Voorwaarden exploitatievergunning conform de Landsverordening Personenvervoer

Dit item is gearchiveerd op 22-12-2019.

ORANJESTAD - Naar aanleiding van het ontstane tumult de dato 20 november 2019 omtrent de route die de autobussen conform hun exploitatievergunning dienen te rijden, geeft de Minister van Transport, Communicatie en Primaire Sector de volgende opmerkingen.

Het Departamento Transporte Publico ressorteert onder het ministerie die belast is met het personenvervoer. Het Departamento Transporte Publico dient uitvoering te geven aan de doelstellingen van de Landsverordening Personenvervoer voor het uitgeven van een exploitatievergunning, de minister in kwestie hieromtrent te adviseren en voor de registratie hiervan zorg te dragen. Tevens is het departement belast met het toezicht op de naleving van eerdergenoemde landsverordening.

Conform artikel 34b lid 1 van de Landsverordening personenvervoer (LvPv) (AB 1995 no. GT 23) zijn met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens deze landsverordening bepaalde belast de daartoe bij landsbesluit aangewezen ambtenaren. Een zodanig landsbesluit wordt bekendgemaakt in de Landscourant van Aruba. Verder geeft lid 2 sub c aan dat de in het eerste lid bedoelde ambtenaren zijn, uitsluitend voor zover dat voor de vervulling van hun taak redelijkerwijze noodzakelijk is, bevoegd van een ieder die beroepsmatig personen vervoert vervoermiddelen tot stilhouden te dwingen.

Artikel 24 van het Landsbesluit Algemene bepalingen toezichtuitoefening (AB 1998 no. 70) bepaalt dat de bevoegdheid tot het dwingen tot stilhouden of het doen stilhouden van vervoermiddelen omvat slechts mede de bevoegdheid tot het doen stoppen van die vervoermiddelen, indien de bevoegdheid is toebedeeld aan geüniformeerde ambtenaren van het Korps Politie Aruba of overige geüniformeerde, bij landsbesluit aangewezen ambtenaren. In dit geval de geüniformeerde toezichthouders werkzaam bij het Departamento Transporte Publico (DTP)

Verder kan d.m.v. artikel 20, aanhef, onder c van de LvPv de vergunning bij met redenen omkleed besluit van de minister van Vervoer en Communicatie blijvend of voor een in dat besluit te bepalen termijn worden ingetrokken indien de vergunninghouder handelt in strijd met of de bepalingen van de vergunning niet nakomt.

Gelet op het bovenstaande en aan de hand van de interne als de externe controles die plaats zullen vinden geeft de  minister aan dat ten eerste een waarschuwing aan de vergunninghouder zal worden opgestuurd indien geconstateerd wordt dat betrokkene handelt in strijd met of de bepalingen van de vergunning niet nakomt.

Ten tweede zal de exploitatievergunning voor een bepaalde termijn worden ingetrokken indien de vergunninghouder geen gehoor geeft aan de waarschuwing.

Indien de vergunninghouder na de waarschuwing en de tijdelijke intrekking van de exploitatievergunning nog steeds in strijd handelt met of de bepalingen van de vergunning niet nakomt zal de exploitatievergunning definitief worden ingetrokken. 

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties