AB2015No.02

  • AB2015No.02

    Dit item is gearchiveerd op 19-07-2015.
    (19-01-2015)

    RIJKSWET van 3 december 2014 (Stb. 2015, 11) tot goedkeuring van het voornemen tot intrekking van het voorbehoud bij artikel 8, eerste lid, onderdeel d, van het op 16 december 1966 te New York tot stand gekomen Internationaal Verdrag inzake eco-nomische, sociale en culturele rechten (Trb. 1969, 100) en van het voornemen tot in-trekking van het voorbehoud bij artikel 6, vierde lid, van het op 18 oktober 1961 te Turijn tot stand gekomen Europees Sociaal Handvest (Trb. 1962, 3 en Trb. 1963, 90)

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties