Toerisme
Klik hier als u toerist bent

Verkiezing 2013
Kiezerslijst

Formulier
Arubahuis

GA-EMA

Papiamento

Waterverkeer

Vaarbewijs | Vaarregels | Havens | Jachthavens | Vissersaanlegplaatsen

Vaarbewijs

Als u als schipper van vaartuigen wenst op te treden, dient u conform artikel 3 van het Landsbesluit Openbare Wateren en Stranden (AB 1987, no.124) in het bezit te zijn van een geldig vaarbewijs.
Op grond van artikel 3 van het Landsbesluit Openbare Wateren en Stranden (AB 1987, no. 124) is het verboden op te treden als schipper van vaartuigen, zonder in het bezit te zijn van een geldig vaarbewijs. Op Aruba worden er twee vaarbewijzen afgegeven: kleine vaarbewijzen of grote vaarbewijzen.

De kleine vaarbewijzen zijn geldig voor het varen met:

 • vaartuigen met een lengte van 12 tot 20 meter, met uitzondering van sleepboten en vaartuigen bestemd of gebruikt voor het als bedrijf vervoeren van goederen met een laadvermogen van 15 ton of meer, of voor het tegen betaling vervoeren van één of meer passagiers;
 • snelle motorboten die niet worden gebruikt in combinatie met waterski's.

De grote vaarbewijzen zijn geldig voor het varen met alle
vaartuigen, voor zover zij niet vallen onder de Nederlandse Wet op de
zeevaartdiploma's 1935 (Stb. 456) en de Nederlandse Wet op de zeevisvaart diploma's 1935 (Stb. 455).

Teneinde het zogeheten “Klein vaarbewijs” te verkrijgen dient men in het bezit te zijn van het diploma “Klein Vaarbewijs” welke te behalen is bij Enseñansa pa Empleo na met succes de cursus Klein Vaarbewijs te hebben gevolgd.

Artikel 4 van het Landsbesluit Openbare Wateren en Stranden (AB 1987, no. 124) vermeldt uitzonderingsgevallen voor wat betreft een vaarbewijs. Een vaarbewijs is niet nodig indien:

 • het vaartuig uitsluitend of in hoofdzaak wordt gebruikt voor zeevaart naar en van bestemmingen buiten Aruba en de schipper in het bezit is van een geldig zeevaart- of zeevisvaart diploma;
 • het vaartuig alleen door spierkracht wordt voortbewogen;
 • het vaartuig wordt gebruikt voor baggerwerkzaamheden e.d. en zich op zijn bestemming bevindt;
 • het vaartuig een niet voor de vaart bestemd woonschip is;
 • het vaartuig behoort tot de categorie jetski's, waterscooters e.d. en niet in combinatie met waterski's gebruikt wordt.

In onze Producten en diensten catalogus vindt u meer informatie over het aanvragen van een klein vaarbewijs.

Terug naar boven

Vaarregels


Informatie is nog niet beschikbaar gesteld. 

Terug naar boven

Havens 


De Aruba Ports Authority (APA) bestuurt, beheert en exploiteert conform de landverordening Aruba Ports Authority en de havenverordening zowel de haven in Oranjestad als die van Barcadera. Zij zorgt voor de aanleg en het onderhoud van de boeien en bakens en biedt tevens onderdak aan de loodsdienst. De oliehaven van San Nicolas is in beheer van Valero op eenzelfde wijze als bij de APA, ook met eigen loodswezen. De Directie Scheepvaart is algemeen toezichthouder.
De cruiseterminal en de containerterminal zijn te beschouwen als twee afzonderlijke havens. De Schoenerhaven valt ook onder het beheer van APA en heeft de functie van haven voor jachten en vissersboten.

Containerterminal

Het vrachtverkeer is aanzienlijk gestegen gedurende 2011. De containerhaven heeft 15.520 containers van verschillende afmetingen afgehandeld voor een totaal van 26,990 TEU’s (20-foot equivalent units) in 2011. Ten opzichte van december 2010 behelst dit een stijging van 8.92%.
In onderstaande tabel de afgehandelde vracht in 2011. 

 

Acumulatief(lokaal)                                  

Verschil t.o.v. 2010

 

Aantal

containers

In TEU

Groei in TEU

Jan

  1,194

  2,074

37.03%

Feb

  2,300

  4,006

27.62%

Mrt

  3,421

  6,008

16.72%

Apr

  4,887

  8,483

15.28%

Mei

  6,119

10,651

12.90%

Jun

  7,419

12,870

10.94%

Jul

  8,703

15,025

11.30%

Aug

10,149

17,563

11.98%

Sep

11,421

19,771

11.67%

Oct

12,609

21,848

  8.84%

Nov

14,078

24,415

  7.60%

Dec

15,520

26,990

  8.92%

 

 

 

 

Cruisehaven

Het Arubaanse cruisetoerisme heeft 582309 toeristen geregistreerd in 2012 (van 1 januari tot en met 31 december 2012). Vergeleken met 2011 (599973) is er een daling van 2.94 procent. Ook heeft men 294 bezoeken van cruiseschepen genoteerd, 38 minder dan in 2011 (332 ).

Hieronder vindt u een overzicht van de cruise toerisme statistieken over de afgelopen tien jaar.

Jaar

Passagiers

Aantal
Cruiseschepen

2012

582309

294

2011

599973

332

2010

569424

314

2009

606768

327

2008

556090

299

2007

481775

315

2006

591474

314

2005

552819

311

2004

576320

318

2003

542327

315

 

Uitgangspunt voor het beleid van de Regering is dat het cruisetoerisme en het verblijfstoerisme elkaar moeten aanvullen.
Om dit doel te realiseren, dienen de infrastructuur en de havenfaciliteiten in Oranjestad verbeterd en uitgebreid te worden.

De afmeermogelijkheid voor cruiseschepen moet meegroeien met de scheepslengtes. De huidige capaciteit is toereikend voor twee grotere schepen (= 260 meter) en twee kleinere schepen in de beide insteekhavens. Voor de grotere schepen is al een extra meerpaal geplaatst bij de ingang van de Schoenerhaven. De bootlengte gaat zelfs naar = 340 m. De diepe vaargeul voor toe- en afvoer van de havens in Oranjestad voldoet aan de eisen van diepgang, maar er moet misschien wel een kleine ondiepte bij de uitgang worden uitgebaggerd. Er is mogelijk een demping van 1 insteekhaven (de oosthaven) nodig, zodat drie grote schepen gelijktijdig kunnen afmeren. Momenteel wordt incidenteel de containerhaven gebruikt voor een derde schip.

Bij de totstandkoming van de nieuwe cruisehaven zullen cruisetoeristen gedurende het korte bezoek optimaal in staat zijn om kennis te maken met het “product” Aruba in zijn geheel. Cruiselijnen kunnen nadrukkelijk in overweging gegeven worden schepen langer (1½ of 2 dagen) aangemeerd te laten verblijven of Aruba als thuishaven te gebruiken.

Om een moderne cruisehaven te creëren, die geschikt is om de grootste megacruiseschepen te ontvangen, heeft de Regering de verhuizing van de huidige containerhaven naar Barcadera voor ogen.

De haven van Barcadera wordt gebruikt voor aanvoer van bulkcargo. De vaargeul van de haven Barcadera heeft voldoende diepte voor de aanvulling met containerschepen. De bestaande laad /losvoorziening moet echter flink worden aangepast voor de functie overheveling van de containerhaven.

Terug naar boven

Vissersaanlegplaatsen

 Aanleggen en afmeren

In principe zijn er alleen afmeerplekken te maken door huur van een waterkavel die wordt uitgegeven door de Directie Infrastructuur en Planning (DIP). Verhuur vindt gebruikelijk plaats voor periodes van 5 jaar. Voor de bouw van een pier of aanlegsteiger wordt inmiddels een bouwvergunning geëist als voorwaarde in de huurovereenkomst. In de praktijk zijn er veel particuliere steigers aangelegd zonder dat daarvoor toestemming of een bouwvergunning is afgegeven. Soms zijn de bouwsels verlaten en vervallen, waarbij onduidelijk blijft wie voor sanering is aan te spreken. Aan een sluitende aanpak van dit soort problemen wordt gewerkt door de Dienst Openbare Werken (DOW) en DIP in het bredere verband van de in 2006 ingestelde commissie Pieren.

Door de overheid aangelegde en andere publiekelijk toegankelijke pieren en aanlegsteigers worden in onderhoud gehouden door de Directie voor Landbouw, Veeteelt & Visserij. Naast het onderhoud van de vissersfaciliteiten, is het doel van de DLVV ook om een nauwe samenwerking met de vissers te bestendigen en hen zoveel mogelijk te helpen met informatie en het toezicht houden op behoud van de visvoorraden. Onderhoud en beheer van pieren of steigers op grond van een huurovereenkomst van de DIP zijn voor rekening van de betreffende huurder en valt onder de controletaak van de DIP.
De bestaande geconcentreerde locaties zijn:

 • Hadicurari / Basiruti – afmeersteigers pleziervaart en vissers;
 • Bucuti – 2 jachthavens;
 • Barcadera – 2 kleinere visserijstrips;
 • Balashi – jachthaven;
 • Spaans Lagoen – visserijstrip;
 • Savaneta / Commandeursbaai – visserijstrip;
 • Commandeursbaai / Marinekazerne Cura Cabay – kustwacht;
 • Rogers Beach Baai – visserijstrip.

Vissersboten zijn in principe vrij om overal aan de publiekelijk toegankelijke aanlegplaatsen af te meren. Het is niet bekend of de capaciteit en behoefte goed op elkaar aansluiten. Door de groei van de vloot pleziervaartuigen kan er geleidelijk onderlinge verdringing ontstaan. Men schat het aantal vissersboten en –bootjes in Aruba op 500 à 600. Inventarisatie en regulering kan eventueel worden bereikt via de registraties van de vaarvergunningen (kleine- en grote vaarbewijzen) en de afgegeven visserijvergunningen.


Naast deze basisvoorzieningen voor het afmeren van boten is er de categorie pieren waarop de horecafunctie primair is. Een aantal van flink formaat is te vinden aan de toeristische westkust. Deze amusementspieren hebben als nevenfunctie om pleziervaartuigen voor groepstours langs de kust af te meren. De groei van deze amusementsindustrie is de laatste 10 jaar zo groot geworden dat de belevingswaarde van stranden en water in het High Risegebied zwaar onder druk staat.Bron: ROP Planbeschrijving april 2009
 

Terug naar boven