Nieuwe Richtlijnen Geslachtsnaamswijziging treden in werking met ingang van 15 augustus 2023

ORANJESTAD - De Directie Wetgeving en Juridische Zaken (DWJZ) maakt bekend dat met ingang van 15 augustus 2023 de nieuwe Richtlijnen Geslachtsnaamswijziging in werking treden.

De Richtlijnen zijn in de Landscourant van Aruba van 28 juli 2023 (editie no.16) gepubliceerd. In verband met de inwerkingtreding met ingang van 1 september 2021 van het herziene namenrecht in het Burgerlijk Wetboek van Aruba wordt het wenselijk geacht om de huidige Richtlijnen te herzien zodat deze beter aansluiten op het herziene namenrecht. Bij de herziening van het namenrecht is onder meer een keuzerecht (naamskeuze) geïntroduceerd.

Bij de naamskeuze kan – afhankelijk van de in de wet genoemde gevallen –  worden gekozen voor de geslachtsnaam van de vader of de geslachtsnaam van de moeder of indien de vader of moeder een dubbele geslachtsnaam heeft, dan kan ook worden gekozen voor een combinatie van de geslachtsnaam van de vader en de geslachtsnaam van de moeder.

Een verzoek tot wijziging van de geslachtsnaam wordt gedaan door middel van een verzoekschrift dat door tussenkomst van de minister belast met justitiële zaken aan de Gouverneur wordt gericht. Nieuw in de Richtlijnen is dat het verzoekschrift wordt ingediend ten kantore van de Directie Wetgeving en Juridische Zaken (DWJZ). U kunt hiervoor tijdens kantooruren een afspraak maken met de heer M. van der Linde op telefoonnummer: 5275172 of op e-mailadres: marlon.vdlinde@dwjz.gov.aw.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties