Toerisme
Klik hier als u toerist bent

Verkiezing 2013
Kiezerslijst

Formulier
Arubahuis

GA-EMA

Papiamento

Wetten

Wat is een wet?

In Aruba wordt een wet een landsverordening genoemd. Een landsverordening is een algemeen verbindende voorschriften bevattende besluit dat gezamenlijk door de Regering en de Staten is genomen volgens een procedure zoals omschreven in de Staatsregeling van Aruba. Landsverordeningen vormen een bron van recht, maar zijn niet de enige vorm waarin rechtsregels voorkomen. Ook landsbesluiten, houdende algemene maatregelen en ministeriële regelingen bevatten algemeen verbindende voorschriften. Daarnaast zijn er internationale verdragen of besluiten van internationale organisaties (zoals de Europese Unie) die algemeen verbindende voorschriften kunnen bevatten. Ook gewoontes en uitspraken van rechtssprekende instanties (jurisprudentie) zijn een bron van recht. Daarnaast spelen ook zaken als het gelijkheidsbeginsel en algemene beginselen van behoorlijk bestuur een rol.

Hoe komt een landsverordening tot stand?

Een landsverordening kan ingrijpende gevolgen hebben voor burgers. Er kan bijvoorbeeld gedrag strafbaar worden gesteld, belastingen kunnen worden verhoogd of de verkiezingsprocedure kan worden veranderd. Omdat dit gevoelige zaken zijn, is er een uitgebreid stappenplan dat moet worden doorlopen voordat een ontwerp-landsverordening uiteindelijk een  landsverordening wordt.

Totstandkoming van wetten

 


Op verzoek van een minister ontwerpen ambtenaren een ontwerp-landsverordening.

 

De minister stelt aan de Ministerraad voor een ontwerp-landsverordening in te dienen.

 

Als de Ministerraad ermee instemt, gaat het voor advies naar de Raad van Advies.

De Raad van Advies geeft commentaar op de ontwerp-landsverordening. De minister kan zich in een nader rapport verdedigen en past zonodig het voorstel aan.
De minister stuurt de ontwerp-landsverordening naar de Staten.

De ontwerp-landsverordening wordt door een commissie van Statenleden onderzocht. De commissieleden geven schriftelijk commentaar, waarna het wetsvoorstel door de minister kan worden gewijzigd.

De Staten spreekt in de openbare vergadering over de ontwerp-landsverordening. De Statenleden geven een oordeel en de minister verdedigt het voorstel.

Na het debat wordt gestemd over de voorgestelde wijzigingen, over de onderdelen van het ontwerp en over de uiteindelijke ontwerp-landsverordening.

Gouverneur ondertekent de nieuwe landsverordening.


Naast de Gouverneur wordt de landsverordening door een minister meeondertekend (het contraseign). Niet de Gouverneur, maar de minister is verantwoordelijk voor de nieuwe landsverordening.

De minister van Justitie zorgt dat de wet in het Afkondigingsblad va Aruba wordt gepubliceerd, zodat iedereen er op de hoogte van is.

In de landsverordening wordt bepaald wanneer deze in werking treedt. Inwerkingtreding kan ook bij een apart besluit of aparte regeling worden geregeld. 

Bij ontwerp-landsverordeningen die door Statenleden worden ingediend (initiatiefvoorstellen) is de procedure nagenoeg het zelfde als bij regeringsvoorstellen.

Vrijwel alle downloadable informatie op deze website wordt aangeboden in het zogenaamde PDF format. Dat betekent dat u de Adobe Acrobat Reader van Adobe® nodig heeft op uw computer om deze informatie te kunnen lezen en te printen. Indien u nog niet over een Acrobat Reader beschikt kunt u deze gratis downloaden door op het volgende icoon te klikken: