Toerisme
Klik hier als u toerist bent

Verkiezing 2013
Kiezerslijst

Formulier
Arubahuis

GA-EMA

Papiamento

Studeren

Studiefinanciering | Landen van studie | Bedragen van de Arubalening | Aanvraagformulieren | Subsidies | Aanmelding voor een studie | Inschrijving voor een kamer | Studiekeuzebegeleiding

Studiefinanciering

Procedure voor het aanvragen van een Arubalening

Ingaande 1 november van ieder jaar zijn de formulieren voor het aanvragen van een Arubalening verkrijgbaar bij de afdeling Studiefaciliteiten en –Begeleiding van de Directie Onderwijs. Tezamen met het aanvraagformulier dienen er ook bepaalde bescheiden te worden ingeleverd. Deze bescheiden zijn:

Land van studie -  Aruba en regio 

 1. Kopie van de geboorteakte (Awg. 15.=);
 2. Bewijs van Nederlanderschap (Awg. 15,=);
 3. Verklaring van inschrijving in Aruba (Awg. 10,=);
 4. Indien de ouders gescheiden zijn en de gegadigde minderjarig is, afschrift van het vonnis betreffende benoeming van de voogd(es);
 5. Gewaarmerkte fotokopieën van reeds behaalde diploma('s) met bijbehorende cijferlijst(en);
 6. Één recente pasfoto met daarachter vermeld naam en voornamen;
 7. Kopie van het studieprogramma (Regio)
 8. origineel bewijs van het persoonsnummer te verkrijgen bij de Servicio di Impuesto Aruba (SIAD) middels het formulier “Aanvraag Persoonsnummer”.

Land van studie - Nederland

 1. Kopie van de geboorteakte (Afls.15,=);
 2. Bewijs van Nederlanderschap (Afls.15,=);
 3. Verklaring van inschrijving in Aruba (Afls.10,=);
 4. Indien de ouders gescheiden zijn en de aanvrager minderjarig is, afschrift van het vonnis betreffende benoeming van de voogd(es);
 5. Gewaarmerkte fotokopieën van reeds behaalde diploma('s) met bijbehorende cijferlijst(en);
 6. Twee recente pasfoto’s met daarachter vermeld naam en voornamen;
 7. Kopie van de 1ste pagina van het paspoort;
 8. Origineel bewijs van het persoonsnummer te verkrijgen bij de Servicio di Impuesto Aruba (SIAD) middels het formulier “Aanvraag Persoonsnummer”.

De onder a, b en c vermelde bescheiden zijn verkrijgbaar bij de Dienst Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister. Bescheiden onder b en c mogen niet ouder zijn dan 3 maanden.
Men dient er rekening mee te houden dat het 1 week duurt voordat bepaalde bescheiden verstrekt worden.
Fotokopieën van diploma’s en cijferlijsten kunnen gewaarmerkt worden bij de
Inspectie Onderwijs gelegen aan de Caya G.F. (Betico) Croes 38 (1ste verdieping).

De uiterste datum voor het aanvragen van een Arubalening

Alle aanvragen voor een Arubalening moeten uiterlijk de eerste vrijdag in december bij de Directie Onderwijs ingediend zijn.

Het is voorgeschreven om alle bescheiden tegelijk met de aanvraag in te dienen, de aanvraag volledig en netjes in te vullen en te ondertekenen. In geval van onvolledigheid zal de aanvraag niet in ontvangst worden genomen. Na voormelde dag worden geen aanvragen meer in ontvangst genomen. In de maand juli van het daaropvolgende jaar wordt schriftelijk bekendgemaakt welke kandidaten wel of niet in aanmerking komen voor een Arubalening.

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor een Arubalening

Om in aanmerking te komen voor een Arubalening moet men aan de volgende voorwaarden voldoen:

Aruba en regio

 • De Nederlandse nationaliteit bezitten;
 • In Aruba geboren zijn en ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van Aruba; indien de aanvrager niet is ingeschreven in voornoemd bevolkingsregister en één of beide ouders in Aruba geboren is (zijn) en ten tijde van de aanvraag ingeschreven is (zijn) in voornoemd bevolkingsregister, kan de aanvrager eveneens in aanmerking komen voor de studielening;
 • Onverminderd het onder 1. vermelde, kan een aanvrager die niet in Aruba
  geboren is, niettemin in aanmerking komen voor een Arubalening, indien:
  a. de aanvrager direct voorafgaand aan de aanvraag ten minste vijf jaar onafgebroken in Aruba woonachtig is geweest;
  b. een (of beide ouders) van de aanvrager in Aruba geboren is (zijn) en ten tijde van de aanvraag ingeschreven is (zijn) in het bevolkingsregister van Aruba;
 • Op de datum van ingang van de Arubalening de leeftijd van 30 jaar nog niet
  hebben bereikt;
 • Minstens in het bezit zijn van een:
  • HAVO- of MBO-diploma;
  • erkend buitenlands diploma secundair onderwijs (b.v. highschool, bachillerato)
  • of GED-diploma of
  • diploma van een geaccrediteerde en erkende online highschool of
  • bewijs van het met goed gevolg afgelegd hebben van een 21+ toets, colloquium doctum c.q gelijksoortig toelatingsexamen. 
  • bewijs van het met goed gevolg afgelegd hebben van een 21+ toets, colloquium doctum c.q gelijksoortig toelatingsexamen.
   Voor wat betreft het GED-diploma en online highschool diploma, geldt dat de gegadigde bovendien minstens 17 jaar oud dient te zijn. 
 • De gekozen studie moet minstens op HBO-nivo zijn, met uitzondering van een studie aan het EPI;
 • Toegelaten zijn tot een school/studie die voldoet aan de gestelde eisen van de Arubaanse regering wat erkenning betreft;
 • De gekozen studie moet een duur hebben van ten minste één jaar;

Nederland

 • De Nederlandse nationaliteit bezitten, in Aruba geboren zijn en ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van Aruba; indien de aanvrager niet is ingeschreven invoornoemd bevolkingsregister en één of beide ouders in Aruba geboren is (zijn) en ten tijde van de aanvraag ingeschreven is (zijn) in voornoemd bevolkingsregister, kan de aanvrager eveneens in aanmerking komen voor de studielening;
 • Onverminderd het onder 1. vermelde, kan een aanvrager die niet in Aruba geboren is, niettemin in aanmerking komen voor een Arubalening, indien:
  • de aanvrager direct voorafgaand aan de aanvraag ten minste vijf jaar onafgebroken in Aruba woonachtig is geweest;
  • een (of beide ouders) van de aanvrager in Aruba geboren is (zijn) en ten tijde van de aanvraag ingeschreven is (zijn) in het bevolkingsregister van Aruba;
 • Op de datum van ingang van de Arubalening de leeftijd van 30 jaar nog
  niet hebben bereikt;
 • Minstens in het bezit zijn van een:
  • HAVO- of MBO-diploma of
  • erkend buitenlands diploma secundair onderwijs (b.v. highschool, bachillerato) of
  • GED-diploma
  • of diploma van een geaccrediteerde en erkende online highschool of
  • bewijs van het met goed gevolg afgelegd hebben van een 21+ toets, colloquium doctum c.q gelijksoortig toelatingsexamen.
   Voor wat betreft het GED-diploma en online highschool diploma, geldt dat de gegadigde bovendien minstens 17 jaar oud dient te zijn.
 • De gekozen studie moet minstens op HBO-nivo zijn;
 • Toegelaten zijn tot een school/studie die voldoet aan de gestelde eisen van de Arubaanse regering wat erkenning betreft;
 • De gekozen studie moet een duur hebben van ten minste één jaar.

Voor een studie aan het EPI (Educacion Professional Intermedio) in Aruba geldt als minimale vooropleidingseis: MAVO- of EPB-diploma met doorstroompakket of erkend buitenlands diploma secundair onderwijs (b.v. highschool, bachillerato).

Voor gegadigden die niet in het bezit zijn van een HAVO- of MBO-diploma en die een studie in de U.S.A./Canada willen gaan volgen, gelden de volgende aanvullende voorwaarden (wijzigingen voorbehouden):

 • Minstens in het bezit zijn van een MAVO-diploma (of gelijkwaardig diploma), een GED-diploma en tenminste twee jaar HAVO of MBO hebben gevolgd;
 • Minstens 20 jaar oud zijn;
 • Het eerste semester van de studie dient op eigen kosten te worden gedaan en de studieresultaten gedurende dat desbetreffende semester dienen voldoende te zijn (15 credits met een GPA van 2.25).

N.B. Indien er voor de gekozen studie een vergelijkbare studie in Aruba bestaat, krijgt de kanditaat GEEN Arubalening voor de desbetreffende studie in het buitenland.

Rentepercentage op de Arubalening

De studielening wordt verstrekt volgens een op jaarlijkse basis samengestelde rente van 6%, die berekend wordt vanaf de eerste uitbetaling van de studielening aan de student.

Duur van de Arubalening van de Arubalening

De Arubalening wordt telkens voor de duur van één jaar verstrekt, tot een maximum van zes jaar. Verlenging van de lening na afloop van ieder studiejaar is afhankelijk van de studieresultaten.
De student is na afloop van ieder studiejaar verplicht om zijn officiële studieresultaten bij de Afdeling Studiefaciliteiten en -begeleiding in te leveren. Bij het niet indienen van deze resultaten, wordt de Arubalening voor het daaropvolgende semester niet uitbetaald.

De Arubalening eindigt:

 • Zodra het maximum van zes jaar is verstreken (7 jaar voor een studie in Nederland);
 • Zodra het maximaal voor de lening beschikbare bedrag is bereikt.

Aflossing van de Arubalening

Indien de studielening eindigt anders dan door intrekking, ontvangt de student binnen één jaar na beëindiging een nota van de Directie Financiën, waarin in ieder geval vermeld staat het totale bedrag aan ontvangen studielening, vermeerderd met de verschuldigde rente.
De aflossing dient te geschieden in maandelijkse termijnen over een periode van maximaal 15 jaar. Het te betalen bedrag wordt berekend volgens de formule: hoogte schuld gedeeld door 180 maanden. Indien het te betalen bedrag lager is dan Awg. 250.=, dan geldt er een minimum van Awg. 250,= per maand.

Voor meer informatie gelieve contact op te nemen met de afdeling Studiefaciliteiten en Begeleiding.

Terug naar boven

Landen van studie

Aruba

Curaçao

Nederland

 • Een opleiding in het Hoger Onderwijs (WO of HBO)
 • een deeltijdopleiding

Voor een deeltijdopleiding wordt een Arubalening verstrekt, met dien verstande dat, er voor de gekozen opleiding geen vergelijkbare opleiding in Aruba bestaat, deze in het belang van Aruba is en alleen de studiekosten in de vorm van een lening worden vergoed.

In Nederland worden de studenten geplaatst onder toezicht van het Arubahuis.

Voor de meeste steden dient de gegadigde één jaar vóór het aanvangen van de studie, ingeschreven te staan als kamerzoekende. Voor bepaalde steden geldt dat de student een bedrag voor inschrijfgeld moet betalen.

U kunt eventueel de volgende websites raadplegen:

Algemeen www.kamers.startpagina.nl  
www.kamertje.nl  
www.kamernet.nl  
www.kamerhulp.nl  
www.studentenkamers.nl  
www.woningnet.nl  
www.rotsvast.nl  
www.studentopkamers.nl  
www.opkamers.nl  
www.directwonen.nl  
Alkmaar www.woningnet.nl  
www.amsterdam.nl  
www.steunpuntwonen.nl  
www.asva.nl  
www.studentenwoningweb.nl  
www.studentencasa400.nl  
www.duwo.nl  
Amsterdam
www.woningnet.nl  
www.amsterdam.nl  
www.steunpuntwonen.nl  
www.asva.nl  
www.studentenwoningweb.nl  
www.studentencasa400.nl  
www.duwo.nl  
Arnhem 
 
www.entree.nu  
www.studentinarnhem.nl  
Breda www.woonloketbreda.nl  
www.wonenbreburg.nl
Delft Delft kent een hospiteersysteem en studenten moeten aanwezig zijn om te kunnen hospiteren. Studenten kunnen op de aangegeven sites kamers zoeken.
www.duwo.nl  
www.kamersdelft.nl  
www.kamernet.nl  (is ook algemeen)
Diemenwww.woningnet.nl  
www.amsterdam.nl  
www.steunpuntwonen.nl  
www.asva.nl  
www.studentenwoningweb.nl  
www.studentencasa400.nl  
www.duwo.nl  
Den Haagwww.vestingvastgoed.nl  
www.kamernet.nl  
www.duwo.nl  
www.directwonen.nl  
 Eindhoven
www.vestide.nl  
www.directwonen.nl    
www.kansrijkwonen.nl
www.woonbedrijf.nl
www.kamernet.nl  
Enschede www.acasa.nl  
Groningen www.stadgroningen.lefier.nl  
Haarlem
www.woningnet.nl  
www.amsterdam.nl  
www.steunpuntwonen.nl  
www.asva.nl  
www.studentenwoningweb.nl  
www.studentencasa400.nl  
www.duwo.nl  
Heerlen www.heerlenstudentenstad.nl 
 's-Hertogenbosch www.woonservicedenbosch.nl 
 
Leiden
Leiden kent een hospiteersysteem en het is lastig kamers te
reserveren. Studenten kunnen op de aangegeven sites kamers zoeken.
www.sls.nl  
www.kamernet.nl  
www.duwo.nl  
Verder wordt verwezen naar de site van de opvangcommissie Leiden, die ook verschillende bureaus en sites geeft die je kunt bezoeken. Het is ook mogelijk dat aankomende studenten contact opnemen met de opvangcommissie van Leiden
(opvang_leiden@hotmail.com ), die bereid is je te adviseren en eventueel te helpen als je een kamer hebt gevonden .(bijvoorbeeld de kamer bezichtigen)
Leeuwarden 
 
Studenten die in Leeuwarden willen studeren dienen contact op te nemen met de mentor, dhr. Oslin Ras, via e-mail: oslinras@hotmail.com. Hij zet de namen op een lijst en neemt zelf contact op met de studenten.
Maastricht en Sittard www.kamerburo.net  
Nijmegen www.sshn.nl  
Rotterdam www.stadswonen.nl  
Tilburg  www.kamerpunt.nl  
Utrechtwww.bonbini-utrecht.nl  
www.sshu.nl  
Wageningen www.sshw.nl  
Andere belangrijke websites www.study-in-europe.org  
www.studiekeuze123.nl  
www.carrieretijger.nl

Verenigde Staten van Noord-Amerika
De regering van Aruba verstrekt een Arubalening voor studies in de Verenigde Staten. Men moet wel bedenken dat de studiekosten in de Verenigde Staten erg hoog zijn, waardoor het bedrag van de studielening niet toereikend is. Instituuts- en programma-erkenning is een absolute vereiste.

Gelet op het bovenstaande, heeft de Directie Onderwijs, Sectie Studiefaciliteiten en –begeleiding voorts een handleiding (Accreditatieproces VS.pdf) in elkaar gezet waardoor het zoeken naar geaccrediteerde scholen en studie in de V.S. makkelijker wordt.
U moet in de gaten houden dat zowel de school als het programma voor het door u gekozen studierichting geaccrediteerd moeten zijn. 

België
Canada
Colombia
Costa Rica
Dominicaanse Republiek
Mexico
Venezuela

N.B. Voor de VS, Canada en alle landen van Latijns-Amerika en het Caribisch gebied
geldt dat instituuts- en programmaerkenning een absolute vereiste is.
Medische en paramedische studies vallen onder verantwoordelijkheid van de
Directie Volksgezondheid. Indien men vragen hierover heeft dient men zich te
wenden tot de Directie Volksgezondheid.

Men wordt aangeraden, alvorens zich aan te melden, de hieronder vermelde websites te raadplegen. Mocht er na raadpleging nog onduidelijkheid bestaan, gelieve dan contact op te nemen met de Directie Onderwijs.

België:
Canada:  www.aucc.ca
Costa Rica: www.mep.go.cr  / www.sinaes.ac.cr  
Colombia: www.cna.gov.co / www.mineducacion.gov.co (kies SNIES)
Dominicaanse Republiek: www.adaac.org.do / www.seescyt.gov.do  
Mexico: ses4.sep.gob.mx
Verenigde Staten van Noord-Amerika: www.chea.org
Venezuela: www.ccnpg.gob.ve/postacre.asp  / www.loe.opsu.gob.ve / www.opsu.gob.ve  

Voor meer informatie gelieve contact op te nemen met de afdeling Studiefaciliteiten en Begeleiding.

Terug naar boven

Bedragen van de Arubalening

De Arubalening geldt voor een periode van maximaal 6 jaar. De Arubalening voor een studie in Nederland geldt voor een periode van maximaal 7 jaar.Over deze lening is rente verschuldigd, met uitzondering van de lening voor het I.P.A.Thans gelden de volgende bedragen, wijzigingen voorbehouden:

Aruba

Universiteit van Aruba (UA)

Maximaal Awg. 72.000,= voor de hele studie. Per jaar ontvangt de student maximaal Awg. 12.000,= (verdeeld in twee termijnen van Awg. 6.000,=). De student zou eventueel kunnen opteren voor een lager bedrag per jaar, nl. Awg. 3.000,=. Voorts kan de student in aanmerking komen voor een eenmalig bedrag van Awg. 3.000,= voor de aanschaf van een computer, welk bedrag binnen het maximum van Awg. 72.000,= valt.

Voor de deeltijdopleiding Hotel Management krijgt de student een maximale lening van Awg. 9.900,= per jaar voor de duur van maximaal twee jaar.

Instituto Pedagogico Arubano (IPA)

Maximaal Awg. 72.000.=, met dien verstande dat de student maximaal Awg. 12.000,= per jaar ontvangt, verdeeld in twee termijnen van Awg. 6.000,=. De student kan verder maximaal Awg. 3.000,= ontvangen voor de aanschaf van een computer, welk bedrag binnen het maximum van Awg. 72.000,= valt. De studielening voor het IPA is renteloos. Indien de student zijn studie voltooit en direct daarna vijf jaar werkzaam is in het onderwijs in Aruba, krijgt hij kwijtschelding van zijn studieschuld. Gedurende die vijf jaar dient hij wel te voldoen aan zijn verplichting tot terugbetaling. Gegadigden die ouder zijn dan 44 jaar komen niet in aanmerking voor een studielening voor een studie aan het IPA.

Educacion Profesional Intermedio (EPI)

Maximaal Awg. 1.200,= per jaar, verdeeld in twee termijnen van Awg. 600,=. Voorts kan de student een bedrag van maximaal Awg. 1.500,= ontvangen voor de aanschaf van een computer.

Curaçao

Universiteit van de Nederlandse Antillen (UNA)/Instituto pa Formacion den Enfermeria (I.F.E)

Maximaal Awg. 84.000,= voor de hele studie (inclusief ziektekostenverzekering). Per jaar ontvangt de student maximaal Awg. 14.000,= (inclusief college- en inschrijfgeld), verdeeld in twee termijnen van Awg. 7.000,=. De student kan voorts maximaal Awg. 3.000,= ontvangen voor de aanschaf van een computer, welk bedrag binnen het maximum van Awg. 84.000,= valt.

De premie voor de ziektekostenverzekering wordt door de overheid rechtstreeks aan de verzekeringsmaatschappij in Aruba uitbetaald.

Nederland

De Arubalening voor een studie in Nederland bedraagt maximaal Af.72.000,= (wijzigingen
voorbehouden). Thans gelden de volgende bedragen, wijzigingen voorbehouden.
De studielening is samengesteld uit:

 1. Maximaal € 186,= vaste maandelijkse bijdrage;
 2. Maximaal € 1.835,= per jaar voor collegegeld;
 3.  Maximaal € 994,= per jaar voor het afsluiten van een ziektekostenverzekering;
 4. Maximaal € 908,= voor uitrustingskosten (€ 454,= vóór vertrek naar Nederland en € 454,= na afstuderen en vóór terugkeer naar Aruba);
 5. Maximaal € 2.040,= voor passagekosten Aruba-Nederland v.v., inclusief passagekosten in verband met te lopen stages in Aruba of elders;
 6. Maximaal € 1.362,= voor de aanschaf van een computer of een ander duurzaam studiemateriaal voor zover nadrukkelijk verplicht gesteld door de opleiding;
 7. de eerstejaarsstudenten ontvangen in de eerste twee maanden van hun studie een bedrag van maximaal € 649,= per maand, in plaats van het onder a genoemde bedrag van € 186,=. De student die, wegens zijn leeftijd, pas per 1 oktober in aanmerking komt voor de Nederlandse studiefinanciering, krijgt een extra bedrag van € 649,=
  aan Arubalening voor de maand oktober;
 8. Voor een particuliere dagopleiding of een verkorte dagopleiding geldt, dat er voor de duur van maximaal twee jaar, aan collegegeld een bedrag van maximaal € 4.537,= per jaar wordt betaald.

 
Verenigde Staten van Noord-Amerika/Canada

Maximaal US$ 46.664,= voor de studie voor een “bachelor’s degree”. Per jaar wordt
maximaal een bedrag van US$ 11.666,= (d.i. US$ 5.833,= per semester) uitbetaald.
De student die een zomercursus gaat volgen kan, naast het bedrag van US$ 11.666,= per jaar, maximaal tweemaal een extra lening ontvangen van US$ 5.833,= per studiejaar. De bedragen voor de zomercursussen vallen binnen het maximum van US$
46.664,=.
De student die na het behalen van de “bachelor’s degree”, een studie voor de “master’s degree” wil gaan volgen, kan in aanmerking komen voor een lening van maximaal US$ 23.332,= (d.i. maximaal US$ 11.666,= per jaar). De student kan eenmaal gedurende de studie voor de “master’s degree”, een bedrag van US$ 5.833,= krijgen voor het volgen van een zomercursus (dit bedrag valt binnen het maximum van US$ 23.332,=).
Zowel voor een zomercursus als voor een studie voor de master’s degree, dient men een schriftelijk verzoek in te dienen.
Voor de studenten die in de V.S. of Canada studeren verstrekt de overheid, naast de hierboven vermelde bedragen Af.2.500,= per jaar, in de vorm van een lening, voor het  afsluiten van een ziektekostenverzekering.
Voor wat betreft de ziektekostenverzekering heeft de student de volgende twee opties:

 1. Zelf zorg te dragen voor het afsluiten van deze verzekering in het land van studie, waarna er, na overlegging van de desbetreffende kwitanties, restitutie plaatsvindt van het door de student betaalde bedrag, tot een maximum van Af. 2.500,=. Hier geldt ook dat de student de optie heeft om niet in aanmerking te willen komen voor restitutie.
 2. Door de overheid via Boogaard Assurantiën te worden verzekerd, waarbij ook een maximumbedrag van Af. 2.500,= geldt.

Colombia / Mexico / Dominicaanse Republiek / Costa Rica / Venezuela

Maximaal Awg. 72.000,= voor de hele studie. Per jaar is dit maximaal Awg. 12.000,= (inclusief Awg. 1.000,= voor een ziektekostenverzekering). Aan de student wordt per jaar maximaal Awg. 11.000,= uitbetaald, verdeeld in twee termijnen van Awg. 5.500,=.

Voor meer informatie gelieve contact op te nemen met de afdeling Studiefaciliteiten en Begeleiding.

Terug naar boven

Aanvraagformulieren

Voor uw gemak zijn de formulieren voor de Arubalening hier beschikbaar gesteld.

 1. Voor degene die op Aruba blijft studeren op MBO-niveau dient het formulier "Aanvraagformulier Arubalening EPI.doc" ingevuld te worden;
 2. voor degene die in Nederland gaat studeren dan dient u het formulier "Aanvraagformulier Arubalening Nederland.doc"  in te vullen;
 3. voor degene die in de regio gaat studeren of op Aruba een studie op HBO-niveau zal doorlopen dan dient u het formulier "Aanvraagformulier Arubalening Aruba- Regio.doc"in te vullen.

Nogmaals willen wij u herinneren dat het formulier uiterst op de eerste vrijdag in december ingediend moet worden.

Subsidies

Subsidie busvervoer en boekengeld

Formulieren ter verkrijging van deze subsidies zijn verkrijgbaar bij de afdeling
Studiefaciliteiten en –Begeleiding van de Directie Onderwijs aan de
Caya G.F. (Betico) Croes 38.

Voor de goede orde zij vermeld dat:

 • Om in aanmerking te komen voor één van beide dan wel beide regelingen het jaarinkomen van de ouders van de gegadigde niet meer mag bedragen dan Awg. 30.000,= per jaar; de maximale subsidie voor boeken/leermiddelen is Awg. 550,= per kind;
 • indien u een onderstand geniet, dan dient u zich, alvorens naar het Belastingkantoor te gaan, bij de Directie Sociale Zaken te Lagoenweg 9-A te vervoegen voor een jaaropgave;
 • indien u een pensioen geniet, dan dient u zich, alvorens naar het Belastingkantoor te gaan, bij de S.V.B. aan de Vondellaan te vervoegen voor een jaaropgave.

Voor meer informatie gelieve contact op te nemen met de afdeling Studiefaciliteiten en Begeleiding.

Terug naar boven

Aanmelding voor een studie

Nederland

De aanmelding voor een studie in het Hoger Onderwijs (wo of hbo) in Nederland geschiedt via Studielink. Studielink stuurt uw gegevens door naar de instelling van uw keuze.
Voor bepaalde studies geldt dat als er meer aanmeldingen zijn dan plaatsen, de aanstaande student moet loten voor de opleiding en/of instelling.

Voor meer informatie hierover wordt u verwezen naar de website van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Adres DUO:
Dienst Uitvoering Onderwijs
Postbus 50021
9702 BA Groningen

Andere landen

De kandidaat-student dient zelf zorg te dragen voor plaatsing aan de gewenste onderwijsinstelling. Indien men aan een onderwijsinstelling wil gaan studeren waarvan bij de Directie Onderwijs geen gegevens bekend zijn, moet men er zelf voor zorgen dat de Directie Onderwijs in het bezit komt van deze gegevens, teneinde te kunnen beoordelen of de school/studie aan de gestelde eisen voldoet. Een catalogus van de school alwaar men wenst te gaan studeren moet worden overgelegd.

Voor meer informatie gelieve contact op te nemen met de afdeling Studiefaciliteiten en Begeleiding.

Terug naar boven

Inschrijving voor een kamer

Nederland

Studenten die in Nederland gaan studeren moeten er zelf voor zorgen om een kamer in Nederland te krijgen. Informatie omtrent inschrijving voor de verschillende steden is eventueel verkrijgbaar via de mentoren van het Arubahuis (www.arubahuis.nl).

Uiteraard zullen de Directie Onderwijs en het Arubahuis een bemiddelende en controlerende rol in deze hebben, maar de uiteindelijke verantwoordelijkheid ligt bij de student.

Voor de meeste steden dient de gegadigde bijna één jaar vóór het aanvangen van de studie, ingeschreven te staan als kamerzoekende. Voor bepaalde steden geldt dat de student een bedrag voor inschrijfgeld moet betalen.

Voor meer informatie gelieve contact op te nemen met de afdeling Studiefaciliteiten en Begeleiding.

Terug naar boven

Studiekeuzebegeleiding

Vanaf mei 2005 is een beroepskeuzeadviseur aangesteld om de afdeling begeleiding weer op te zetten. Langzaam maar zeker begint dit vorm te krijgen. Er moet nog steeds aan enkele randvoorwaarden worden voldaan zodat de afdeling studiebegeleiding optimaal kan functioneren. De voorgaande jaren heeft de toenmalige ‘Mi Futuro’ zich vooral gericht op studenten van het voortgezet onderwijs die begeleiding vroegen in hun vakkenpakketkeuze en studiekeuze.

Gezien de ontwikkelingen in de maatschappij waarin studie een belangrijk onderdeel vormt van het leven van een ieder, ook nadat zij reeds een baan hebben, heeft de service van de afdeling studiebegeleiding zich ook verder kunnen uitstrekken in de richting van loopbaanbegeleiding in brede zin. De nieuwe beroepskeuzebureau heeft als belangrijkste doel werkenden en niet-werkenden te begeleiden in hun huidige loopbaan.

Algemeen doel

Het verstrekken van informatie over opleidingen en beroepen en het geven van studievoorlichting aan de (aankomende) student teneinde een bijdrage te leveren in hun loopbaanontwikkeling. Het begeleiden van zowel werkenden als niet-werkenden in hun huidige loopbaan.

Uitgangspunten

Het is van groot belang dat de toekomstige student goed geïnformeerd is omtrent zijn studiekeuze. Onjuiste keuzes leiden tot onnodige vertragingen en in het verlengde daarvan tot een enorme groei van de studieschuld.

De keuze voor een bepaalde studie is vooral gebaseerd:

 1. Op de inhoud van de opleidingen/interesse
 2. Kans op een baan/goede werkomstandigheden/toekomstige salaris

Samenwerking met de Directie Arbeid en Onderzoek is belangrijk in verband met onderdeel 2. Deze vraag komt steeds weer terug en het is belangrijk om een goed beeld hierin te krijgen.

Het maken van een goede studiekeuze kan bevorderd worden door:

 • Het geven van beroepenvoorlichting;
 • Het geven van voorlichting omtrent het belang van een goede studiekeuze;
 • Het promoten van het decanaat en afdeling studiebegeleiding;
 • Het organiseren van studie- en beroepenmarkt met info over studie- en onderwijssystemen uit Nederland, Verenigde Staten en regio;
 • Het belang van een goede vakkenpakketkeuze;
 • Het geven van voorlichting in het kader van loopbaanbegeleiding (o.a. The Real Game);
 • Het bekend maken van alle beschikbare informatiebronnen omtrent vervolgopleidingen in Aruba, Nederland, Verenigde Staten en regio;
 • Het stimuleren om zoveel mogelijk gebruik te maken van de informatievoorzieningen;
 • Het afnemen van interesse-, capaciteiten- en persoonlijkheidstesten.

Door het afnemen van deze testen krijgen de klanten inzicht in de eigen belangstelling, waarden en kwaliteiten in de branche die ze het meest aanspreekt en het soort werk.

Voor meer informatie gelieve contact op te nemen met de afdeling Studiefaciliteiten en Begeleiding.

 

Terug naar boven