Minister Geoffrey Wever geeft speech over Aruba Fair Trade Authority aan Rotary Club of Aruba

Dit item is gearchiveerd op 19-05-2022.

ORANJESTAD - Recentelijk was de Minister van Economische Zaken, Communicatie en Duurzame Ontwikkeling, mr. Geoffrey Wever, door de Rotary Club of Aruba uitgenodigd om een speech te geven over wat de Aruba Fair Trade Authority in de praktijk voor Aruba zal betekenen.

Kennis over de mededingingsautoriteit onder de Arubaanse bevolking is essentieel.

Minister Geoffrey Wever geeft speech over Aruba Fair Trade Authority aan Rotary Club of Aruba.Minister Geoffrey Wever geeft aan dat de Directie Economische Zaken, Handel en Industrie in de loop der jaren veel voorbereidend werk heeft verricht voor de implementatie van de Aruba Fair Trade Authority (AFTA). In 2012 heeft het Ministerie van Economische Zaken, Sociale Zaken en Cultuur opdracht gegeven aan SEO Economisch Onderzoek (Amsterdam) onderzoek te doen naar mededinging op Aruba en een antwoord te geven op de vraag op welke wijze effectief mededingingstoezicht vorm kan worden gegeven. Het SEO Economisch Onderzoek heeft in 2013 een rapport uitgebracht “Op weg naar effectieve mededinging op Aruba” met hun bevindingen en advies. Het onderzoek heeft zich indertijd gericht op de Arubaanse marktstructuren en de Arubaanse economie en de bestuurlijke en juridische context. De ervaringen met mededingingstoezicht in andere landen, in het bijzonder in de Caribische regio (Barbados en Jamaica) waren meegenomen in het onderzoek.

De concurrentie in een drietal markten/sectoren die van belang zijn op Aruba werd geanalyseerd:

  1. de groot- en detailhandel in levensmiddelen (minimarkten, supermarkten, wholesalers en groceries);
  2. de markten voor bancaire producten;
  3. de gecontaineriseerde lijnscheepvaart route tussen Aruba, Curaçao, Bonaire en Miami.

Het onderzoek is indertijd gestuit op een kartelafspraak (cartel deal) tussen een aantal supermarkten. Een andere verstoring werd veroorzaakt door de maximumprijzen voor een selecte groep van producten. In de markt voor bancaire producten was er sprake van een hoge mate van concentratie die vanuit mededingingsrechtelijk perspectief zorgwekkend is. De rentespread op Aruba (het verschil tussen betaalde en ontvangen rente) – een belangrijke indicator voor de maatschappelijke efficiëntie van de markt voor bancaire producten – behoorde tot de hoogste in het Caribisch gebied. In de markt voor het zeetransport voor containers was de ABC-route vanuit Miami de belangrijkste lijndienst die Aruba aandoet. Op die route was er sprake van een geconcentreerde markt, waarbij de grootste rederij (shipping company) meer dan de helft van containers vanuit Miami verscheepte.

Minister Geoffrey Wever geeft speech over Aruba Fair Trade Authority aan Rotary Club of Aruba.De onderzoekers hebben indertijd, naast het onderzoek naar de concurrentie in de drie markten, op basis van kengetallen een schatting gemaakt van de potentiële baten van mededingingsbeleid voor Aruba. Internationale studies tonen aan dat de baten van mededingingsbeleid de kosten overstijgen, en dat deze baten in belangrijke mate aan consumenten toekomen. Deze studies maken een schatting van de welvaartsgroei (in termen van Bruto Binnenlands Product (BBP)) die is toe te schrijven aan het mededingingsbeleid. Een vertaling van deze schattingen naar de Arubaanse economie resulteert in een structureel hogere welvaart op Aruba (hoger BBP) van tussen Afl. 5 tot 96 miljoen per jaar.

Mededingingsbeleid is gericht op het bewaken en bevorderen van effectieve concurrentie en effectieve concurrentie leidt tot kwalitatief goede producten en diensten tegen marktconforme prijzen en tot efficiëntie. Mededingingstoezicht voorkomt dat bedrijven zich unfair gedragen ten opzichte van hun concurrenten en hun afnemers. Het is de taak van de overheid om de consument tegen spelbederf te beschermen, om ‘spelregels’ voor concurrentie vast te leggen waaraan ondernemers en bedrijven zich moeten houden, en om die spelregels te handhaven door middel van effectief mededingingstoezicht. De spelregels voor de concurrentie worden vastgelegd in een mededingingswet. SEO heeft dan ook  geadviseerd om de mededingingsautoriteit tevens ook toezicht te gaan laten houden op consumentenrechten op Aruba.

Mededingswetgeving rust over het algemeen op vier pijlers:

  1. Verbod op misbruik van een economische machtspositie;
  2. het kartelverbod verbiedt concurrentiebeperkende afspraken tussen de gedragingen van ondermeningen;
  3. concentratietoezicht dat is gericht op het voorkomen van fusies die de concurrentie uitschakelen;
  4. een ‘advocacy’ rol van de mededingingsautoriteit, waarbij de mededingingsautoriteit gevraagd en ongevraagd adviseert over de effecten op de mededinging van bestaand en voorgenomen overheidsbeleid.

Ten slotte heeft de mededingingsautoriteit ook een taak bij het voorlichten en informeren van de bevolking en de business community, niet alleen over haar eigen taken, maar ook over de rechten en plichten van consumenten en bedrijven die met concurrentie op het eiland Aruba te maken hebben. De Arubaanse mededingingsregels, zoals opgenomen in de Mededingingsverordening, bevatten zowel (i) materieel mededingingsrecht (verboden en/of verplichtingen voor marktspelers) als (ii) formele aspecten zoals de structuur van de organisatie en haar taken en bevoegdheden, de wijze van handhaven (toezicht en onderzoek) en rechtsbescherming (hoor en wederhoor, bezwaar, beroep en hoger beroep).

Minister Geoffrey Wever: “Zoals de Arubaanse gemeenschap heeft kunnen volgen in de media, maakt het voorstel voor de Aruba Fair Trade Authority deel uit van de economische hervormingen van het Landspakket waarvoor een project voor implementatie van de Aruba Fair Trade Authority is opgesteld. Informatie over wat de Aruba Fair Trade Authority in de praktijk voor Aruba zal betekenen is belangrijk”.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties