Dakrenovatie t.b.v. Basis-, Kleuterschool en Gymzaal Washington te Noord”

Dit item is gearchiveerd op 22-07-2021.

OPENBARE AANBESTEDING

De Minister van Onderwijs, Wetenschap en Duurzame Ontwikkeling is voornemens in het openbaar aan te besteden, het door Land Aruba te financieren project:

                  “Dakrenovatie t.b.v. Basis-, Kleuterschool en Gymzaal Washington

                  te Noord”

Volgens bestek: DOW nr. 05, dj. 2021.

Korte omschrijving van het werk:

Het project bestaat uit dakrenovatie van de Basis-, Kleuterschool en \Gymzaal:

  1. Het verrichten van diverse renovatiewerkzaamheden aan het dak en plafond;
  2. Vervangen van verlichtingspunten.

Uitvoeringstermijn: 80 werkbare dagen na datum van aanvang.

Het bestek is vanaf 21 Juni 2021 verkrijgbaar bij DOW tegen betaling van Afl. 250,00

De betaling te voldoen bij de kassier van de Dienst Openbare Werken (DOW).

De openbare bescheiden liggen ter inzage vanaf 21 Juni 2021 te DOW bij het Secretariaat van de Directie.

Inlichtingen worden verstrekt op 24 Juni 2021 om 10.00 vm. te DOW.

De Nota van Inlichtingen wordt vastgesteld op 30 Juni 2021 en is vanaf die dag verkrijgbaar bij het Secretariaat.

De openbare aanbesteding vindt plaats op 14 Juli 2021 om 11.00 vm. op het kantoor van de Directeur Dienst Openbare Werken.

De inschrijver moet bij zijn inschrijving de volgende vereisten overleggen:

  1. Bewijs van inschrijving in het register van de Kamer van Koophandel (niet ouder dan 6 maanden);
  2. Bereidheidverklaring van een lokale bank/ financiële instelling tot het instellen van een bankgarantie;
  3. De staat van eenheidsprijzen voor verrekening van meer- en minderwerken;
  4. Overige vereisten zijn opgenomen in het bestek.

Inschrijving dient te geschieden op het bij het bestek gevoegde en gewaarmerkte inschrijvingsformulier.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties