Toerisme
Klik hier als u toerist bent

Verkiezing 2013
Kiezerslijst

Formulier
Arubahuis

GA-EMA

Papiamento

Algemene informatie

Structuur Onderwijs Aruba | IncorporatieprogrammaSchoolbesturen bijzondere scholen | Examen | Diploma | Vakantie

Structuur Onderwijs Aruba

Het huidige Arubaanse onderwijs kent de volgende onderwijslagen en schooltypen:

 • Voorschoolse educatie voor de leeftijdsgroepen 0-3;
 • Kleuteronderwijs voor de leeftijdsgroep 4-5 jaar;
 • Basisonderwijs voor de leeftijdsgroep 6-11 jaar.

Naast het regulier basisonderwijs kent men op Aruba ook:

 • Speciaal onderwijs, onderverdeeld in:
  • onderwijs voor Moeilijk Lerende Kinderen (MLK)
  • onderwijs voor Zeer Moeilijk Lerende Kinderen (ZMLK)
  • onderwijs voor dove en slechthorende kinderen
 • Voortgezet onderwijs (AVO/LBO) voor de leeftijdsgroepen 12-15 à 17 jaar, onderverdeeld in:
  • Educacion Profesional Basico (EPB) met de basiscyclus en de beroepscyclus en daarnaast de aspirantopleiding. De beroepscyclus is onderverdeeld in:
   • sector techniek (T)
   • sector economie (E)
   • sector verzorging (V)
  • Middelbaar Algemeen Voortgezet Onderwijs (MAVO)
  • Hoger Algemeen voortgezet Onderwijs (HAVO)
  • Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs (VWO)
 • Post-secundair onderwijs (MBO/HBO/WO) voor de leeftijdsgroep ouder dan 15 à 17 jaar, onderverdeeld in:
  • Educacion Profesional Intermedio (EPI)
   • unit Ciencia & Technologia (CT)
   • unit Salubridad & Servicio (SS)
   • unit Hospitalidad y Turismo (HT)
   • unit Economico (E)
  • de opleidingen voor onderwijsgevenden (IPA)
  • de Universiteit van Aruba (UA)
   • Juridische Faculteit (JF)
   • Financieel-Economische Faculteit (FEF)
 • Volwassenenonderwijs voor de schoolverlaters van 15 jaar en ouder.

Zowel de voorschoolse educatie als het merendeel van de volwasseneneducatie vallen buiten de onderwijswetgeving en het toezicht en zorg van de Directie Onderwijs.

Terug naar boven

Incorporatieprogramma

Incorporatieprogramma voor Basisscholieren

Het Incorporatieprogramma is een project van Directie Onderwijs en valt onder het Openbaar Schoolbestuur. Bijna 14 jaar bestaat er op de 5 Openbare Basisscholen op Aruba een speciale opvangprogramma voor anderstalige kinderen, het zogenaamde PRISMA-project. En sinds het jaar 2001 bestaat dit opvangprogramma ook op een aantal Dependances. Het doel van het PRISMA-project was in het begin om alleen de anderstalige buitenlandse kinderen zo snel en zo goed mogelijk taalvaardig te maken in het Nederlands. Er is voor Dependances gekozen in het jaar 2001 toen bleek dat er veel buitenlandse kinderen op Aruba woonden die niet naar school gingen. Vanaf toen nam ook de stroom buitenlandse kinderen naar Aruba enorm toe. Door ze in de Dependances op te vangen werden de reguliere basisscholen en de leerkrachten op die scholen niet overbelast waardoor ze meer aandacht aan de Arubaanse kinderen konden blijven geven. Maar door de jaren heen kregen en krijgen nu ook meer Arubaanse leerlingen extra ondersteuning in de Nederlandse taal met behulp van de PRISMA-methode. Nederlands is en blijft ook voor Arubaanse kinderen een vreemde taal en zal nooit hun eerste taal of moedertaal worden.

Aanpak

Er zijn twee manieren van aanpak:

 1. Op de Openbare basisscholen worden de PRISMA-leerlingen tijdens de lessen Nederlands en Lezen uit hun eigen klas gehaald. Tijdens één blokuur (= 2 x 45 minuten) krijgen ze Nederlandse taal en lezen volgens de PRISMA-methode in een aparte klas. Daarna gaan ze naar hun klas terug en volgen de andere lessen samen met hun andere klasgenoten. Indien nodig gaan ze het volgend schooljaar door met Taal en Lezen volgens de PRISMA-methode totdat ze geen extra ondersteuning meer nodig hebben. De Openbare scholen werken met weekroosters die per leeftijdsgroep verdeeld zijn. De grootte van de leeftijdsgroep kan per blokuur verschillen;
 2. de Dependances zijn aparte scholen waar voornamelijk buitenlandse leerlingen tussen 8 en 13 jaar in vaste groepjes van maximaal 15 leerlingen per klas verdeeld zijn. De klassen zijn per leeftijdsgroep verdeeld. Deze leerlingen zitten gedurende een heel schooljaar in een PRISMA-klas. Het hele jaar door krijgen ze alleen Nederlandse Taal en Lezen volgens de PRISMA-methode. Daarnaast krijgen ze ook dezelfde Rekenmethode als op alle andere Basisscholen. Na één schooljaar stromen ze door naar een normale Basisschool of Middelbare school met Arubaanse scholieren.

Incorporatieprogramma voor Middelbare scholieren

Vanaf het jaar 2002 worden ook buitenlandse anderstalige jongeren tussen 14 en 18 jaar apart op een Dependance opgevangen. Met behulp van een speciale programma worden ze gedurende één schooljaar voorbereid om het volgend schooljaar door te stromen naar het Voortgezet onderwijs. Dit kan zijn, de Dag-Mavo, de Openbare Avond-leergangen of naar de EPB. Deze leerlingen worden ook in groepjes van maximaal 15 leerlingen per klas verdeeld.

Inschrijving

Inschrijving voor de 5 Openbare Basisscholen vindt persoonlijk plaats bij de schoolhoofden van deze 5 Openbare Basisscholen.

Voor de 2 Dependances vindt de inschrijving persoonlijk plaats zowel op Directie Onderwijs, bij de coördinator, drs. mevrouw Marva Groeneveldt als bij de Stichting Katholiek Onderwijs Aruba (S.K.O.A), Copernicusstraat 11.

Inschrijving voor de Dependance voor de buitenlandse anderstalige jongeren moet altijd eerst op de Directie Onderwijs bij de coördinator van het Incorporatieprogramma en daarna op de Dependance zelf in Brazil.

Documenten

Documenten die (voor niet-Arubaanse kinderen) nodig zijn voor de inschrijving:

 • Geldige verblijfsvergunning van één van de ouders;
 • geldige Legitimatiebewijs van diezelfde ouder (paspoort of cedula);
 • geldige verblijfsvergunning van het kind;
 • geldige Legitimatiebewijs van het kind;
 • AZV zorgpas van het kind of een geldige verzekeringsbewijs van een particuliere verzekering;
 • recente pasfoto (alleen voor Middelbare scholieren).

Van al deze documenten worden copieen gemaakt en in een file bewaard.

Kosten

Voor de Openbare scholen bedraagt het inschrijfgeld Awg. 75,-- per schooljaar Voor de Dependances bedraagt het schoolgeld ook Awg. 75,- per schooljaar. Voor de dependance voor de Middelbare scholieren bedraagt het schoolgeld Awg. 125,- per jaar. Daarnaast betaalt elke leerling ongeveer Awg. 25, - als bijdrage aan een verplichte collectieve ongevallenverzekering. Verder moeten de ouders zelf de andere schoolbenodigdheden kopen zoals, schooluniform, schoolagenda en voor de anderstalige leerlingen, indien nodig, woordenboeken in de combinatie moedertaal – Nederlands.

Locaties


voor Basisscholieren 
Colegio Conrado CoronelMorgenster 56-D, Seroe Blanco
Colegio Hilario AngelaWeg Fontein z/n, San Nicolas
Comm. Pieter Boer BasisschoolTrinitariastraat z/n, San Nicolas
Reina Beatriz BasisschoolGeorge Madurostraat z/n, Oranjestad
Washington BasisschoolWashington z/n, Noord
Dependance Fatima CollegeWilhelminastraat z/n, Oranjestad
Dependance St. MichaelschoolBrazil z/n, Brazil

voor Middelbare scholieren 
Ex- Prins BernhardschoolBrazil 44-A, Brazil                            

 Terug naar boven

Schoolbesturen van bijzondere scholen

Naast de openbare scholen zijn diverse scholen die door stichtingen worden beheerd en die door de Arubaanse overheid worden gesubsidieerd. Deze zijn de zogenaamde bijzondere scholen.

Een van deze stichtingen is de Stichting Katholiek Onderwijs Aruba (SKOA) en heeft 16 kleuterscholen, 26 basisscholen, 5 mavoscholen en 1 school voor speciaal onderwijs in beheer.

Bezoekadres 
Postadres

Copernicusstraat 11
Postbus 1085
Oranjestad
Aruba, Caribbean Sea 

Telefoonnummer(297)582-1848
Telefax(297)582-0780
 E-mail info@skoa.aw

De andere stichtingen zijn:

Naam Stichting Protestant Christelijk Onderwijs Aruba (kleuter/bo/mavo)
Adres
Postadres  
Sabana Blanco 68-A
Postbus 491
Oranjestad
Aruba, Caribbean Sea
Telefoonnummer (297)582-0288
Telefax (297)583-9330
E-mail adres spcoa@setarnet.aw

Naam Stichting Middelbaar Onderwijs Aruba (havo/vwo)
Adres  Vondellaan 14
Oranjestad
Aruba, Caribbean Sea
Telefoonnummer (297)583-1265
Telefax (297)583-1257
E-mail adres bestuursmoa@colegioarubano.aw

Naam Stichting Onderwijs van de Advent Zending Aruba (peuter en kleuter)
Adres  Pos Chikito 271-C (47-A) / Postbus 2307
Aruba, Caribbean Sea
Telefoonnummer (297)584-0777/(297)584-9779
Telefax (297)584-584-0777
E-mail adres soaza@hotmail.com

Naam Stichting Volle Evangelie Onderwijs Aruba
Adres  Rooi Afo 10
Oranjestad
Aruba, Caribbean Sea
Telefoonnummer (297)583-1010
Telefax (297)583-1010
E-mail adres sveoa@setarnet.aw

Naam Universiteit van Aruba (HBO/WO)

Adres
Postadres

 

J.E. Irausquinplein 4
Postbus 5
Oranjestad
Aruba, Caribbean Sea
Telefoonnummer (297)583-5036/582-3901
Telefax (297)583-1770
E-mail adres univaruba@setarnet.aw

Naam Stichting Basisonderwijs Combina, De Schakel (peuter (ve) kleuter en basis)

Adres

Boegoeroei 7-B
Oranjestad
Aruba, Caribbean Sea
Telefoonnummer (297)587-1583
Telefax (297)587-1582
E-mail adres schakelaar@setarnet.aw
Websitewww.schakelaruba.com

Naam Stichting Educacion Profesional Basico (LBO)

Adres
Postadres

Santa Cruz 42
Postbus 21
Oranjestad
Aruba, Caribbean Sea
Telefoonnummer (297)585-7780/(297)585-7781
Telefax (297)585-5982
E-mail adres sepb@setarnet.aw
Websitewww.epbaruba.com


Naam Foundation International School of Aruba (bo/high)

Adres

Wayaca 238-A
Oranjestad
Aruba, Caribbean Sea
Telefoonnummer (297)583-5040
Telefax (297)583-6020
E-mail adres info@isaruba.com


Naam Stichting Centrum voor Ibero American Education (highschool)

Adres

Wayaca 137
Oranjestad
Aruba, Caribbean Sea
Telefoonnummer (297)562-7838
Telefax 
E-mail adres Ibero_highschool@yahoo.com

Terug naar boven

Examen

Voor meer informatie gelieve contact op te nemen met het Examenbureau.

Terug naar boven

Diploma

Diploma evaluatie

Diploma evaluatie houdt in het vergelijken van de te evalueren diploma/studie, die buiten het regulier Arubaans onderwijs valt, met een relevante Arubaanse diploma/studie binnen het regulier Arubaans onderwijs of indien nodig met een relevante Nederlandse diploma/studie.

Waarvoor dient een evaluatie?

 • Voor bepaling tot toelating van de betrokkene (van wie het diploma of de studie wordt geëvalueerd) tot regulier hoger onderwijs in Aruba;
 • voor mogelijke vrijstelling van vakken voor betrokkene bij de toelating in een hogere of wetenschappelijke onderwijsopleiding;
 • als ondersteuning in het bepalen van de onderwijsbevoegdheid van de betrokkene;
 • voor mogelijke aanstelling van de betrokkene in een functie;
 • voor inpassing of mogelijke aanpassing van betrokkene in een rangenstelsel.

Wie kan een verzoek voor evaluatie indienen?

 • Ministers (of hun afgevaardigden);
 • hoofd van een overheidsdienst (of diens afgevaardigde);
 • hoofd van een particulier bedrijf of organisatie (of diens afgevaardigde);
 • toelatingscoördinator van een onderwijsinstelling v.w.b. mogelijke toelating van betrokkene tot een opleiding van de instelling;
 • inwilliging van verzoeken door andere instanties/ personen is ter discretie van de Directeur Directie Onderwijs.

Hoe dient een verzoek ingediend te worden?

 • Verzoek moet schriftelijk gericht worden aan Directeur Directie Onderwijs;
 • doel van het verzoek duidelijk omschrijven o.a.:
  • niveaubepaling gewenst van gevolgde opleidingen met als doel betrokkene toe te laten tot de gewenste faculteit/ studie;
  • niveaubepaling gewenst van gevolgde studie met als doel betrokkene te kunnen inschalen;
  • niveaubepaling gewenst van al de gevolgde studies van betrokkene of evaluatie van één specifieke opleiding;
  • vergelijking gewenst van buitenlandse studie met een specifieke Arubaanse c.q. Nederlandse studie;
 • duidelijk vastleggen wie de betrokkene is en hoe contact gelegd kan worden met betrokkene (dus: volledige naam, adres en telefoon);
 • iIn te dienen documenten met het verzoek: cv, kopie diploma(s) en kopie cijferlijst(en).

Wat moet betrokkene aan de diploma evaluator overleggen?

 • Origineel diploma / certificaat/ getuigschrift ter inzage;
 • originele cijferlijst ter inzage (betrokkene kan gevraagd worden om zijn/haar opleidingsinstituut te verzoeken om de cijferlijst direct naar Directie Onderwijs Aruba, afdeling Diploma Evaluatie te sturen);
 • de inhoud van het studieprogramma;
 • officieel identiteitsbewijs ter inzage;
 • vertaling van de originele diploma's en cijferlijsten door een beëdigde vertaler, wanneer die niet in het Nederlands, Engels of Spaans zijn gesteld.

Voor tijdstip overlegging van bovengenoemde documenten zal de Diploma Evaluator contact opnemen met betrokkene om een afspraak te maken.

Wat gebeurt er als alle documenten niet worden ingediend?


Afhankelijk van het type document dat ontbreekt, kan besloten worden om het dossier niet in behandeling te nemen of een voorwaardelijke evaluatie te doen van beperkte tijdsduur, die na verloop van de vastgestelde tijd ongeldig wordt verklaard. Een officiële evaluatie volgt nadat alle documenten zijn ingediend.

Voor meer informatie gelieve contact op te nemen met de afdeling Diploma evaluatie.

Terug naar boven

Vakantie

 

Vakanties voor het schooljaar 2013/2014

Augustusvakantie1 aug 2013  t/m 13 aug 2013  9 dagen
Oktobervakantie7 okt 2013 t/m 11 okt 2013  5 dagen
Kerstvakantie19 dec 2013 t/m 3 jan 201412 dagen
Herdenking G.F. Croes25 jan 2014  1 dag
Carnavalsmaandag3 mrt 2014   1 dag
Herdenking Vlag- en Volkslied18 mrt 2014    1 dag
Paasvakantie17 apr 2014 t/m 25 apr 2014  7 dagen
Koningsdag30 apr 2014  1 dag
Dag van de Arbeid1 mei 2014   1 dag
Hemelvaartsvakantie29 mei 2014 en 30 mei 2014  2 dagen
Julivakantie3 juli 2014 t/m 31 jul 2014 19 dagen

De eerste schooldag van het schooljaar 2014/2015 te bepalen op 14 augustus 2013.

Vakanties voor het schooljaar 2014/2015

Augustusvakantie1 aug 2014  t/m 13 aug 2014  9 dagen
Oktobervakantie3 okt 2014 t/m 10 okt 2014  6 dagen
Kerstvakantie18 dec 2014 t/m 2 jan 201512 dagen
Carnavalsmaandag16 februari 2015  1 dag
Herdenking Vlag- en Volkslied18 mrt 2015    1 dag
Paasvakantie2 april 2015 t/m 10 apr 2015  7 dagen
Koninginnsdag27 april 2015  1 dag
Dag van de Arbeid1 mei 2015   1 dag
Hemelvaartsvakantie14 mei 2015 en 15 mei 2015  2 dagen
Julivakantie6 juli 2015 t/m 31 jul 201520 dagen

De eerste schooldag van het schooljaar 2015/2016 te bepalen op (na) 17 augustus 2014.

ATV-dagen Scholen

24 februari 2014 (maandag)
17 maart 2014 (maandag)
17 december 2014 (woensdag)

Voor meer informatie gelieve contact op te nemen met de Diploma evaluatie.

Terug naar boven