Toerisme
Klik hier als u toerist bent

Verkiezing 2013
Kiezerslijst

Formulier
Arubahuis

GA-EMA

Papiamento

Aankomen en vertrekken

Voorbereiding en aankomst | Verblijfsvergunningen | Aanvraag vergunningen | Waarborgsom | Aangifte goederen | Invoer | Huisdieren | Inschrijving | Vertrek | Verplichte electronische registratie voor VS

Voorbereiding en aankomst

Al vóór het vertrek naar Aruba moeten bepaalde zaken zijn geregeld. Zo is het noodzakelijk dat bepaalde documenten lang van te voren aangevraagd zijn zodat deze tijdig in uw bezit zijn. U hebt bijvoorbeeld een vergunning nodig en de wachttijden in verband met vereist onderzoek naar uw antecedenten kunnen heel lang zijn. Bij het plannen van uw vertrek naar Aruba moet u hier rekening mee houden!

Als u van plan bent om naar Aruba te vertrekken om u hier te komen vestigen, hebt u de volgende documenten nodig: 

 • Een geldig paspoort uitgegeven in het land van herkomst;
 • voor sommige landen van herkomst is een visum vereiste;
 • een vergunning of verklaring tot verblijf;
 • een volledig ingevulde en ondertekende landingskaart (een zogenoemde Embarkation-Disembarkation Card zoals hieronder afgebeeld). Deze wordt u uitgereikt in het vliegtuig of vaartuig waarmee u naar Aruba komt.

Embarcation/disembarcation card

Als u de eerste drie hiervoor genoemde documenten niet bij u heeft dan wordt u niet toegelaten. U wordt dan met de eerst volgende mogelijkheid naar het land van herkomst teruggezonden.

Als u zich vanuit Nederland in Aruba gaat vestigen moet u tevens bij de gemeente waar u woont de volgende documenten aanvragen:

 • Bewijs van uitschrijving uit het bevolkingsregister;
 • uittreksel uit het geboorteregister;
 • indien gehuwd: uittreksel van de huwelijksakte;
 • indien gescheiden: uittreksel van de echtscheidingsakte

Het is belangrijk om, nadat de documenten door de immigratieambtenaar aan u zijn teruggegeven, deze te controleren. Deze documenten bepalen namelijk onder andere uw verblijfstatus in Aruba. Bij eventuele controle moet u deze documenten ook kunnen tonen.

Voor bepaalde landen geldt een visumplicht om toegelaten te worden tot Aruba. In onze Producten en Diensten Catalogus treft u een overzicht aan van alle visumplichtige landen.

Het visum moet u tijdig aanvragen bij de Nederlandse Ambassade of Consulaat in uw land van herkomst. Bij diverse internationale reizigersvervoerders is het een regel dat zij geen passagiers aannemen, die niet in het bezit zijn van een geldig visum, met als reisbestemming een land waarvoor een visumplicht geldt.

Terug naar boven

Verblijfsvergunningen

Er bestaan verschillende manieren om als vreemdeling rechtsgeldig in Aruba te verblijven. De basis voor de toelating van een vreemdeling is geregeld in de zogenaamde Landsverordening Toelating en Uitzetting (LTU) en de bijbehorende uitvoeringsregelingen, zoals het Toelatingsbesluit. Welke documenten exact nodig zijn om Aruba binnen te komen hangt ervan af of u naar Aruba komt als toerist, om er te wonen, of om er wonen en te werken. Uitgangspunt is dat niemand in Aruba wordt toegelaten zonder een vergunning tot (tijdelijk) verblijf of een andere toelatingstitel.

De LTU bestaat uit een groot aantal artikelen. Een paar voorbeelden van dergelijke artikelen zijn:

 • Artikel 1 LTU bepaalt op wie de LTU niet van toepassing is;
 • artikel 3 bepaalt wie van rechtswege is toegelaten;
 • artikel 6 bepaalt welke vergunningen tot verblijf mogelijk zijn;
 • artikel 7 regelt de voorwaarden van de vergunningverlening;
 • artikel 8 bepaalt onder welke voorwaarden een toerist binnen mag komen;
 • artikel 14 regelt de intrekking van de vergunning;
 • artikel 15 de uitzetting;
 • artikel 19 de verwijdering.

Nederlanders die niet  op Aruba geboren zijn hebben een verblijfsvergunning nodig om op Aruba te wonen en of te werken indien zij niet behoren tot artikel 1 of 3 van de LTUV.
Na vijf (5) jaar kunnen zij van rechtswege worden toegelaten krachtens artikel 3 onderdeel f van de LTUV.

Voor voorheen Antillianen bestaat een soepele regeling op grond van de Samenwerkingsregeling en het arrest van de Hoge Raad in Deira. Voorheen Antilliaanse beroepspersonen worden direct toegelaten met een vergunning voor onbepaalde tijd bij een werkgever als zij voldoen aan de eis van voldoende middelen van bestaan, huisvesting en een verklaring over het gedrag.

De LTU is niet op iedereen van toepassing. Voor de volgende categorieën geldt dat zij buiten de LTU vallen.

 • Op Aruba geboren Nederlanders;
 • Nederlanders die vóór 1 januari 1986 rechtsgeldig op Aruba woonden;
 • op Aruba genaturaliseerde vreemdelingen;
 • de Nederlandse kinderen van de hierboven genoemde groepen die buiten Aruba zijn geboren.

Deze categorie Nederlanders kan Aruba binnen komen op basis van een geldig paspoort. Zij kunnen bewijs leveren van hun status door een verklaring van het Departemento di Integracion, Maneho y Admision di Stranhero (DIMAS), hun paspoort, geboorteakte, huwelijksakte en zo meer, zoals opgenomen in onze Producten en Diensten Catalogus. Deze personen hoeven bij aankomst op Aruba via vliegtuig of schip ook geen Embarkation-Disembarkation Card (E/D-card) in te vullen.

Artikel 3 van de LTU geeft aan wie van rechtswege worden toegelaten.
Deze zijn:

 • Personen die in dienst zijn van een van de landen van het Koninkrijk of van een bij Landsbesluit houdende maatregelen van bestuur aangewezen ander land;
 • personen in dienst van een internationale organisatie;
 • personen die vóór 1 januari 1986 in dienst waren van de Nederlandse Antillen of het eilandgebied Aruba en op grond daarvan pensioen genieten en de niet-hertrouwde weduwen van deze personen.

Verder is deze regeling van toepassing op:

 • Consuls en hun personeel;
 • militairen voor de duur van hun gestationeerd zijn;
 • opvarenden van de zee- of luchtmacht van enige mogendheid voor de duur dat zij Aruba aandoen en daarvoor toestemming hebben;
 • Nederlanders die langer dan vijf jaren onafgebroken op Aruba zijn toegelaten van rechtswege of met vergunning.

Deze personen kunnen op Aruba aankomen en verblijven op basis van hun paspoort en een bewijs dat zij onder artikel 3 LTU vallen.

Er zijn vergunningen tot tijdelijk verblijf. In principe worden alle vergunningen tot tijdelijk verblijf gegeven voor maximaal een (1) jaar en deze moeten jaarlijks worden vernieuwd. Verder zijn er vergunningen voor onbepaalde tijd. 

Een vergunningspichtige komt altijd naar Aruba om te werken, met uitzondering van renteniers en gepensioneerden en studentes en stagiaires. Een eerste vergunning tot verblijf met toestemming om te werken, moet door de werkgever worden aangevraagd. Die vergunning moet in het land van herkomst worden afgewacht. Bij aankomst op Aruba dient er een geldig paspoort en een zogenaamde ‘inflightletteroverlegd te kunnen worden (thans genaamd ‘voorlopige toelating tot Aruba’) en eventueel een geldig visum indien bewoners van het land van herkomst visumplichtig zijn. Op grond van het huidige Toelatingsbesluit is vrijstelling van een visum onder een aantal omstandigheden mogelijk. 

Een Bewijs van Terugkeer kan worden gegeven als uw volgende verzoek om een vergunning in behandeling is bij de DIMAS en u moet Aruba verlaten voor enige tijd, of als u een vrijstelling van de visumverplichting wenst en een geldige vergunning hebt.

Wilt u zich als student of als stagiaire tijdelijk in Aruba vestigen dan moet u daarvoor een vergunning aanvragen. Deze vergunning moet u aanvragen en dient in uw bezit te zijn voordat u in Aruba aan uw studie of stage begint. Deze vergunning staat u niet toe om op Aruba te werken. De vergunning is geldig voor de periode van uw studie of stage, maar nooit langer dan een jaar.

Voor inwonende dienstbodes alsmede voor gepensioneerden en renteniers gelden speciale regelingen. In onze Producten en Diensten Catalogus kunt u hier meer informatie over vinden.

Terug naar boven

Aanvraag vergunningen

Het aanvragen van alle genoemde vergunningen en verklaringen doet u door het invullen van een daartoe bedoeld aanvraagformulier dat u dient te retourneren aan de Departamento di Integracion, Maneho y Admision di Stranhero (DIMAS). Let op! Hiervoor dient u een afspraak te maken bij DIMAS en de aanvraag persoonlijk te overhandigen en indien gewenst toe te lichten.

Terug naar boven

Waarborgsom

Bij vestigen in Aruba wordt ook een waarborgsom geëist. De waarborgsommen zijn afhankelijk van het land van herkomst.

Het bedrag moet voldoende zijn om de terugkeer naar het land van herkomst te kunnen betalen en de eventuele andere schulden van de vreemdeling aan de overheid mee te voldoen. In onze Producten en Diensten Catalogus treft u een overzicht aan van alle thans geldende waarborgsommen. De waarborgsom moet bij afgifte van de vergunning tot verblijf betaald worden.

Terug naar boven

Aangifte goederen

Nadat u de immigratiedienst bent gepasseerd en uw bagage heeft opgehaald komt u in aanraking met de Inspectie der Invoerrechten en Accijnzen (Douane). In beginsel moet er bij invoer van goederen in Aruba invoerrechten worden betaald. U doet mondeling aangifte van uw bagage en vermeldt daarbij dat u zich komt vestigen in Aruba. Bij een definitieve verhuizing naar Aruba hoeft niet altijd invoerrechten te worden betaald, omdat er een vrijstelling voor verhuisboedel kan gelden. Indien u kunt aantonen dat uw bagage deel uitmaakt van uw gebruikte verhuisboedel en dat u zich daadwerkelijk gaat vestigen in Aruba wordt u vrijgesteld van de invoerrechten.

Verder mogen alle reizigers die in Aruba aankomen de volgende goederen vrij van invoerrechten invoeren:

Sigaretten 200 stuks
Sigaren 25 stuks
Cigarillo’s 50 stuks
Rooktabak 250 gram
Gedestilleerde drank 1 liter
Wijn 2,25 liter
Bier 3 liter
Andere goederen Tot factuurwaarde van Awg. 400,-

Als bovenstaande vermelde hoeveelheden overschreden worden moet u een (mondelinge) aangifte doen en invoerrechten en/of accijnzen betalen. Indien u verzuimd aangifte te doen van deze goederen kan dit resulteren in inbeslagneming van de goederen en oplegging van een eventuele boete.
De invoer van de volgende goederen is verboden dan wel aan strikte beperkingen onderhevig:

 • Vleesproducten;
 • planten;
 • geneesmiddelen;
 • telecommunicatieapparatuur;
 • (huis-)dieren;
 • (vuur-)wapens;
 • verdovende middelen.

Andere reizigers uit het buitenland die zich niet gaan vestigen op Aruba mogen gebruikte goederen voor persoonlijk gebruik (bijvoorbeeld kleding, een camera of een personal computer) met vrijstelling van invoerrechten Aruba tijdelijk invoeren.
U moet er tevens rekening mee houden dat u verplicht bent om aangifte te doen van geld en aan toonder betaalbare waardepapieren ter waarde van Awg. 20.000,- en meer. 

Terug naar boven

Invoer

In principe dient er voor elke invoer van goederen (anders dan bedoeld bij aangifte goederen) in Aruba aangifte worden gedaan bij de Douane Voor deze aangifte wordt een bepaald formulier gebruikt, het zogenaamde Enig Document model C420. Dit formulier is bij de Douane verkrijgbaar. Een douane expediteur (ook wel ‘customs broker’ genoemd) kan behulpzaam zijn bij het opmaken van een invoeraangifte. Douane expediteurs zijn onder andere te vinden in de Yellow Pages (‘Gouden Gids’) van het Arubaanse telefoonboek.

De Douane controleert de aangegeven goederen aan de hand van de invoeraangifte. Mochten er bij deze controle afwijkingen geconstateerd worden dan kunnen maatregelen en sancties getroffen worden.

Bij een verhuizing naar Aruba is het niet altijd noodzakelijk om invoerrechten te betalen aangezien er een vrijstelling voor verhuisboedels kan gelden. Deze vrijstelling is van toepassing als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 • De betreffende goederen moeten gebruikt zijn geweest en mogen niet zijn aangeschaft met het oog op de verhuizing. Voor nieuwe goederen moeten invoerrechten worden betaald;
 • de betreffende goederen behoren tot de inboedel van een natuurlijke persoon die verhuist;
 • het gaat om de overbrenging van de inboedel van het hoofdverblijf van degene die verhuist en die van de eventuele gezinsleden vanuit het buitenland naar Aruba;
 • degenen die verhuizen zijn nog geen ingezetenen van Aruba.

Om voor de vrijstelling in aanmerking te komen dienen de volgende documenten overlegd te kunnen worden:

 • Een ingevuld formulier aanvraag verhuisboedel vrijstelling;
 • een kopie van een legitimatiebewijs;
 • een lijst van de verhuisgoederen (3 exemplaren);
 • bewijs van inschrijving in het Bevolkingsregister van Aruba (3 exemplaren);
 • (lucht)-vrachtbrief van de verzending uit het buitenland (3 exemplaren);
 • goederenaangifte ten invoer op Enig Document model C420.

Het is altijd raadzaam om een dergelijke verhuizing met behulp van een erkende expediteur met een vestiging of agent in het land van uw herkomst te doen! Zij zullen u ondersteunen bij het verzamelen en invullen van bovenstaande formulieren.

Voor (lucht)vaar- en voertuigen die tot de verhuisboedel behoren, gelden bijkomende voorwaarden. Deze vervoermiddelen moeten aantoonbaar, voor een periode van minimaal zes maanden in het buitenland direct voorafgaand aan de verhuizing, bij degenen die verhuizen in eigendom zijn en in gebruik zijn geweest. Als bewijs dat aan de voorwaarden is voldaan voor een vrijstelling voor vervoermiddelen kunnen dienen:

 • Buitenlands kentekenbewijs van het vervoermiddel;
 • buitenlandse keuringskaart;
 • buitenlandse verzekeringspolis;
 • koopakte of factuur.

Omwille van bepaalde redenen kan iemand pas later, dus nadat deze persoon zich gevestigd heeft in Aruba, de verhuisboedel over laten komen uit het buitenland. Aanspraak op de vrijstelling is dan mogelijk binnen een termijn van uiterlijk één jaar nadat iemand zich in Aruba heeft omgeschreven bij het Bevolkingsregister. Mocht deze termijn van nazending te kort zijn, dan dient voor verlenging ervan een gemotiveerd verzoek ingediend te worden bij de inspecteur van de Douane.

De invoeraangifte, het aanvraagformulier en overige bescheiden dienen te worden ingeleverd bij de Afdeling Techniek van de Douane. Deze instantie beslist over de verlening van de vrijstelling. Indien uw verzoek tot vrijstelling van de invoerrechten op de verhuisboedel, geheel of voor een deel afgewezen wordt dan hebt u recht om een gemotiveerd bezwaarschrift, binnen een maand, in te dienen bij de Inspecteur van de Douane. Mocht u het niet eens zijn met de uitspraak op uw bezwaarschrift, dan kunt u binnen een maand in beroep gaan bij de Raad van Beroep voor Belastingzaken.

De Douane zal de invoer van de verhuisboedel controleren. Deze controle kan plaatsvinden vanaf het moment van invoer tot uiterlijk een maand na aankomst, waarbij een douanebeambte een huisbezoek kan afleggen. Indien afwijkingen worden geconstateerd dat dient er rekening worden gehouden met het treffen van maatregelen en sancties. 

Terug naar boven

Huisdieren

Voor honden en katten moet bij aankomst in Aruba bij de Douane een gezondheidsverklaring (niet ouder dan 3 weken) en een geldig bewijs van vaccinatie tegen rabiës (ouder dan 1 maand, maar niet ouder dan 1 jaar) overlegd worden. Hoewel invoer van honden en katten uit Zuid- en Midden Amerika verboden is, wordt uitsluitend in verband met de verhuizing een uitzondering gemaakt. Voor invoer van alle overige diersoorten wordt aangeraden vooraf contact op te nemen met de Veterinaire Dienst van Aruba.

Terug naar boven

Inschrijving Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister

Om ingezetene van Aruba te kunnen zijn dient inschrijving in het bevolkingsregister plaats te vinden bij de Dienst Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister (DBSB).

In onze Producten en Diensten Catalogus kunt u meer informatie krijgen over de inschrijving bij de Dienst Burgerlijke Stand.

Terug naar boven

Vertrek

Bij vertrek uit Aruba, hetzij definitief hetzij tijdelijk, bijvoorbeeld voor zaken, vakantie of in verband met medische behandeling, zijn in ieder geval de volgende documenten vereist.

 • Geldig paspoort;
 • geldig vervoersbewijs;
 • een machtiging van de ouders of voogd indien een minderjarig kind zonder ouders of voogd meereist.

Van het definitieve vertrek naar het buitenland dient tussen tien en vijf werkdagen vóór vertrek aangifte van vertrek te worden gedaan bij de ambtenaar van het Bevolkingsregister (DBSB).

Voor goederen die definitief of tijdelijk worden uitgevoerd uit Aruba dient in principe aangifte ten uitvoer te worden gedaan bij de Douane. Van tijdelijke uitvoer is bijvoorbeeld sprake ingeval goederen tijdelijk worden uitgevoerd voor reparaties, tentoonstellingen, monsters en dergelijke. Die goederen worden vervolgens na verloop van tijd weer ingevoerd op Aruba.

Voor kostbare goederen (bijvoorbeeld videocamera’s, notebook, pc’s, radiotoestellen etc.) die een reiziger tijdelijk naar het buitenland wil meenemen om later weer in Aruba in te voeren, dient de reiziger aan te tonen dat deze goederen uit Aruba vandaan komen. Hiervoor komen in aanmerking de (kopie van) de betreffende aankoopfactuur of een vóór vertrek door de Douane afgegeven verklaring van herkomst Aruba. Als verklaring kan ook dienen de uitvoeraangifte op het formulier Enig Document.

Een douane expediteur (customs broker) kan behulpzaam zijn bij het opmaken van een uitvoeraangifte. Douane expediteurs zijn te vinden in de Yellow Pages (‘Gouden Gids’) van het Arubaanse telefoonboek.

Als er bezwaren zijn tegen de berekening van de rechten bij uitvoer of de toepassing van het tarief op de ten uitvoer aangegeven goederen, dan kan binnen een termijn van één maand een gemotiveerd bezwaarschrift ingediend worden bij de Inspecteur van de Douane. Mocht u het niet eens zijn met de uitspraak op uw bezwaarschrift dan kunt u eventueel binnen een termijn van één maand in beroep gaan bij de Raad van Beroep voor Belastingzaken. Voor nadere informatie kunt u terecht bij de Douane, afdeling Techniek/Vrijstellingen.

Vóór uw vertrek moet u bij de Belastingdienst uw belastingzaken geregeld hebben. Allereerst moet u de nog niet ingediende aangiftebiljetten Inkomstenbelasting tot en met de datum van vertrek volledig ingevuld persoonlijk inleveren bij de infobalie. De biljetten moeten voorzien zijn van originele bewijsstukken zoals de jaaropgaven, bankafschriften etc. Of u de aangiftebiljetten daadwerkelijk moet invullen beoordeelt de inspecteur: als u uitsluitend looninkomsten heeft uit één dienstbetrekking en het brutoloon blijft beneden de Awg. 50.000,- dan is het invullen van een aangifte niet verplicht. Bovendien dient u (op verzoek) te overleggen een Verklaring van uitschrijving van de DBSB. Deze verklaring, die u al enkele weken voor uw vertrek kunt aanvragen bij de DBSB, heeft u ook nodig voor een eventueel verzoek voor teruggave van uw waarborgsom bij de DIMAS. De nog in te leveren aangiftebiljetten dienen minimaal zes weken voor datum van vertrek bij de Belastingdienst te zijn ingeleverd (compleet met loonverklaringen van uw werkgever ingevuld t/m datum einde dienstbetrekking). Door de behandelende ambtenaar wordt dan direct een afspraak gemaakt over het tijdstip waarop de aanslagen Inkomstenbelasting en Premies AOV/AWW en AZV klaar zijn en door u kunnen worden afgehaald. Met deze gegevens dient u zich te melden bij de Belastingdienst aan de kassa die voor verdere afhandeling zal zorgdragen.

Indien het niet lukt om voornoemde termijnen in acht te nemen kan de eventuele teruggave van belastingen niet meer voor uw vertrek worden geregeld. U dient dan een machtiging achter te laten of een bankrekening aan te wijzen.

De Belastingdienst geeft u pas na dit alles een verklaring dat u geen belastingschuld meer heeft. Een uitreisvergunning wordt dan uitgereikt. Deze vergunning moet overlegd worden bij het verzoek om teruggaaf van de eventueel betaalde waarborg bij de Departemento di Integracion, Maneho y Admision (DIMAS). De uitreisvergunning moet ook bij de immigratie ambtenaren op luchthaven of zeehaven bij vertrek getoond worden.

Terug naar boven

Verplichte electronische registratie voor USA

Sedert 12 januari 2009 heeft het Departement of Homeland Security, DHS, een programma geïntroduceerd met als doel het reizen naar de V.S. veiliger te maken. Alle reizigers zijn verplicht voorafgaand toestemming aan te vragen via het programma Electronic System for Travel Authorization, ESTA. Om je elektronisch te registreren moet men terecht bij de website: https://esta.cbp.dhs.gov/esta/.

Deze website is beschikbaar en mag vrijwillig gebruikt worden. Voor diegenen die moeilijkheden hebben met de engelse taal, zijn er andere talen beschikbaar om de vragen begrijpelijk te maken. Let wel, de vragen moeten wel in het engels beantwoord worden.
Mocht u niet aangesloten zijn op het internet, dan kan een kennis of reisbureau de formulier voor u invullen.
De personen die in het bezit zijn van een visum zijn niet verplicht toestemming aan te vragen zolang het visum geldig is en het gebruikt wordt voor het doel waarvoor het toegekend is.

De aanvraag kan op elk tijdstip voor aanvang van de reis ingediend worden. Men wordt echter aangeraden om dit zo vroeg mogelijk te doen. In de meeste gevallen krijgt de reiziger binnen een paar seconden antwoord:
Toestemming goedgekeurd: U krijgt toestemming om naar de V.S. te reizen;
Reis niet goedgekeurd: De reiziger heeft een niet-immigrant visum nodig, verkrijgbaar via de Ambassade of het Consulaat van de V.S. voordat hij naar de V.S. kan reizen. U wordt verder verwezen naar de website www.travel.state.gov;
De aanvraag is nog in behandeling: Binnen 72 uur ontvangt de reiziger via de website van ESTA antwoord over het al dan niet verkrijgen van een toestemming.

Een goedgekeurde aanvraag is geldig, tenzij herroepen, voor een periode van maximaal twee jaar of tot de vervaldatum vermeld in het paspoort van de reiziger.
Let wel dat de toestemming geen garantie biedt voor toelating tot de Verenigde Staten hetzij per luchtverkeer of per zee. Deze toestemming geeft uitsluitend het recht om aan boord te gaan van een vliegtuig of schip dat naar de V.S. reist.

De regels van de Amerikaanse Inmigratiedienst zijn van toepassing bij aankomst in de Verenigde Staten.

Terug naar boven