Nieuwe beleidsregels voor uitzendbureau’s met ingang van 1 augustus 2019

Dit item is gearchiveerd op 26-09-2019.

ORANJESTAD - De Directie Arbeid en Onderzoek (DAO) kondigt aan dat de minister van Arbeid per 1 augustus 2019 nieuwe beleidsregels voor uitzendbureau’s heeft uitgevaardigd.

Vanaf bovengenoemde datum dient de aanvraag voor een uitzendvergunning, danwel de verlenging van een bestaande vergunning op het kantoor van de DAO te Paardenbaaistraat 11 te worden gedaan. Voorbedrukte aanvraagformulieren zijn bij de receptie van de DAO verkrijgbaar.

Tezamen met het aanvraagformulier moet worden ingeleverd:

 • Een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Nijverheid waarin de hoofddoelstelling van de onderneming het uitoefenen van een uitzendbureau of het ter beschikking stellen van personeel betreft, niet ouder dan 3 maanden;
 • Een kopie van de vestigingsvergunning (indien van toepassing);
 • Een kopie van de directievergunning (indien van toepassing);
 • Een kopie van de verblijfs- en werkvergunning van de directeur of eigenaar van het uitzendbureau (indien van toepassing);
 • Een Curriculum Vitae met opgave van alle relevante diploma’s/ om te kunnen beoordelen of de persoon in kwestie ook de nodige kennis beschikt om een uitzendbureau te leiden;
 • Een verklaring van de Directie der Belastingen over het fiscale gedrag van het uitzendbureau, niet ouder dan 3 maanden;
 • Een kopie (model) van de uitzendovereenkomst als bedoeld in artikel 1615ij van het Burgerlijk Wetboek van Aruba (BWA) van het uitzendbureau met de arbeidskrachten;
 • Een kopie (model) van de overeenkomst van opdracht tussen het uitzendbureau en het inlenend bedrijf, inhoudende de plicht van het uitzendbureau om arbeidskrachten ter beschikking te stellen;
 • Een kopie van de algemene voorwaarden voor het terbeschikkingstellen van arbeidskrachten door het uitzendbureau;
 • Een kopie van een geldig identiteitsbewijs van de directeur of eigenaar van het uitzendbureau (paspoort, rijbewijs of identiteitskaart);
 • Indien gebruik wordt gemaakt van een gemachtigde moet een machtigingsbrief van de directeur of eigenaar van het uizendbureau en een kopie van een geldig identiteitsbewijs van de gemachtigde worden ingeleverd.

Nadat het aanvraagformulier en de bijbehoren bewijsstukken door de DAO op volledigheid en correctheid zijn gecontroleerd, wordt een ontvangstbewijs aan de aanvrager uitgereikt en moet een retributie van Afl. 250,- worden betaald. Het ontvangstbewijs is geen goedkeuringsbewijs. Na overhandiging van het betalingsbewijs neemt de wettelijke termijn van 12 weken een aanvang.

De nieuwe beleidsregels zijn stringenter dan de oude beleidsregels voor wat betreft:

 • De evaluatie van de aanvraag
 • De voorwaarden die aan de uitzendvergunning verbonden zijn

Evaluatie van de aanvraag

 • De DAO controleert of er sprake is van goed werkgeverschap zijdens de aanvrager.
 • Er wordt gecontroleerd of het uitoefenen van een uitzendbureau de enige bedrijfsdoelstelling is (ter beschikking stellen van arbeidskrachten aan derden). Het uitoefenen van een uitzendbureau in combinatie met andersoortige bedrijfsactiviteiten is niet meer toegestaan.
 • De professionele achtergrond van de aanvrager wordt onderzocht. Als minimale opleidingsvereiste geldt een achtergrond in Human Resource Management of een equivalente opleiding en een met succes afgeronde cursus basiskennis van het Arubaans arbeidsrecht. Men dient een werkervaring van minimaal 3 jaar in de uitzendbranche te hebben. De nieuwe beleidsregels specificeren de professionele kennis die van de aanvrager wordt verwacht.

De voorwaarden die aan de uitzendvergunning verbonden zijn

 • Arbeidskrachten met een verblijfs- en werkvergunning kunnen niet ter beschikking worden gesteld. Vreemdelingen die niet onder het LTU-regime vallen kunnen wel ter beschikking als uitzendkracht worden gesteld (‘firma liber’);
 • Het uitzendbureau biedt de uitzendkracht een schriftelijke uitzendovereenkomst aan;
 • Het uitzendbureau sluit een schriftelijke opdrachtovereenkomst met het inlenend bedrijf voor het terbeschikkingstellen van arbeidskrachten;
 • Het uitzendbureau wordt niet overgedragen zonder dat de minister twee maanden vooraf hiervan in kennis is gesteld, aan derden;
 • Het uitzendbureau leeft de arbeidswetgeving na.

De tweede en de derde voorwaarde zijn nieuw. Zij moeten de driehoeksverhouding bij het uitzenden van arbeidskrachten transparanter maken en moeten vooral de arbeidskracht een betere bescherming bieden.

Na de evaluatie van de aanvraag brengt de DAO advies uit aan de minister die een beslissing op de aanvraag neemt. Bij een positieve beslissing van de minister is de aanvrager vόόr de afgifte van de uitzendvergunning een lege van Afl. 2.250,- verschuldigd.

Bij de afgifte van de uitzendvergunning organiseert de DAO een verplichte informatiesessie voor de aanvrager. In deze informatiesessie zal uitleg worden gegeven over de toepassing van de Landsverordening terbeschikkingstelling arbeidskrachten en het toezicht op de uitvoering van de Landsverordening alsook de rechten en de plichten van de deelnemers in de driehoeksverhouding bij de uitzending van arbeidskrachten.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties