Verplichte registratie van uiteindelijk belanghebbenden van ondernemingen, rechtspersonen en trusts unaniem aangenomen door de Staten

Dit item is gearchiveerd op 11-08-2022.

ORANJESTAD - Onlangs hebben de Staten van Aruba de ontwerp-Landsverordening tot wijziging van de Handelsregisterverordening en de Landsverordening voorkoming en bestrijding, witwassen en terrorismefinanciering behandeld.

Deze wijziging behelst de invoering van de verplichte registratie bij de Kamer van Koophandel en Nijverheid van de uiteindelijk belanghebbende(n) van een onderneming, rechtspersoon of trust.

De minister van Economische Zaken, Communicatie en Duurzame Ontwikkeling, de heer mr. Geoffrey B. Wever, heeft de vragen van de verschillende fracties van de Staten beantwoord en hun zorgen met betrekking tot onder meer privacyaspecten van de UBO in verhouding tot de noodzaak om het UBO-register in te voeren, geadresseerd. Hij heeft opgemerkt dat de aanbevelingen van de Raad van Advies met betrekking tot bescherming van de privélevenssfeer van de UBO grotendeels zijn meegenomen in het ontwerp dat afgelopen maart aan de Staten is aangeboden.

Een uiteindelijk belanghebbende of UBO is de natuurlijk persoon die uiteindelijk eigenaar is van of zeggenschap heeft over een onderneming, een rechtspersoon of een trust. Financiële autoriteiten dienen in het kader van de aanbevelingen van de internationale organisatie Financial Action Task Force (FATF) ter bestrijding en voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme en proliferatie te allen tijde te beschikken over accurate en actuele informatie van de UBO. Met de invoering van de goedgekeurde wijzigingen wordt voorzien in de beoogde transparantie.

“Onze moderne wereld en complexe zaken, zoals het bestrijden en voorkomen van witwassen en terrorisme- en proliferatiefinanciering, vereisten moderne en snel aan te passen wetgeving. Aruba voldoet thans dankzij het stringente handhavingsbeleid van de Centrale Bank van Aruba in grote mate aan de Anti-Money Laundering/Combating the Financing of Terrorism (AML/CFT) standaarden. Deze koers dient te worden aangehouden,” aldus minister Wever.

De aangenomen wijzigingen zullen met ingang van 1 januari 2023 in werking treden.

De Minister van Economische Zaken, Communicatie en Duurzame Ontwikkeling, mr. Geoffrey Wever.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties