Afkondigingsbladen

 • AB2023No.043

  (28-09-2023)

  LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 26 september 2023 houdende regels met betrekking tot de te volgen procedures bij de toepassing van de last onder dwangsom en de bestuurlijke boete ter zake van overtreding van de voorschriften met betrekking tot de verplichte registratie van uiteindelijk belanghebbenden (Landsbesluit bestuurlijke handhaving verplichte registratie uiteindelijk belanghebbenden)

 • AB2023No.041

  (20-09-2023)

  LANDSBESLUIT van 11 september 2023 no. 6, houdende uitgifte van schatkistpromessen tot een maximum van Afl. 51.250.000,-

 • AB2023No.040

  (15-09-2023)

  LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 14 september 2023 houdende voorschriften voor het optrekken, herstellen, situering, ingebruikneming, en het slopen van een bouwwerk of delen daarvan, alsmede houdende voorschriften voor de bouw-, sloop- en ingebruiksnemingsvergunning (Bouw en sloopbesluit I)

 • AB2023No.039

  (13-09-2023)

  REGELING van de minister van Financiën en Cultuur van 13 september 2023 tot nadere uitwerking en verduidelijking van het begrip handelsgoederen (Regeling handelsgoederen) 

 • AB2023No.037

  (05-09-2023)

  REGELING van de minister van Toerisme en Volksgezondheid van 31 augustus 2023 houdende aanvulling van de lijst van door contractanten of contracterende instellingen ten behoeve van het eigen gebruik of de zelfstandige toediening door de verzekerde voor te schrijven geneesmiddelen met amoxicilline dispergeerbare tablet 375mg, 500mg en 1000mg 

 • AB2023No.038

  (05-09-2023)

  REGELING van de minister van Toerisme en Volksgezondheid van 31 augustus 2023 houdende aanvulling van de lijst van door contractanten of contracterende instellingen ten behoeve van het eigen gebruik of de zelfstandige toediening door de verzekerde voor te schrijven geneesmiddelen met ijzer(II)glycinesulfaatcomplex druppels 30mg

 • AB2023No.036

  (01-09-2023)

  LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 29 augustus 2023 houdende regels inzake de aanspraak op logopedische hulp (Landsbesluit logopedische hulp)

 • AB2023No.034

  (21-08-2023)

  BESLUIT van 29 juni 2023, nr. 2023001099 tot wijziging van het Paspoortbesluit in verband met identiteitskaarten voor gedetineerden 

 • AB2023No.035

  (21-08-2023)

  BESCHIKKING wijzigingspercentage optie- en naturalisatiegelden 2024 van 6 augustus 2023, nummer 2023/1

 • AB2023No.033

  (16-08-2023)

  REGELING van de minister van Financiën en Cultuur van 16 augustus 2023 inzake de verlening van een onderwijsvrijstelling voor de verschuldigde belastingen en bestemmingsheffing AZV op de invoer van goederen die bestemd zijn voor het verzorgen van onderwijs (Regeling onderwijsvrijstelling heffing bij invoer) 

 • AB2023No.031

  (08-08-2023)

  REGELING van de minister van Financiën en Cultuur van 3 augustus 2023 tot wijziging van een aantal ministeriële regelingen ter uitvoering van de Landsverordening belasting op invoer van goederen, over bedrijfsomzetten en additionele voorzieningen PPS-projecten 

 • AB2023No.032

  (08-08-2023)

  LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 4 augustus 2023 houdende voorschriften voor luchtvaartterreinen (Landsbesluit luchtvaartterreinen 2023)

 • AB2023No.030

  (04-08-2023)

  REGELING van de minister van Transport, Integriteit, Natuur en Ouderenzaken van 2 augustus 2023 houdende regels voor het veilig gebruik van luchtvaartterreinen (Regeling veilig gebruik luchtvaartterreinen) 

 • AB2023No.028

  (26-07-2023)

  REGELING van de minister van Financiën en Cultuur van 25 juli 2023 tot tijdelijke vervanging van de bijlage, bedoeld in artikel 1 van de Landsverordening tarief van invoerrechten (Regeling tijdelijke tariefsverlagingen invoerrechten) 

 • AB2023No.026

  (25-07-2023)

  LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 19 juli 2023 ter regeling van het register van kinderopvangcentra en de door kinderopvangcentra te hanteren klachtenregeling (Landsbesluit register en klachtenregeling kinderopvangcentra)

 • AB2023No.027

  (25-07-2023)

  LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 19 juli 2023 houdende regels ten behoeve van de bestuurlijke handhaving van de bij of krachtens de Landsverordening kinderopvang gestelde voorschriften (Landsbesluit bestuurlijke handhaving voorschriften kinderopvang)

 • AB2023No.025

  (11-07-2023)

  LANDSVERORDENING van 7 juli 2023 houdende wijziging van de Landsverordening belasting over bedrijfsomzetten en additionele voorzieningen PPS-projecten, de Landsverordening bestemmingsheffing AZV, alsmede van een aantal aanverwante belastingverordeningen en andere landsverordeningen (Landsverordening Belastingplan 2023 - Deel II) 

 • AB2023No.023

  (07-07-2023)

  LANDSVERORDENING van 6 juli 2023 houdende aanvaarding door Aruba van het door de Staten-Generaal op 5 juli 2016 aangenomen voorstel van rijkswet van het lid Van Laar tot wijziging van de artikelen 14 en 38 van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden (beperken van de mogelijkheid een algemene maatregel van rijksbestuur uit te vaardigen zonder wettelijke grondslag daartoe)

 • AB2023No.024

  (07-07-2023)

  LANDSVERORDENING van 6 juli 2023 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek van Aruba en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van Aruba in verband met de reparatie van een aantal omissies die daarin terecht zijn gekomen en het aanbrengen van een aantal technische wijzigingen (reparatie BWA en Rv)

 • AB2023No.022

  (20-06-2023)

  LANDSBESLUIT van 12 juni 2023 no. 7, houdende uitgifte van schatkistpromessen tot een maximum van Afl. 105.000.000,- 

 • AB2023No.021

  (09-06-2023)

  LANDSVERORDENING van 11 mei 2023 tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht van Aruba (AB 2012 no. 24) (aanscherping bestrijding terrorisme en aanbrengen van noodzakelijke aanpassingen) 

 • AB2023No.020

  (22-05-2023)

  LANDSBESLUIT van 12 mei 2023 no. 14, ter uitvoering van artikel 2 van de Landsverordening van 13 april 2022 tot vaststelling van de begrotingen van de ministeries van het Land voor dienstjaar 2022, de artikelen 3, 5, 6, tweede lid, 7, 15, 16 en 17 van de Landsverordening schatkistpapier en de artikelen 2, 3, 4, 9, eerste en derde lid, 10, 11,12, tweede lid, 13, 14, eerste lid, onderdeel a, en tweede lid, 16, 17, tweede lid, 18, 19, 20, 27, 28 en 29 van het Landsbesluit schatkistpapier (Landsbesluit Financieringsbehoefte 2023-I)

 • AB2023No.019

  (11-05-2023)

  LANDSVERORDENING van 2 mei 2023 houdende regels inzake de tijdelijke verstrekking van financiële steun vanwege de buitengewone omstandigheden als gevolg van de COVID-19-pandemie aan het midden- en kleinbedrijf (Landsverordening tijdelijke MKB-regeling)

 • AB2023No.017

  (05-05-2023)

  ONDERLINGE REGELING als bedoeld in artikel 38, eerste lid, van het Statuut van het Koninkrijk der Nederlanden, voor samenwerking binnen het Koninkrijk ter uitvoering van hervormingen in de publieke sector van Aruba, Curaçao en Sint Maarten (Onderlinge regeling samenwerking bij hervormingen)

 • AB2023No.018

  (05-05-2023)

  PROTOCOL op grond van artikel 38, eerste lid, van het Statuut voor het geval dat artikel 9, derde lid, Onderlinge regeling samenwerking hervormingen volgens de Nederlandse rechter geen rechtsbescherming biedt aan de Caribische Landen van het Koninkrijk 

 • AB2023No.016

  (26-04-2023)

  LANDSBESLUIT van 17 april 2023 no. 1, houdende de gedeeltelijke inwerkingtreding van de Mededingingsverordening (AB 2020 no. 103) 

 • AB2023No.014

  (25-04-2023)

  LANDSVERORDENING van 17 april 2023 tot wijziging van de Visserijverordening (AB 1992 no. 116)

 • AB2023No.015

  (25-04-2023)

  LANDSVERORDENING van 18 april 2023 tot intrekking van de Landsverordening tijdelijke verlaging voorzieningen leden der Staten (AB 2020 no. 86) 

 • AB2023No.013

  (25-04-2023)

  BESLUIT van 14 maart 2023 ter bekendmaking van de tekst van de herziene Grondwet

 • Lijst afkondigingsbladen 2021

  (31-08-2022)

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

Archief
We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties