AB2015No.03

  • AB2015No.03

    Dit item is gearchiveerd op 05-08-2015.
    (05-02-2015)

    RIJKSWET van 25 juni 2014 (Stb. 2014, 312) inzake goedkeuring van de op 30 ok-tober 2009 te Londen tot stand gekomen wijziging van artikel 6 van het Protocol van 1996 bij het Verdrag inzake de voorkoming van verontreiniging van de zee ten ge-volge van het storten van afval en andere stoffen van 1972, zoals opgenomen in Re-solutie LP.3(4) (Trb. 2011, 72)

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties