Gouverneur wijst Evelyn Wever-Croes aan als formateur

ORANJESTAD - Nadat de informateurs, de heer Eddy Werleman en mevrouw Tisa LaSorte op 8 juli de bereidwilligheidsverklaring hebben overhandigd aan de Gouverneur van Aruba, Zijne Excellentie Alfonso Boekhoudt, heeft mevrouw Evelyn Wever-Croes, partijleider van Movemento Electoral di Pueblo (M.E.P.), vandaag de intentieverklaring overhandigd aan de Gouverneur die de partijleiders van M.E.P. en RAIZ gisteravond hebben ondertekend.

Vandaag is ook het eindverslag van de informateurs ingediend bij Gouverneur Boekhoudt. Hiermee is de informatieronde officieel afgerond.

Leider MEP Evelyn Wever-Croes en Gouverneur van Aruba Z.E. Alfonso Boekhoudt. In lijn met het eindverslag van de informateurs en gezien de getekende bereidwilligheidsverklaring en intentieverklaring, heeft Gouverneur Boekhoudt op vrijdag 9 juli mevrouw Evelyn Wever-Croes aangewezen als formateur. De Gouverneur heeft haar verzocht een stabiel kabinet te vormen dat het vertrouwen geniet van de Statenfracties van MEP en RAIZ en dat bestaat uit personen die bereid en in staat zijn tot een gezamenlijk beleid te komen dat gericht is op het financieel en sociaaleconomisch herstel van Aruba, in het bijzonder op de verdere invulling en uitvoering van het Landspakket.

Onderdeel van de formatieopdracht is het opstellen van een regeerakkoord op hoofdlijnen tussen de M.E.P. en RAIZ en een portefeuilleverdeling binnen het nieuwe kabinet. Tot slot dient de geschiktheid van de kandidaten voor het ambt van minister en van gevolmachtigd minister vooraf getoetst te worden aan de hand van de bij landsbesluit van 9 september 2013 genoemde procedures.

Op uiterlijk 9 augustus a.s. dient de formateur schriftelijk te rapporteren aan Gouverneur Boekhoudt over haar bevindingen. In de tussentijd zal de formateur de Gouverneur mondeling of zo nodig schriftelijk informeren over de voortgang in de uitvoering van de formatieopdracht.

De fractieleiders in de Staten zijn schriftelijk in kennis gesteld van de formatieopdracht en van het feit dat mevrouw Evelyn Wever-Croes deze in beraad heeft gehouden. Indien de formatie slaagt zal de formateur, zoals gebruikelijk, de opdracht formeel accepteren. Aan de fractieleiders is een beroep gedaan om alle medewerking te verlenen ter uitvoering van de formatieopdracht.

Foto's: © Kabinet Gouverneur Aruba

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties