijk.

In onze Producten en Diensten Catalogus vindt u meer informatie over het verkrijgen van een akte van echtscheiding.

Terug naar boven

Erkenning

Een vader kan een natuurlijk kind (dat geen vader heeft) erkennen waardoor het kind in familierechtelijke betrekking met hem komt te staan. Het kind verkrijgt hierdoor de naam van de vader.

Van een erkenning op Aruba wordt een erkenningakte opgemaakt door de ambtenaar van de burgerlijke stand of door een notaris (notariële akte).

Als een notaris de erkenningakte heeft opgesteld dan moet men deze akte laten opnemen bij de Dienst Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister.

Erkenning kan niet plaatsvinden als: 

 • De vader minderjarig is en de leeftijd van zestien jaar nog niet heeft bereikt;
 • na het verstrijken van de wettelijke termijn van aangifte van geboorte (5 dagen) van het kind, tenzij
  • aannemelijk is dat de man de biologische vader van het kind is;
  • tussen de man en het kind een nauwe persoonlijke betrekking is ontstaan.

In onze Producten en Diensten Catalogus vindt u meer informatie over het erkenningakte en het verkrijgen van uittreksels van erkenningaktes.

Terug naar boven

Adoptie

Adoptie is het op wettelijk omschreven wijze de verantwoordelijkheid voor een kind aanvaarden, die normaal gesproken uitgeoefend wordt door de natuurlijke ouders. Adoptieouders en adoptiekinderen hebben dezelfde rechten en plichten tegenover elkaar als natuurlijke ouders en hun biologische kinderen.

De adoptie wordt door de rechter bevestigd of uitgesproken door een rechtbank, al dan niet bijgestaan door de Directie Voogdijraad. Elke adoptie moet op wettige gronden gebaseerd zijn en moet in het voordeel van het kind zijn.

Door de adoptie verkrijgt het geadopteerde kind de naam van de adoptieouder of in geval van gelijktijdige adoptie door een echtpaar, de naam van de man. Men kan echter overeenkomen dat het geadopteerde kind de eigen naam behoudt, gevolgd door die van de adoptieouder.

Om in aanmerking te komen om een kind te kunnen adopteren moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan: 

 • Het kind moet op de dag van het verzoek minderjarig zijn en indien het op de dag van het verzoek twaalf jaar of ouder is, moet het kind tijdens het verhoor laten blijken geen bezwaren te hebben tegen de adoptie;
 • dit kan ook gelden voor een kind jonger dan twaalf jaar als volgens de rechter is gebleken dat er geen bezwaren zijn tegen de adoptie en dat het kind in staat kan worden geacht een redelijke waardering van zijn belangen te kunnen doen;
 • het kind mag geen kleinkind zijn van een adoptieouder;
 • de adoptieouder of beide adoptieouders moeten tenminste achttien jaren ouder dan het kind zijn;
 • geen van de ouders mag het verzoek tegenspreken;
 • de minderjarige moeder van het kind moet op de dag van het verzoek de leeftijd van zestien jaren hebben bereikt;
 • de ouder of ouders van het kind mogen niet of niet langer het gezag over het kind hebben. Indien echter de echtgenoot van de ouder het kind adopteert, geldt dat deze ouder alleen het gezag heeft.

Een adoptie kan op verzoek van het geadopteerde kind door de rechter worden herroepen. Hierdoor herleven de oude familierechterlijke betrekkingen opnieuw.

Het vonnis cq. de bevestiging van de rechter dient bij de Dienst Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister worden ingeschreven.

In onze Producten en Diensten Catalogus vindt u meer informatie over het regelen van adopties bij de Dienst Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister .

Terug naar boven

Overlijden

Van ieder overlijden op Aruba wordt er een akte door de ambtenaar van de burgerlijke stand opgemaakt op verklaring van de aangever. Bevoegd tot aangifte van overlijden zijn diegenen die op basis van waarneming of weten op de hoogte zijn van het betreffende overlijden. Tevens kan de persoon die in de lijkbezorging voorziet worden gemachtigd tot het doen van aangifte. Bij het doen van aangifte van overlijden dient er een bewijs van overlijden te worden meegenomen van de arts die de dood heeft geconstateerd en, indien aanwezig, een trouwboekje.

Geen begrafenis mag plaatsvinden zonder toestemming (verlof) van de ambtenaar van de burgerlijke stand.

Op Aruba is crematie niet mogelijk.

In onze Producten en Diensten Catalogus vindt u meer informatie over het doen van overlijdensaangifte en het verkrijgen van overlijdensuittreksels bij de Dienst Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister .

Terug naar boven

Adreswijziging

Iedereen die in Aruba verhuist is verplicht, 5 dagen vóór of 5 dagen na verhuizing, aangifte van adreswijziging te doen bij de ambtenaar van het bevolkingsregister. Het is niet toegestaan om naar een adres te verhuizen zonder voorafgaande toestemming van de eigenaar of hoofdbewoner. Bij twijfel kan het hoofd van de Dienst Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister eisen dat betrokkene een bewijs of toestemming overlegt van de hoofdbewoner of eigenaar van het huis.

Voor een adreswijziging in verband met vertrek naar het buitenland dient tussen 10 en 5 werkdagen vóór vertrek aangifte gedaan te worden bij de ambtenaar van de Dienst Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister.
Bij vertrek naar Nederland of de Nederlandse Antillen krijgt men een verhuisbericht mee.

Bij de verplichte aangifte van adreswijziging in Aruba moet u de volgende documenten overleggen: 

 • Bij verhuizing in Aruba, de toestemming van de eigenaar of hoofdbewoner van het nieuwe adres;
 • bij de verplichte aangifte van verhuizing naar het buitenland moet het paspoort vertoond worden;
 • voor het verkrijgen van bewijs en/of verklaring, een geldig legitimatiebewijs.

In onze Producten en Diensten Catalogus vindt u meer informatie over het aangeven van adreswijzigingen en het verkrijgen van verhuisberichten.

Terug naar boven

Paspoorten

Algemeen | Vingerafdruk | Aanvraag paspoort | Afhalen paspoort | Kinderen eigen paspoort Geldigheidsduur 

Algemeen

Het Nederlandse paspoort is een reisdocument om naar het buitenland te kunnen reizen. Iedere burger van Aruba die naar het buitenland wenst te reizen moet over een paspoort beschikken.
Pasport di Reino Hulandes
Alle personen met de Nederlandse nationaliteit en die in het Bevolkingsregister van Aruba staan ingeschreven kunnen in principe een Nederlands paspoort bij de Dienst Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister aanvragen. Personen met de Nederlandse nationaliteit die niet ingeschreven staan dienen zich te wenden bij het Kabinet van de Gouverneur.

Minderjarige kinderen (onder de 18 jaar) hebben toestemming nodig van hun ouders, voogd of degenen belast met het ouderlijke gezag. 
Bij de paspoortaanvraag en het verlenen van toestemming bij de Dienst Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister  dient iedereen persoonlijk aanwezig te zijn. 

Terug naar paspoort

Vingerafdruk

Vanaf 21 september 2009 zal, als u een nieuw paspoort gaat aanvragen, de medewerker achter de balie u ook om uw vingerafdrukken vragen.
De Europese Unie (EU) heeft hiervoor in 2004 een verordening opgesteld. Het doel daarvan is misbruik van reisdocumenten zoveel mogelijk tegen te gaan.

Het opnemen van vingerafdrukken is verplicht. Er zijn enkele uitzonderingen mogelijk:

 • Indien het fysiek onmogelijk is om van u vingerafdrukken op te nemen, dan krijgt u een paspoort voor tien jaar zonder dat daarin vingerafdrukken zijn opgenomen;
 • in het geval het bij u tijdelijk onmogelijk is vingerafdrukken op te nemen, dan heeft u een keuze. U wacht totdat het wel mogelijk is vingerafdrukken van u op te nemen, of u krijgt een paspoort met een geldigheidsduur van maximaal 12 maanden;
 • van kinderen tot 12 jaar worden geen vingerafdrukken opgenomen.

De baliemedewerkers hebben een apparaat waarmee zij twee goedgekeurde vingerafdrukken elektronisch opnemen. Tot het moment dat het aangevraagde reisdocument is uitgereikt, worden vingerafdrukken bewaard in de reisdocumentenadministratie. Na de uitreiking worden de vingerafdrukken uit de administratie verwijderd en zijn deze alleen nog op de chip in het paspoort zelf opgeslagen.

Het paspoort bevat al sinds 26 augustus 2006 een chip met daarop uw:

 • foto (de gezichtsopname);
 • naam (voornamen en achternamen);
 • geboortedatum;
 • geslacht;
 • nationaliteit;
 • documentnummer;
 • burgerservicenummer (In Nederland);
 • datum einde geldigheid document;
 • land van uitgifte.

Terug naar paspoort

Aanvraag paspoort

Aanvraag reisdocument vanaf 21 september 2009.
Als u een nieuw paspoort, of ander reisdocument gaat aanvragen, heeft u nodig:

 • Het te vervangen paspoort;
 • bij eerste aanvraag een deugdelijk identiteitsbewijs;
 • indien van toepassing een Koninklijk Besluit of verklaring waaruit blijkt dat men Nederlander is geworden;
 • een recent, goed gelijkende kleuren pasfoto die voldoet aan de pasfoto-eisen van de aanvrager;
 • voor minderjarige kinderen moeten de ouders, de ouder belast met het gezag of de voogd(es), aanwezig zijn om de benodigde toestemming te geven;
 • voor toestemming van de voogd dient een voogdijverklaring of verklaring ouderlijk gezag, verkrijgbaar bij de Voogdijraad, te worden overgelegd of een beschikking van de rechter betreffende voogdij of ouderlijk gezag;
 • indien uw documenten kwijt of gestolen zijn, een (gewaarmerkte) kopie van het proces-verbaal dat u van de politie heeft gekregen toen u aangifte deed van verlies of diefstal;
 • contant geld.

De baliemedewerker controleert of van uw vingers wel vingerafdrukken kunnen worden opgenomen. Verfresten of ander vuil kunnen namelijk problemen geven bij het opnemen van de vingerafdrukken. De controle is ook bedoeld om na te gaan of geprobeerd wordt de eigen vinger af te dekken.

Terug naar paspoort

Afhalen paspoort

Bij het ophalen van uw nieuwe paspoort wordt de chip uitgelezen. In dat geval kunnen de vingerafdrukken die in de chip zijn opgeslagen worden gecontroleerd. Zo wordt vastgesteld of uw vingerafdrukken overeenkomen met de vingerafdrukken die in de chip zijn opgeslagen.

Terug naar paspoort

Kinderen eigen paspoort

Vanaf 26 juni 2012 worden kinderen niet meer bijgeschreven in het paspoort van de ouder(s). Zij moeten dan hun eigen reisdocument hebben. Alle bijschrijvingen van kinderen in het paspoort van ouders komen per 26 juni 2012 te vervallen. Het paspoort zelf blijft wel geldig tot de geldigheidsdatum aangegeven in uw paspoort, dus u kunt ermee op reis gaan.

Terug naar paspoort

Geldigheidsduur

Het paspoort heeft in principe een geldigheid van tien jaar. In uitzonderingsgevallen kan deze geldigheid beperkt worden. Een uitgegeven paspoort is en blijft eigendom van de staat der Nederlanden.

Voor paspoortaanvragen kunt u terecht bij de Afdeling Paspoort op afspraak van de Dienst Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister. U kunt een afspraak maken voor het aanvragen van een paspoort via e-mail cita@censo.aw of telefoon (297) 5838181.

U kunt meer informatie krijgen bij de DBSB en op de website www.paspoortinformatie.nl.  

Voor nadere informatie kunt u de site  www.paspoortinformatie.nl  raadplegen of stuur een e-mail naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties via: www.minbzk.nl/algemene-onderdelen/serviceblok/contact.  

In onze Producten en Diensten Catalogus vindt u meer informatie over het aanvragen van een nieuw paspoort.

Terug naar paspoort

Terug naar boven

Identiteitskaart (cedula)

De Arubaanse Identiteitskaar is een legitimatiebewijs ter grote van een credit card waarmee iedereen zich kan identificeren. Voordeel van een dergelijk legitimatiebewijs is dat het gemakkelijk te bewaren is en handig bij gebruik. Het wordt veel gebruikt in het dagelijkse verkeer, bijvoorbeeld voor legitimatie bij banktransacties of op postkantoren. Het is dus niet noodzakelijk om het paspoort continu op zak te hebben.

In principe komen alle ingeschreven personen in aanmerking voor een identiteitskaart.

Bij de aanvraag moet men zich kunnen legitimeren. Degenen die over een vergunning tot verblijf in Aruba moeten beschikken, dienen deze te kunnen overleggen.
De identiteitskaart heeft in principe een geldigheid van vijf jaar voor degenen die geen vergunning nodig hebben om in Aruba te verblijven. Voor de rest is de geldigheid gebonden aan de geldigheidsduur van de vergunning tot verblijf met of zonder toestemming om te werken.

Bij de aanvraag van de identiteitskaart moet men de volgende documenten overleggen.

 • De te vervangen identiteitskaart;
 • betreft het een eerste aanvraag, een deugdelijk legitimatiebewijs (paspoort);
 • indien van toepassing een geldige verblijfsvergunning;
 • een recent, goed gelijkende pasfoto van de aanvrager.

Voor minderjarigen onder de 16 jaar moet tenminste een ouder belast met het gezag of de voogd(es) aanwezig zijn om de benodigde toestemming te geven. 
 
In onze Producten en Diensten Catalogus vindt u meer informatie over het aanvragen van een identiteitskaart bij de Dienst Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister 

Terug naar boven