Uitvoeringsagenda van het Landspakket voor financiële en economische hervormingen

ORANJESTAD - Op 1 februari 2021 is de planning van de benodigde taken om te voldoen aan de voorwaarden die Nederland stelt voor het eerste kwartaal van 2021 openbaar geworden.

De uitvoeringsagenda bevat informatie over onderwerpen als financieel beheer, uitgaven en efficiëntie van de publieke sector, belastingen, financiële en economische hervormingen, gezondheidszorg, onderwijs en versterking van de mensenrechten.

De uitvoeringsagenda voor onderwerpen gerelateerd aan financiën en economie in het eerste kwartaal van 2021 zijn:

Financieel beheer

Thema’s van de Uitvoeringsagenda van het Landspakket 1 februari -  1 april 2021.Er zal onderzoek worden gedaan naar mogelijkheden om de financiële controle op Aruba te versterken door de Vaste Colleges van Advies, zoals de Algemene Rekenkamer, de Raad van Advies, alsmede de Centrale Accountantsdienst. Deze moet per 1 maart 2021 klaar zijn. Op basis van bestaand en/of aanvullend onderzoek zal worden bepaald of het subsidiebeleid, de uitvoering en de bestaande subsidierelaties voldoen aan de eisen: rechtmatigheid, legitimiteit, effectiviteit en efficiency.  Dit onderzoek zou op 15 april 2021 klaar moeten zijn Ook zal worden bepaald hoe de inkoopfunctie kan worden versterkt, zodat de overheid op een zo doelmatige en effectief mogelijke wijze de inkoop van goederen en diensten kan verrichten. Dit rapport zou ook op 15 april 2021 klaar moeten zijn.

Belastingen

Er moet een plan worden gemaakt om te onderzoeken welk indirecte belastingstelsel voordelig is voor Aruba, m.n. de VAT/BTW of ABB. Dit plan moet op 1 maart 2021 klaar zijn. De Belastingdienst heeft gegevens nodig van de banksector en het plan van aanpak zal zijn om banken, notarissen, sociale verzekeringsbank en pensioenfonds aan te sluiten. Dit zou ook klaar moeten zijn op 16 maart 2021.

Er wordt een plan gemaakt om de Belastingdienst te faciliteren in hun inspanningen om belastingen optimaal te innen. Met Nederland, Curaçao en Sint Maarten wordt een overeenkomst gesloten om belastingontduiking tegen te gaan. Dit moet per 1 maart 2021 gereed zijn en op 1 juli 2021 worden behandeld in de Rijksministerraad.

Financiële sector

Er zal een integrale doorlichting van de financiële sector worden gemaakt en een inspectie in deze sector zal worden gedaan door de Artikel IV-missie van het IMF. Op basis van de resultaten wordt een plan gemaakt met mogelijke verbeteringen waar nodig. Dit rapport zou in april of mei 2021 klaar moeten zijn. Het rapport voor de dollarisering zal dit jaar niet verschijnen, maar na 2022. Er zal gewerkt worden aan een agenda van de wetten die ingevoerd of aangepast moeten worden. Ze zullen beginnen met het depositogarantiestelsel en de wetten ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering aangezien Aruba dit jaar zal worden geëvalueerd door de CFATF. Een gedetailleerde agenda zou klaar moeten zijn tegen 1 maart 2021. Een agenda voor de andere wetten moet klaar zijn voor 1 juli 2021.

Economische hervorming

Voorblad Uitvoeringsagenda landspakket 1 februari - 1 april 2021De focus op de economische hervorming is het verminderen van de administratieve rompslomp. Ondernemerschap en het investeringsklimaat zullen worden bevorderd. Daarbij is o.a. van belang dat het vergunningenstelsel wordt geoptimaliseerd, de costs of doing business worden verlaagd, en bureaucratie (red tape) wordt weggenomen. Op basis van de resultaten wordt een onderzoeksrapport opgesteld voor de te nemen maatregelen om de kosten van het zakendoen en de bureaucratie te verlagen.  Dit zou tegen 15 maart 2021 klaar moeten zijn. De economische hervorming zal ook andere onderwerpen omvatten die de economie raken, zoals informele economie, arbeidsmarktanalyse, illegale arbeid, sociale zekerheid en grondbeleid.

Met de resultaten van het onderzoek kan de uitvoeringsagenda worden aangepast.

Voorlopig zullen de meeste inspanningen die worden gedaan om aan de voorwaarden voor de lening te voldoen, onderzoeken zijn die nodig zijn om een ​​overzicht te hebben van de situatie op Aruba.

De uitkomst van de onderzoeken zal bepalen of de agenda moet worden aangepast en zal aangeven welke specifieke beslissing nodig is om tot de gewenste hervormingen te komen.

Meer informatie vindt u onder de thema’s A, C, D en E van de Uitvoeringsagenda van het Landspakket 1 februari -  1 april 2021.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties