Aanschaf hardware en software ter ondersteuning van de Digitalisering Fase van het HR project”

Dit item is gearchiveerd op 28-11-2014.

OPENBARE AANBESTEDING


Het Land Aruba is voornemens om in het openbaar aan te besteden, het middels de Stichting Fondo Desaroyo Aruba (FDA) te financieren project:

“Aanschaf hardware en software ter ondersteuning van de Digitalisering Fase van het HR project”

Korte omschrijving van het werk:
Het leveren van server componenten, opslagruimte, software, apparatuur, tablets en apps voor het Departamento Recurso Humano. Deze aanbesteding wordt uitgevoerd ten behoeve van het project “Digitalisering”, wat een traject is van het tweede deel van het “Vervanging PIMS” project.

De Terms of Reference (ToR) is vanaf 20 oktober 2014 ter inzage beschikbaar bij de DRH, L.G. Smith Boulevard 172. Afdrukken van de ToR zijn vanaf die datum kosteloos verkrijgbaar ten kantore van de DRH.

Inlichtingen worden verstrekt op 3 november 2014 om 10:00 uur voormiddag ten kantore van de DRH. Inlichtingen dienen schriftelijk per email te worden aangevraagd bij de contactpersoon. Uiterlijke datum voor indiening verzoek om inlichtingen is 2 november 2014. De nota van inlichtingen wordt vastgesteld op 10 november 2014 en is vanaf die datum verkrijgbaar bij de DRH en wordt verstuurd naar alle gegadigden.

De inschrijving geschiedt uitdrukkelijk door middel van één inschrijfformulier per inschrijving en dient uiterlijk op 27 november 2014 vóór 11:00 uur voormiddag middels 1 origineel en 2 kopieën van alle verzochte documenten en 1 kopie in PDF-formaat op CD bij de DRH te L.G. Smith Boulevard 172 te zijn ingeleverd in de daarvoor bestemde bus. De openbare aanbesteding vindt plaats op 27 november 2014 om 11.00 uur voormiddag op het kantoor van de DRH te L.G. Smith Boulevard 172.

Gestanddoening termijn is negentig (90) kalenderdagen na de datum van inschrijving. De directievoering zal in handen zijn van de DRH. Op de ToR zijn de Nederlandse UAR 1986 en UAV 1989 van toepassing.

De inschrijver moet bij de inschrijving het volgende bescheiden overleggen:

  1. Bewijs van inschrijving in het register van de Kamer van Koophandel (niet ouder dan 6 maanden).
  2. Bereidheidverklaring van een erkende lokale bank of van een erkende lokale financiële borginstelling tot het afgeven van een bankgarantie van 10% van de inschrijfsom bij gunning van het project.
  3. andere vereisten zoals opgenomen in de ToR.

Contactpersoon:  de heer Darrell Beaujon
telefoon: (297) 522-9999
e-mail adres: darrell.beaujon@drh.gov.aw

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties