Toerisme
Klik hier als u toerist bent

Verkiezing 2013
Kiezerslijst

Formulier
Arubahuis

GA-EMA

Papiamento

Ministerie van Ruimtelijke Ontwikkeling, Infrastructuur en Integratie

Tot het Ministerie van Ruimtelijke Ontwikkeling, Infrastructuur en Integratie behoren de volgende departementen en diensten :

DIMAS | DIPDLV | DOW | DTI | FCCASERL 


DIMAS           

Voor de Departamento di Integracion, Maneho y Admision di Stranhero gelden de volgende contactgegevens:

NaamDepartamento di Integracion, Maneho y Admision di Stranhero 
AdresPaardenbaaistraat 11
Oranjestad
Aruba, Caribbean Sea
Telefoonnummer(297)522-1500
Telefax (297)522-1505 
OpeningstijdenMaandag t/m vrijdag
van 07.30 tot 11.30 uur en
van 13.00 tot 16.00uur  
E-mail adresdimas@aruba.gov.aw

De Directie Beleid, Toelating en Integratie Vreemdelingen, Departamento di Integracion, Maneho y Admision di Stranhero (DIMAS), is vanaf 1 juli 2006 de organisatie op Aruba belast met het uitvoeren van het vreemdelingenbeleid van de Arubaanse overheid.
Dat houdt in dat de DIMAS alle aanvragen beoordeelt van vreemdelingen die op Aruba willen verblijven. Het kan gaan om mensen die niet op Aruba zijn geboren en die tijdelijk of voorgoed op Aruba willen werken en wonen. Maar bijvoorbeeld ook buitenlandse studenten of stagiaires die hier hun studie willen volgen of hun stage op Aruba willen lopen.

De DIMAS is een uitvoeringsorganisatie en voert het vreemdelingenbeleid uit namens het ministerie van Ruimtelijke Ontwikkeling, Infrastructuur en Integratie.

Visie

 • Het optreden als regisseur voor een duurzaam verbeterde vreemdelingenadministratie;
 • het betrekken van de Ketenpartners bij de afstemming van het vreemdelingenbeleid en de uitvoering ervan;
 • het zorgdragen voor een continue kwaliteitsverbetering van de organisatie en het personeel.

Missie

 • Het realiseren van een integer en duurzaam vreemdelingenbeleid

De DIMAS heeft als hoofddoelstelling: "het uitvoeren van taken op het terrein van vreemdelingen waarbij wordt toegezien op een betere integratie, een restrictief toelatingsbeleid, het naleven van de Landsverordening Toelating en Uitzetting (LTU), een effectief terugkeerbeleid, een integraal asiel-, migratie- en vreemdelingenbeleid en de aanpak van illegaliteit".

De kerntaken van de DIMAS zijn:

 • Het behandelen van aanvragen om toelating en verblijf, al dan niet om te werken.
 • de vestrekking van tijdelijke verblijfsvergunningen of verblijfsvergunningen voor onbepaalde tijd;
 • de verstrekking van verklaringen van niet-toelatingsplichtigheid en toelating van rechtswege;
 • het uitgeven van garantieverklaringen m.b.t. de verstrekking en verlening van visa door ambassades en consulaten in het buitenland;
 • de controle op het legaal (lang) verblijf van vreemdelingen;
 • het doen van onderzoek bij aanvragen van onder andere inwonende dienstbodes;
 • de controle op het kort verblijf van vreemdelingen, waaronder toeristen;
 • de uitvoering van voorbereidende werkzaamheden op het terrein van het naturalisatiebeleid, voor zover die tot het takenpakket van het land Aruba behoren;
 • het voeren van een integraal vreemdelingenbeleid, m.a.w. een effectief integratie-, terugkeer- en toelatingsbeleid.

Terug naar boven


DIP Logo Directie Infrastructuur en Planning

Voor de Directie Infrastructuur en Planning gelden de volgende contactgegevens:

NaamDirectie Infrastructuur en Planning 
Adres Sabana Blanco 68
Oranjestad
Aruba, Caribbean Sea  
Telefoonnummer (297)527-7100 
Telefax (297)527-7164   
Openingstijden
balie
DIP Sabana Blanco   
 Maandag - vrijdag
7:45 am - 11:45 am
1:15 pm -   4:15 pm
E-mail adres info@dip.aw  

Visie
De Directie Infrastructuur en Planning is een dynamische professionale organisatie die, in teamverband en klantgericht, een beleidsinitierende functie vervult en zorg draagt voor de uitvoering en controle van het tot stand komen beleid, daarbij een regiefunctie voerend, waarbij het afwegen van conflicterende belangen een kerntaak is en het creeren van een breed maatschappelijk draagvlak het streven.

Missie
Het voorzien in de vraag naar grond (water) door een integrale en planmatige ruimtelijke ontwikkeling, ten einde een duurzame en leefbare omgeving te garanderen voor de huidige en toekomstige generaties.

Doelstellingen:

 • Het ontwikkelen en implementeren van ruimtelijke plannen die een integrale en planmatige ontwikkeling van Aruba mogelijk maken;
 • burgers die nog geen woningbouwpercelen hebben en hier wel om vragen op een transparante, duidelijke en adequate wijze helpen in het oplossen van hun woningbouwdoelstelling;
 • op efficiente wijze nieuwe percelen creeeren voor woningbouw die aansluiten op de vraag van de klanten, waarbij gezorgd wordt voor een evenwichtige 'bezetting' van Aruba. De gerealiseerde woonmogelijkheden dienen op korte termijn tot een planmatig hoogwaardige woon- en leefomgeving te leiden;
 • zorgen voor een optimale benutting van de bestaande infrastructuur binnen reeds ontwikkelde gebieden. Dit met als doel om een bijdrage te leveren aan het oplossen van het woningbouwvraagstuk en in de verbetering van de woon- en leefkwaliteit;
 • het adequaat en efficient uitvoeren van de administratieve beheerfunctie voor reeds uitgegeven gronden en wateren;
 • het garanderen van de rechtszekerheid en bescherming van burgers, instellingen en bedrijven door naleving van regelgeving te controleren en/of af te dwingen. Hierdoor wordt de kwaliteit van de leefomgeving gegarandeerd;
 • het op effectieve wijze bijdragen aan de economische, sociale en maatschappelijke ontwikkeling van Aruba door zones te creeeren en in te vullen met economische, maatschappelijke en sociale functies;
 • het proactief zoeken naar alternatieven en oplossingen voor klanten, stakeholders en de verantwoordelijke Minister.

Terug naar boven


DLV

Voor de Dienst Landmeetkunde en Vastgoedregistratie gelden de volgende contactgegevens:

NaamDienst Landmeetkunde en Vastgoedregistratie 
AdresSabana Blanco 68
Oranjestad
Aruba, Caribbean Sea
Telefoonnummer: 
Algemeen  (297)528-8359
Telefax: (297)528-8352 
Hypothecaire en kadastrale boekhouding(297)528-8383
Telefax:   (297)528-8396
E-mail adresdlkadhyp@setarnet.aw

Terug naar boven


DOW

Voor de Dienst Openbare Werken gelden de volgende contactgegevens:

NaamDienst Openbare Werken 
AdresSabana Blanco 68 
Oranjestad
Aruba, Caribbean Sea 
Telefoonnummer(297)528-4700 
Telefax(297)528-4800
E-mail adresdowaruba@dow.aw 

Terug naar boven


 DTI

Voor de Dienst Technische Inspecties gelden de volgende contactgegevens :

NaamDienst Technische Inspecties  

Adres


 

Keuringslokaal

Pos Chikito 47
Pos Chikito
Aruba, Caribbean Sea

Pos Chikito 47
Pos Chikito
Aruba, Caribbean Sea

Telefoonnummer 
Keuringslokaal
Afspraaklijn

(297)584-5300
(297)584-5300
(297)584-2096

Telefax

(297)584-1073
E-mail adres dti@setarnet.aw 

Het doel van de Dienst Technische Inspecties is het bevorderen van de veiligheid (van de arbeid, van werktuigen, toestellen, installaties, en motorrijtuigen) in de ruimste zin des woord, het optimaliseren van de arbeidsomstandigheden van de werknemers in bedrijven en het onderzoeken van onveilige situaties en ongevallen, het beschermen van de burgers tegen het gebruik van onjuiste maten, gewichten en weeg- en meetwerktuigen het beschermen van arbeiders, burgers en omgeving tegen het onveilige gebruik van stoomketels en drukvaten en het beschermen van de burgers tegen onveilige aanleg van elektrische installaties en gasinstallaties. Daarnaast is de dienst nauw en actief betrokken bij het milieutechnische beleid van het land Aruba.

De Dienst Technische Inspecties heeft zichzelf het uitvoeren van onder andere de volgende taken tot doel gesteld:

 • DTI is verantwoordelijk voor de controle op de Elektronconcessie
 • DTI is verantwoordelijk voor elektro keuringen
 • DTI levert ijk- en stoomwezen diensten
 • Er worden door DTI veiligheidsinspecties uitgevoerd
 • Het uitvoeren van voertuig keuringen
 • Het doen van technische metingen
 • DTI is betrokken Chemische- en Radioactieve stoffen
 • Algemene Zaken

Terug naar boven


FCCA

Voor de Fundacion Cas Pa Comunidad Arubano gelden de volgende contactgegevens:

NaamFundacion Cas Pa Comunidad Arubano 
AdresSabana Blanco 66 
Oranjestad
Aruba, Caribbean Sea
Telefoonnummer(297)522-3222 
Telefax(297)583-6272 
E-mail adresmail@fcca.com  

Terug naar boven


SERL

Voor de Serlimar gelden de volgende contactgegevens:

NaamSerlimar
AdresKockstraat 4 
San Nicolaas
Aruba, Caribbean Sea
Telefoonnummer(297)584-5080 / (297)584-6152 / (297)584-6456 
Telefax(297)584-3255 
E-mail adres 

Serlimar is het bedrijf van Aruba, dat de gemeenschap een schoon en gezond leefmilieu garandeert door op een verantwoorde, servicegerichte en efficiënte wijze uitvoering te geven aan activiteiten op het gebied van afvalstoffenpreventie –inzameling en –verwerking en groenbeheer.

Het beleid van de Arubaanse Regering heeft aandacht voor een leefbaar eiland, het is gericht op duurzame ontwikkeling waarbij het welzijn van de burger centraal staat. Een leefbaar eiland houdt onder meer in: een schone omgeving, onverstoorde natuur, schone stranden en baaien, schone straten en openbare parken, waar de mensen zonder gezondheidsrisico’s kunnen rondlopen, werken, recreëren en rusten. De hoofdpunten in het streven naar een duurzame ontwikkeling zijn het sluiten van kringlopen, het stimuleren van integraal ketenbeheer, het gebruik van schone technologieën en milieubewuste consumptie. Hierbij wordt rekening gehouden met anderen zodat geen negatieve effecten worden afgewenteld op andere mensen, andere landen of op de komende generaties.

Een aantal van Serlimar’s taken zijn:

 • Het (mede) adviseren over het uit te voeren beleid met betrekking tot de milieuhygiëne in het bijzonder voor wat betreft vaste afvalstoffen, chemische afvalstoffen, autowrakken, asbestos en andere afvalstoffen die het milieu (kunnen) bedreigen;
 • het verwijderen (inzamelen, overslag, transport, be- en verwerken) van de vaste afvalstoffen en chemische afvalstoffen van het eiland en uit haar gemeenschap zoals:
  • het onderhouden van tuinen van openbare gebouwen en begraafplaatsen, op verzoek van de gebruikende scholen, diensten en organisaties;
  • het beheer van publieke recreatieve bezienswaardigheden, zoals rotsformaties, waarvan de bekendste Ayo en Casibari zijn en de openbare stranden.
  • het toezicht op en het beheer van personeel en materieel evenals van alle faciliteiten bestemd om de doelstellingen te bereiken;
  • de op termijn introduceren van nieuwe diensten zoals het legen van beer- en zinkputten.

Terug naar boven