Politiek akkoord tussen Aruba en Nederland

Dit item is gearchiveerd op 17-12-2020.

ORANJESTAD - De regeringen van Aruba en Nederland hebben een politiek akkoord bereikt over de derde tranche liquiditeitssteun 2020.

Deze overeenkomst houdt in afspraken voor een meerjarige samenwerking tussen de 2 landen, op vrijwillige basis, maar niet vrijblijvend.

Premier van Aruba Evelyn Wever-Croes ondertekent akkoord derde tranche derde tranche liquiditeitssteun 2020.In ruil voor hervormingen biedt Nederland nieuwe liquiditeitssteun en zal tevens investeren in meerdere ontwikkelingsgebieden op Aruba. Nederland zal de overeengekomen structurele hervormingen ondersteunen. Naast het voortzetten van de liquiditeitssteun ter dekking van het tekort als gevolg van de coronapandemie, zal Nederland ook bijdragen met kennis en expertise. Dit leidde tot de oprichting van de COHO, Caribisch Orgaan voor Herstel en Ontwikkeling, die samen met de ministeries van Aruba in overleg met belanghebbenden zal werken aan de uiteindelijke hervorming. De COHO zal ook assisteren bij de uitvoering van de nieuwe hervorming. De COHO neemt niet het gezag van de Staten, de regering of enige andere overheidsinstantie over; dit is in de onderhandelingen expliciet afgesproken en ook als zodanig vermeld. De COHO kan wel toezicht houden op de uitvoering van de structurele hervormingen en kan gevolgen van onvoldoende samenwerking eraan verbinden.

Met deze overeenkomst voorziet Nederland in een liquiditeitssteun van 209 miljoen florin (€ 105 miljoen) voor de periode tot eind van dit jaar. Nederland zal Aruba helpen bij de herfinanciering van ruim een ​​half miljard florin van de staatsschuld. Hiermee krijgt Aruba een rentevoordeel van 80 miljoen florin (€ 40 miljoen) ten opzichte van marktfinanciering.  

Bovendien zal er tot 2025 € 17,9 miljoen beschikbaar zijn om de rechtsstaat van Aruba te versterken.

Premier Evelyn Wever -Croes: “Met dit akkoord begint een nieuwe etappe voor Aruba. Corona heeft een enorme impact gehad op Aruba, dermate groot dat Aruba er alleen niet uit komt. Aruba heeft hulp hiervoor nodig, niet alleen om in de liquiditeitsbehoefte te voorzien, maar ook om de nodige hervormingen door te voeren om een sterke en weerbare economische fundering te bouwen die toekomstige schokken kan weerstaan. Aruba is daarom Nederland zeer dankbaar en erkentelijk voor de geboden steun. Samen zullen we werken aan een sterkere economie, een sterkere autonomie voor een sterker Aruba.”

Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Raymond Knops ondertekent akkoord derde tranche derde tranche liquiditeitssteun 2020.Staatssecretaris Knops: “Met dit politieke akkoord wordt er gewerkt aan de noodzakelijke structurele hervormingen die de economie en de samenleving van Aruba duurzaam weerbaarder moeten maken. Naast hervormingen is er ook ruimte voor investeringen op het eiland. Aruba moet sterker uit deze crisis komen want de mensen op Aruba verdienen een sociaal en economisch perspectief. Deze politieke overeenstemming is daarin een belangrijke stap. Maar met deze overeenstemming is het traject niet afgerond. Op een aantal gebieden, zoals de pensioenhervormingen voor ministers en statenleden, zal Aruba op korte termijn nog stappen moeten zetten om ook voor verdere tranches liquiditeitssteun in aanmerking te komen. De in het landspakket opgenomen hervormingen moeten ook echt uitgevoerd worden. Alleen dán ligt voorspoed voor de Arubaanse burgers in het verschiet. Dit zal evenwel van álle partijen op Aruba continue inspanning vergen.”

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties