Toerisme
Klik hier als u toerist bent

Verkiezing 2013
Kiezerslijst

Formulier
Arubahuis

GA-EMA

Papiamento

Huisvesting

Ruimtelijke ordening | Huren | Kopen | Zelf (ver)bouwen | Leges berekeningErfpacht | Keuringen | Huisafval | Utiliteiten

Ruimtelijke ordening

De economie en het aantal inwoners zijn op Aruba de laatste 20 jaar stormachtig gegroeid. Rond 1900 woonden er op Aruba circa 10.000 mensen die vooral leefden van landbouw, veeteelt en visserij. Nog maar 25 jaar geleden woonden er al meer dan 50.000 mensen en lag het economische accent op de olie-industrie.  

LandbouwVisserijolie-industrietoerisme

Sinds 2005 wonen er al meer dan 100.000 mensen op Aruba en vormt het toerisme de belangrijkste bron van inkomsten. De dunbevolkte agrarische gemeenschap van vroeger, heeft in één eeuw plaatsgemaakt voor een dichtbevolkte moderne samenleving met een relatief hoog welvaartsniveau.

Het groeiende aantal inwoners en toeristen heeft tot gevolg dat we de ruimte met steeds meer mensen moeten delen. Het wordt drukker en de kans op conflictsituaties neemt dan toe. Meer mensen betekent meer auto’s en meer bedrijven waardoor de kans op files en overlast toenemen. Met de aanhoudende groei van de bevolking wordt de noodzaak tot bijsturing steeds groter.

Eind 2006 is de Landsverordening Ruimtelijke Ontwikkeling (LRO) afgekondigd, een belangrijke stap in de richting van duurzame ontwikkeling in Aruba. Deze wet maakt het mogelijk om het gebruik van de grond en de ruimte in Aruba beter te sturen. De Landsverordening Ruimtelijke Ontwikkeling (LRO) biedt de mogelijkheid om een ruimtelijk ontwikkelingsplan (ROP) op te stellen: een kaart met een beschrijving die de meest gewenste ontwikkeling voor Aruba in de komende 10 jaar weergeeft.
Het 1e ROP van Aruba is sinds eind 2008 af.

Op onze pagina Ruimtelijke ordening vindt u binnenkort een gedetailleerde uiteenzetting van o.a. het Ruimtelijke Ontwikkelingsplan.

Terug naar boven

Huren

Sociale huurwoningen | Zakelijke huurwoningen | Huurvaststelling | Huuropzegging | Huurverhoging | Bemiddeling | Inspectie

In Aruba zijn de huurprijzen op de huizenmarkt vrij. De huurprijs wordt bepaald onder andere door:
 • De grootte van het betreffende pand;
 • de staat van onderhoud van het betreffende pand;
 • de ligging van het te huren pand.

Aruba kent vele makelaars- en bemiddelingskantoren die hun diensten aanbieden om de woningzoekende te begeleiden bij het vinden van geschikte woonruimte. Verder kan men zich uiteraard laten informeren in het informele circuit, bijvoorbeeld bij collega’s, vrienden en kennissen.

De door de overheid in het leven geroepen stichting Fundacion Cas pa Comunidad Arubano (FCCA) houdt zich bezig met het verlenen van ondersteuning bij het financieren van het bouwen van een eigen huis en het kopen van eigen huis. FCCA zet tevens eigen projecten op en biedt deze woningen te koop of te huur aan. Zoals de naam al aangeeft helpt de FCCA de Arubaanse gemeenschap om aan een eigen huis te komen.

De stichting houdt zich bezig met de sociale woningbouw op Aruba. In dat kader worden woningen te huur aangeboden, waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen sociale huurwoningen en zakelijke huurwoningen.

Terug naar huren

Sociale huurwoningen

Dit type huurwoningen is bestemd voor Arubanen met een laag danwel modaal inkomen. Om in aanmerking te kunnen komen voor een sociale huurwoning van de FCCA, worden de volgende richtlijnen gehanteerd:

 • Verzoeker moet 18 jaar en ouder zijn;
 • alleenwonend of getrouwd echtpaar met een inkomen niet hoger dan Awg. 1.500,- per maand;
 • een huishouden met 1 kind met een inkomen niet hoger dan
  Awg. 1.700,- per maand;
 • een huishouden met 2 kinderen met een inkomen niet hoger dan
  Awg. 1.900,- per maand;
 • een huishouden met 3 kinderen met een inkomen niet hoger dan
  Awg. 2.100,- per maand;
 • een huishouden met 4 kinderen met een inkomen niet hoger dan
  Awg. 2.500,- per maand.

Voor gepensioneerden geldt een uitzondering (neem contact op met FCCA). 

Terug naar huren

Zakelijke huurwoningen

Om in aanmerking te kunnen komen voor een z.g. zakelijke huurwoning gelden de volgende voorwaarden:

 • De aanvrager dient 18 jaar of ouder te zijn;
 • de aanvrager dient een inkomen te hebben dat hoger is dan de per categorie genoemde bedragen (zie sociale huurwoningen);
 • de maandelijkse huur mag niet hoger zijn dan 30% van het inkomen.

Bij het indienen van een verzoek moeten de volgende documenten worden overlegd:

 • Een geldige identiteitskaart (géén rijbewijs of paspoort!);
 • een kopie van het laatste maandoverzicht van het salaris, indien van toepassing van beide echtgenoten;
 • een kopie van het laatste maandoverzicht van andere vormen van inkomen, bijvoorbeeld pensioen en onderstand, indien van toepassing van beide echtgenoten.

Ondanks dat er op Aruba sprake is van een vrije markt economie reguleert de overheid op een aantal vlakken toch de marktwerking, zo ook met betrekking tot huren. Onder andere de volgende zaken worden in hoge mate door de overheid gereguleerd:

 • Huurvaststelling;
 • huuropzegging;
 • huurprijs huurverhoging;
 • bemiddeling;
 • inspectie;
 • informatie.

Hiertoe is de Dienst Huur en Consumentenzaken (DHC) in het leven geroepen.

Terug naar huren

Huurvaststelling

Zowel de verhuurder als de huurder hebben het recht om DHC  te benaderen voor het vaststellen van de huur. Om de huur te laten vaststellen moet rekening worden gehouden met de volgende regels:

 • De aanvrager dient zich persoonlijk te melden bij de Dienst Huur en Consumentenzaken voor een aanvraagformulier;
 • dit formulier dient volledig te zijn ingevuld;
 • formulier persoonlijk indienen bij de Dienst Huur- en Consumentenzaken.

Bij de indiening dient ook een aantal documenten overlegd te kunnen worden. Er zijn aan deze dienstverlening geen kosten verbonden.

Terug naar huren

Huuropzegging

Om een huurovereenkomst op te zeggen is toestemming van de Dienst Huur en Consumentenzaken nodig. Op grond van de Huurcommissieverordening kan een huurovereenkomst zonder toestemming van de  Dienst Huur en Consumentenzaken(DHC) niet worden beëindigd. Dit is uiteraard niet nodig als met wederzijds goedvinden de huuroverkomst wordt beëindigd.
Voor het verkrijgen van de toestemming moet rekening worden gehouden met de volgende regels:

 • De indiener moet zich persoonlijk melden bij de Dienst Huur en Consumentenzaken voor een aanvraagformulier;
 • dit formulier dient volledig ingevuld en ondertekend te worden;
 • het formulier moet persoonlijk ingediend worden bij de Dienst Huur en Consumentenzaken.

Bij de indiening dient ook een aantal documenten overlegd te kunnen worden. Er zijn aan deze dienstverlening geen kosten verbonden.

Terug naar huren

Huurverhoging

Om over te gaan tot huurverhoging is, op grond van de Huurcommissieverordening,  toestemming nodig van de Dienst Huur en Consumentenzaken (DHC
Voor het verkrijgen van de toestemming moet rekening worden gehouden met de volgende regels:

 • De aanvrager dient zich persoonlijk te melden bij de Dienst Huur en Consumentenzaken voor een aanvraagformulier;
 • het formulier dient volledig ingevuld en ondertekend te worden;
 • het formulier dient persoonlijk ingediend te worden bij de Dienst Huur en Consumentenzaken.

Bij de indiening dient ook een aantal documenten overlegd te kunnen worden. Er zijn aan deze dienstverlening geen kosten verbonden.

Terug naar huren

Bemiddeling

Bij een dispuut tussen huurder en verhuurder kan de Dienst Huur en Consumentenzaken, afdeling Inspectie, op verzoek van een van de partijen, bemiddelen ten einde tot een bevredigende oplossing te komen. Deze bemiddeling kan zowel telefonisch als persoonlijk aangevraagd worden.
Bij persoonlijk melden dienen de volgende documenten overlegd te worden:

 • Een geldig legitimatiebewijs van de verzoeker (identiteitskaart, rijbewijs of paspoort);
 • een eventuele machtiging uit naam van de feitelijke verzoeker;
 • tevens dient informatie te worden gegeven over het betreffende dispuut en over de partijen.

Er zijn aan deze dienstverlening geen kosten verbonden.

Terug naar huren

Inspectie

Bij aanvang en of beëindigen van huurovereenkomsten kan aan de Dienst Huur en Consumentenzaken, afdeling Inspectie verzocht worden om opname te doen en rapporten uit te brengen van de staat van het pand. De inspectie kan zowel telefonisch als persoonlijk worden aangevraagd.
Bij persoonlijke aanvraag dienen de volgende documenten worden overlegd:

 • Een geldig legitimatiebewijs;
 • een eventuele machtiging;
 • informatie over de woning;
 • informatie over de partijen.

De afdeling Inspectie van de Dienst Huur en Consumentenzaken is belast met het opstellen van het uiteindelijke rapport. Ook geeft deze afdeling informatie en begeleiding. 

Terug naar boven

Kopen

Op de huizenmarkt in Aruba zijn koopwoningen in diverse prijsklassen beschikbaar. De prijzen zijn sterk afhankelijk van onder andere:

 • De grootte van het betreffende pand en het betreffende perceel;
 • de ligging van het pand;
 • de staat van onderhoud van het betreffende pand.

Voor koopwoningen kan men, indien gewenst, de bemiddeling inroepen van een makelaar- en bemiddelingskantoor. In de dagbladen en de gratis huis-aan-huis bladen kan men terecht voor het meest recente overzicht van beschikbare koopwoningen. De huis-aan-huis bladen zijn vaak ook in de supermarkten en benzinestations verkrijgbaar.

De laatste jaren kent Aruba het fenomeen van ‘condominiums’. Het betreft zeer luxe serviceappartementen met hotelfaciliteiten. Deze woningen zijn meestal te vinden in de buurt van de stranden van Aruba. Hierbij moet rekening worden gehouden met hoge servicekosten.

Bij de koop en verkoop van een woning dient men onder andere:

 • Een notaris in te schakelen;
 • overdrachtbelasting te betalen bij de Belastingdienst.

Is er belangstelling voor een bepaalde woning en meer informatie daarover is gewenst, dan kunt u terecht bij de Dienst Landmeetkunde en Vastgoedregistratie.

Hypotheken kunnen worden versterkt door:

 • Commerciële banken;
 • Fundacion Cas pa Comunidad Arubano (FCCA);
 • Stichting Algemeen Pensioenfonds Aruba (APFA);
 • Volkskredietbank.

Terug naar boven

Zelf (ver)bouwen

Het is uiteraard ook mogelijk om in Aruba een huis te bouwen of te laten bouwen. Daarbij moet voldaan worden aan de volgende voorwaarden:

 • De toekomstige eigenaar dient over bouwgrond te beschikken, hetzij in eigendom hetzij in erfpacht;
 • een bouwvergunning. Voordat begonnen wordt met de bouwwerkzaamheden is het noodzakelijk dat u een bouwvergunning verkrijgt. Dit vereiste is geregeld in de Bouw- en Woningverordening 0601T 99.009 en Bouwbesluit 0601 GT 99.010. In onze Producten en Diensten Catalogus treft u meer onformatie aan over het aanvragen van een bouwvergunning;
 • een situatieplan. Een van de vereisten om een huis te bouwen of te laten bouwen is dat u een goedgekeurd situatieplan moet hebben. Bij het aanvragen van een bouwvergunning is het hebben van een situatieplan één van de vereisten;
 • een goedgekeurde elektrische installatieplan;
 • een goedgekeurde gasinstallatie.

In de wet wordt onderscheid gemaakt tussen aanbouwen, verbouwen, bijbouwen. Van aan- en bijbouwen is er sprake al bijvoorbeeld aan een huis een garage of een kamer is aangebouwd en is direct vanuit het huis toegankelijk. Is dit niet het geval dat spreek men van een bijgebouw. Van verbouwen is er bijvoorbeeld sprake als een bestaande woning dusdanig wordt veranderd dat de woning niet meer de oorspronkelijke bouwkundige indeling heeft. Voordat met de bouwwerkzaamheden wordt begonnen moet u zich laten informeren over het wel of niet nodig hebben van een bouwvergunning. In onze Producten en Diensten Catalogus treft u meer informatie aan over het aanvragen van een vergunning voor aan-, uit-, bij- en verbouwen.

Terug naar boven

Leges berekening

Bij de aanvraag van een bouwvergunning bent u legeskosten verplicht. Met onderstaand eenvoudig en gebruikersvriendelijk programmatje kunt u zelf de verschuldigde legeskosten bepalen.

Invoer
Bouwsoort :    
Dakbedekking :    
Oppervlakte begane grond (m2):    
Totale oppervlakte verdiepingen (m2):    

Bouwwaarde (Awg.) :    
     


Berekening resultaat
Totaal oppervlakte (m 2) :    
Awg./m 2 :    
Bouwwaarde (Awg.):    
Lege kosten (Awg.) :    

Terug naar boven

Erfpacht

Hebt u geen bouwgrond in eigendom, dan kan een bouwgrond van de overheid in erfpacht aangevraagd worden. Erfpacht is een zakelijk recht om gedurende een vastgestelde periode van het Land Aruba een stuk grond te houden en te gebruiken, tegen een vergoeding. Deze vergoeding wordt ‘erfpachtcanon’ genoemd. Een erfpachter heeft in beginsel alle rechten van een eigenaar. De z.g. booteigenaar, Land Aruba, heeft maar beperkte mogelijkheden de erfpacht op te zeggen of vervallen te verklaren.

Bouwgrond wordt in erfpacht uitgegeven om:

 • Speculatie daarin te voorkomen;
 • controle te kunnen houden op het gebruik van de gronden, waarbij de erfpachtvoorwaarden in toenemende mate worden benut, door het Land Aruba, om algemene doeleinden te verwezenlijken.

Er zijn twee soorten erfpacht, te weten:

 • Erfpacht residentieel welke is bedoeld om overheidsgronden te pachten voor het bouwen van woningen;
 • erfpacht commercieel (Erfpachtbrochure commercieel NL.pdf)welke is bedoeld om op de erfpachtgrond een gebouw neer te zetten voor zakelijke doeleinden.

In de onze Producten en Diensten Catalogus treft u binnenkort meer informatie aan over het aanvragen van erfpachtgrond.

Terug naar boven

Keuringen

Keuring van elektrische installaties

Voordat de elektrische installatie van een woning in gebruik wordt genomen moet deze installatie goedgekeurd zijn. De keuring van elektrische installaties wordt door of namens de Dienst Technische Inspecties (DTI) gedaan. Om de installatie goed te keuren moet deze aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • De betreffende installatie moet voldoen aan de bepalingen van het Landsbesluit Installatievoorschriften Elektrische Inrichtingen (AB 1996 no. GT5);
 • de betreffende installatie moet voldoen aan de voorschriften van de Nederlands Normalisatie Instituut, norm NEN 1010;
 • de betreffende elektrische installaties dienen door of onder toezicht van een erkende installateur, gekeurd te worden.

Alvorens het verzoek in te dienen bij de Dienst Technische Inspecties voor de eindkeuring, moet de erkende installateur het verzoek indienen bij NV Elmar ter vaststelling van het aansluitpunt en bepaling of het gevraagde vermogen beschikbaar is.

Alle elektrische installaties ten behoeve van gebouwen met een bouwvergunning afgegeven in 2007, moeten over een eigen veiligheidsaarding (‘ground’) beschikken, weerstand 100 ohm en alle groepen moeten beveiligd worden met aardschakelaars 30 mA.

Een lijst van de erkende installateurs is verkrijgbaar aan de balie van de Dienst Technische Inspecties.

Bij het indienen van het verzoek, zijn de volgende documenten nodig:

 • Aanvraag keuringskaart met naam eigenaar en adres van de te keuren installatie;
 • installatietekeningen;
 • kopie van de bouwvergunning van het perceel van de te keuren elektrische installatie of de keuringskaart van de aardmeting.

In de Producten en Diensten Catalogus komt binnenkort meer informatie beschikbaar over het indienen van een verzoek tot een keuring van de elektrische installatie.

Alvast kunt u de te betalen kosten voor het keuren van een elektrische installatie bepalen:

Invoer
Totaal vermogen in VA:    
    


Berekening resultaat
Te betalen bedrag (Awg.) :    

Keuringen van gasinstallaties

Voordat uw woning van gas wordt voorzien wordt de gasinstallatie door de Aruba Gas Supply Co. Ltd. gekeurd. Voor de keuring van gasreservoirs en gasinstallaties bij een onderneming gelden andere regels. Deze keuring wordt door de Dienst Technische Inspectie gedaan. In onze Producten en Diensten Catalogus treft u binnenkort meer informatie aan over keuringen van gasinstallaties.

Terug naar boven

Huisafval

Op Aruba wordt minstens 96% van het huishoudelijk afval opgehaald door Servicio di Limpiesa Aruba (SERLIMAR). Dit gebeurt op basis van vastgestelde rijroutes en vastgestelde roosters.

Het verwijderen van huishoudelijke afvalstoffen wordt beschouwd als een verantwoordelijkheid van de overheid. Deze zorgplicht, zich richtend op volksgezondheid en milieubeheer, houdt in dat de overheid de plicht heeft om minimaal één (1) keer per week de huishoudelijke afvalstoffen in te zamelen. Deze taak wordt, namens de overheid, uitgevoerd door Serlimar.

Het huisafval wordt opgehaald volgens het wekelijkse ophaalschema.

In verband met feestdagen wordt afgeweken van de vastgestelde rijroutes.

Via de media wordt dan bekend gemaakt op welke dagen het huisafval opgehaald wordt.

In onze Producten en Diensten Catalogus vindt u binnenkort meer informatie over het ophalen van huisafval.

SERLIMAR heeft in februari 2007 het project van de Minicontainers geïntroduceerd. De minicontainer is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk afval en voor alle huishoudens op Aruba. Niet onder huishoudelijk afval valt onder andere de volgende afvalstromen: tuinafval, gevaarlijke stoffen (zoals chemisch afval en accu’s), bouwafval (zoals zand en beton), kadavers, bedrijfsafval enz. De minicontainer is milieuvriendelijker en hygiënischer dan de traditionele ton. Het is een middel om zwerfafval tegen te gaan. Tevens worden alle (bestaande) klanten geregistreerd, gezien dat de klant centraal staat voor SERLIMAR en er alles wordt gedaan om een optimale service te leveren. Voor meer informatie over de minicontainer wordt u verwezen naar onze Producten en Diensten Catalogus.

Het project houdt in dat de minicontainer per buurt of district wordt bezorgd. Dit wordt via de media aangekondigd. Indien SERLIMAR u op de dag van bezorging niet thuis treft, kunt u alsnog ook bij SERLIMAR registreren voor een minicontainer en dan direct meenemen. Dit geldt ook voor degenen die de minicontainer eerder in huis wensen te hebben.

Terug naar boven

Utiliteiten

In een moderne maatschappij wenst iedereen te kunnen beschikken over elektriciteit, gas en water. Daarnaast worden tegenwoordig ook telecommunicatie faciliteiten en zelfs cable tv gerekend tot faciliteiten voor algemeen nut. Vaak worden deze faciliteiten dan ook aangeduid met ‘nutfaciliteiten’ of ‘utilities’, of, vertaald ‘utiliteiten’. Op Aruba zijn de utiliteiten in hoge mate geprivatiseerd maar de overheid, die verantwoordelijk is voor het beschikbaar stellen van deze basale faciliteiten, is als grootaandeelhouder nauw betrokken bij de levering van deze diensten. De volgende utiliteiten zijn werkzaam op Aruba:

GAS

Gas voor huishoudelijk gebruik wordt door de Aruba Gas Supply Co. Ltd. (Arugas) verzorgd en geleverd, beter bekend als ‘Arugas’. Het propaan gas geleverd in 100lbs gasflessen. Om klant te worden moet u zich persoonlijk of met een machtiging melden bij Arugas. Bij de melding dienen de volgende stukken te worden overlegd:

Vóór de levering van de gasflessen wordt de installatie bij de woning gekeurd.

Gas wordt altijd geleverd in 2 flessen, één fles wordt aangesloten, de andere staat ‘stand by’. Voor beide flessen dient een waarborgsom betaald te worden. Als gasflessen geleverd moeten worden voor een ‘noodgeval’ worden additionele kosten in rekening gebracht.

Voor nadere en actuele informatie kunt u terecht bij:

Naam Aruba Gas Supply, co. Ltd.
Adres Barcadera z/n
Oranjestad
Aruba, Caribbean Sea 
Telefoonnummer (297)585-1198 
Telefax (297)585-2187 
E-mail adres arugas@setarnet.aw
Websitewww.arugas.com

Water

Water wordt in Aruba door WEB N.V. (water- en energiebedrijf) geproduceerd en geleverd. De WEB bezit de op één na grootste waterontziltingsfabriek ter wereld. Het water dat uit de kraan komt is zuiver drinkwater en kan zonder enig risico voor uw gezondheid gebruikt worden.

Om aangesloten te worden op het waterdistributienet dient u zich persoonlijk te melden bij WEB. Bij de melding dienen de volgende documenten overlegd te worden:

Indien het een huurwoning betreft:

 • Een geldig legitimatiebewijs (ID-kaart, rijbewijs of paspoort);
 • een machtiging van de verhuurder (eigenaar van de woning).

Indien het een koopwoning betreft:

 • Een geldig legitimatiebewijs (ID-kaart, rijbewijs of paspoort);
 • notarisakte van de overdracht van de woning.

Bij het bouwen van een woning:

 • Een geldig legitimatiebewijs (ID-kaart, rijbewijs of paspoort);
 • goedgekeurde bouwvergunning door de Dienst Openbare Werken (DOW);
 • goedgekeurd situatieplan door de DOW.

Als u een huis gaat bouwen of laat bouwen, is het hebben van stromend water noodzakelijk. Het is daarom mogelijk om een zogenaamde bouwmeter aan te vragen. Voor landbouw en veeteelt gelden weer andere regels. Het is ook mogelijk om een extra meter aan te vragen voor bijvoorbeeld een appartement, tuinhuisje of een gesplitste woning.

De kosten voor de initiële aansluiting kunnen variëren al naar gelang de woning in kwestie verder af gelegen is van het dichtstbijzijnde wateraansluitpunt.

Als u gaat kamperen en u wilt stromend water hebben, dan is dat mogelijk door een kampeermeter aan te vragen. U moet zich persoonlijk melden WEB:

 • Kampeervergunning, afgegeven door de Korps Politie Aruba;
 • geldige legitimatie bewijs.

De data van aansluiting en afsluiting zijn dezelfde die in de kampeervergunning genoemd zijn. Indien u andere data wenst dan moet u dit bij de aanvraag aangeven.

Als het bouwterrein 250 meter of meer verwijderd is vanwaar er leiding is dan komen de helft van de kosten voor de rekening van de aanvrager.

Voor nadere en actuele informatie kunt u terecht bij:

Naam W.E.B. Aruba N.V. (water- en energiebedrijf)
Bezoek adres Balashi 76
Oranjestad
Aruba, Caribbean Sea 
PostadresPostbus 575, Oranjestad
Telefoonnummer(297)525-4600 
Telefax (297)585-7681
E-mail adresinfo@webaruba.com
Websitewww.webaruba.com

Electriciteit

WEB is verantwoordelijk voor de elektriciteit productie, Elmar is verantwoordelijk voor de distributie van die elektriciteit. De elektriciteitspanning bedraagt 110 v. AC 60 cyclus. Ongeveer 33.000 huishoudens zijn aangesloten op het elektriciteitsnet.

Indien uw eigen woning beschikt over een aansluiting maar niet over een eigen meter, dan dient u zich persoonlijk te melden bij de klantenservice van de Elmar. Bij de melding hebt u de volgende documenten nodig:

 • Geldig legitimatiebewijs (ID-kaart, rijbewijs of paspoort);
 • een keuringskaart, waarop staat dat de elektrische installatie is goedgekeurd;
 • een eigendomsbewijs (notariële akte, formulier van de Dienst Landmeetkunde en Vastgoedregistratie (DLV), afdeling Hypothecaire en kadastrale boekhouding).

Is er een aansluiting en een meter aanwezig dan is het volgende van toepassing.

 • Degene op wie de meter staat geregistreerd moet zich laten uitschrijven;
 • na uitschrijving persoonlijk melden voor een aanvraag;
 • vorengenoemde documenten overleggen bij de melding.

Indien uw huurwoning beschikt over een aansluiting maar niet over een meter:

 • Klantenservice van de Elmar vragen om een aanvraagformulier;
 • de eigenaar moet het desbetreffende gedeelte volledig invullen;
 • kopie van het legitimatiebewijs van de eigenaar (ID-kaart, rijbewijs of paspoort);
 • volledig ingevulde aanvraagformulier indienen bij de Klantenservice.

Voor nadere en actuele informatie kunt u terecht bij:

Naam N.V. Elmar
Adres Wilhelminastraat 110
Oranjestad
Aruba, Caribbean Sea 
Telefoonnummer (297)523-7100 
Telefax (297)582-8991 
E-mail adresinfo@elmar.aw 
Websitewww.elmar.aw

Kabeltelevisie

In Aruba is er kabeltelevisie en kabelnet aanwezig. Kabeltelevisie en kabelnet wordt door SETAR N.V. verzorgd. Om aangesloten te worden op de kabeltelevisie en kabelnet moet u zich persoonlijk melden bij het kantoor van SETAR N.V.. en het uitgereikte aanvraagformulier volledig invullen.

Bij de indiening moet u de volgende stukken overleggen:

 • Geldig legitimatiebewijs;
 • ingeval van een eigen woning een bewijs van eigendom (notariële akte);
 • ingeval van een huurwoning de huurovereenkomst of een kopie van de laatste factuur van WEB of Elmar.

Voor nadere en actuele informatie kunt u terecht bij:

Naam SETAR N.V.
Adres Seroe Blanco z/n
Oranjestad
Aruba, Caribbean Sea  
Telefoonnummer (297)525-1000   
Bij storing(297)525-1700
Telefax (297)525-1001  
 Websitewww.setar.aw

Telecommunicatie

In Aruba worden de telecommunicatiediensten door Setar N.V. verzorgd. Setar biedt naast vaste telefonie ook mobiele telefonie aan. De markt voor mobiele communicatie is inmiddels opengegaan voor andere aanbieders. Daarnaast is Setar natuurlijk in staat om een veelheid aan datacommunicatie diensten te bieden. Een greep uit het dienstenaanbod van Setar:

 • Vaste telefoonlijn;
 • ISDN;
 • mobiele telefoon (lijn en toestellen);
 • setarnet;
 • DSL;
 • roaming;
 • caller id;
 • voice mail.

Voor aansluiting voor een huistelefoon, mobiele telefoon, Setarnet en DSL, dient u zich persoonlijk te melden met de volgende documenten:

 • Geldig legitimatiebewijs;
 • bewijs van inschrijving Dienst Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister;
 • nagaan of er al een aansluiting is en zo ja waar en het soort aansluiting;
 • bij bouw of verbouw dient u van te voren aan te wijzen waar de aansluitingen komen en tijdens de bouw of verbouw dient men de buizen aan te leggen.

Voor nadere en actuele informatie kunt u terecht bij:

Naam SETAR N.V.
Adres Seroe Blanco z/n
Oranjestad
Aruba, Caribbean Sea 
Telefoonnummer (297)525-1000 
Klantenservice114
Telefax (297)525-1001 
Websitewww.setar.aw
  
Helpdesk: 
Vaste telefoon117
Mobiele telefoon139
Setarnet(297)583-4000

Terug naar boven