AVZ Registeraccountant voor Accountscontrole 2018-2020

Dit item is gearchiveerd op 30-04-2018.

OPENBARE AANBESTEDING

Accountantscontrole 2018-2020

Het Uitvoeringsorgaan Algemene Ziektekosten Verzekering (UO AZV) gevestigd aan de Rumbastraat 21 te Oranjestad Aruba start het aanbestedingsproces om een registeraccountant aan te stellen voor de controle van de jaarrekening voor de jaren 2018-2020 ten behoeve van een accountantsverklaring voor de getrouwheid van de jaarrekening en de rechtmatigheid van de zorgkosten. Onderdeel van de opdracht is het jaarlijks uitvoeren van een interim controle en het invullen van de natuurlijke adviesfunctie. Het aanbestedingsproces start met het kenbaar maken van interesse in de aanbesteding door kandidaten. Deze verzoeken zullen worden getoetst op de onderstaande uitsluitingscriteria. De geselecteerde deelnemers kunnen daarna op basis van de Terms of Reference (ToR) een offerte indienen (inschrijving). Het verzoek en de offerte dienen in het Nederlands of in het Engels opgesteld te zijn.

Uitsluitingscriteria

Geïnteresseerden die willen meedoen aan de aanbesteding dienen uiterlijk 10 oktober 2017 dit kenbaar te maken via aanbestedingaccountant@uoazv.aw. In dit verzoek dient de volgende informatie aan het UO AZV verstrekt te worden:

  • NAW gegevens van deelnemende rechtspersoon;
  • Gegevens contactpersoon;
  • Overzicht van relevante ervaring met de controle van grote organisaties in de Arubaanse gezondheidszorg of sociale zekerheid;
  • Overzicht van aantoonbare vaktechnische ondersteuning op het gebied van de rechtmatigheid en doelmatigheid van de gezondheidszorg;
  • Aantoonbare continuïteit van de dienstverlening over de gehele contractperiode;
  • Verklaring betalingsgedrag nakoming fiscale verplichtingen.

Een ontvangstbevestiging zal via email gestuurd worden wanneer het verzoek van geïnteresseerden in goede orde is ontvangen. Indien een verzoek niet voldoet aan een (1) of meer van de bovengenoemde criteria, wordt deze uitgesloten van verdere participatie. De geïnteresseerden zullen uiterlijk 13 oktober 2017 via email op de hoogte worden gebracht of zij in aanmerking komen voor de inschrijving.

TOR

Deelnemers die niet uitgesloten worden voor verdere participatie ontvangen via email naast de TOR ook aanvullende informatie over het UO AZV. Vragen met betrekking tot de TOR of aanvullende informatie ten behoeve van de op te stellen offerte kunnen via email (aanbestedingaccountant@uoazv.aw) worden gesteld vanaf 16 oktober tot en met 30 oktober 2017 en deze worden binnen een week beantwoord.

Inschrijving

Offertes kunnen vanaf 1 november tot uiterlijk 21 november 2017 vier uur ’s middags ingediend worden, geadresseerd aan het UO AZV, Rumbastraat 21, Oranjestad ter attentie van de heer Roland S. Tuitt MBA, CPA, voorzitter van de audit commissie. De gesloten enveloppe dient in de hiervoor bestemde bus bij de receptie van het UO AZV te worden ingeleverd. Bij de receptie dient er tevens afgetekend te worden dat de offerte is ingeleverd.

Beoordeling

Op 27 november worden de deelnemers die afvallen op basis van de beoordeling van de offerte (1ste beoordeling) door de audit commissie bericht over de afwijzing. De twee deelnemers die door de auditcommissie beoordeelt worden met de twee hoogste scoren worden per mail op 27 november uitgenodigd voor een presentatie aan de auditcommissie (2de beoordeling).

Gunning

Op 5 december wordt het voornemen tot gunnen vastgesteld en via email bekend gemaakt. De gekozen deelnemer wordt via email benaderd voor een gesprek om tot overeenkomst te komen. In deze gesprekken kan er nog onderhandeld worden door het Uitvoeringsorgaan. Na het sluiten van de overeenkomst kunnen de werkzaamheden in de maand april 2018 starten.

Het Uitvoeringsorgaan hanteert de principes van good governance zoals opgenomen in de Governancecode Volksgezondheid en Ouderenzorg versie juni 2017. De overeenkomst inzake overheidsopdrachten, Marrakesh, 15 april 1994 is van toepassing op deze aanbesteding.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties