DIMAS – ROL-Archiefkasten nieuw gebouw DIMAS te Paardenbaaistraat

Dit item is gearchiveerd op 08-12-2015.

OPENBARE AANBESTEDING

Het Land Aruba is voornemens in het openbaar aan te besteden het – middels Fondo Desaroyo Aruba te

financieren – project:

"DIMAS – ROL-Archiefkasten nieuw gebouw DIMAS te Paardenbaaistraat"

Korte omschrijving van het werk:

Het installeren van zogenaamde Rolarchiefkasten in het nieuw gebouw DIMAS te Paardenbaaistraat. Hierbij dient rekening gehouden te worden met de veiligheidsregels zoals omschreven in de archiefwetgeving van Nederland aslmede richtlijnen van de Archivo Nacional Aruba (ANA).

Uitvoeringstermijn: 6 maanden (vanaf datum gunning) waarvan 3 maanden uitvoeringstermijn en 3 maanden onderhoudstermijn.

De Terms of Reference (ToR) is vanaf 9 november 2015 kosteloos verkrijgbaar bij Departamento di Integracion, Maneho y Admision di Stranhero (DIMAS) te Paardenbaaistraat 11.

De gescheiden liggen ter inzage vanaf 9 november 2015 om 10:00 AM ten kantore van de DIMAS.

Inlichtingen worden verstrekt op 13 november 2015 om 10:00 AM te DIMAS.

De vragen tijdens de inlichtingenvergadering dienen ook schriftelijk te worden overhandigd. Verzoeken om informatie kunnen ook schriftelijk worden gericht aan de DIMAS via email:

mario.wever@aruba.gov.aw

De Nota van Inlichtingen wordt vastgesteld op 18 november 2015 en wordt verstuurd naar de gegadigden.

De openbare aanbesteding vindt plaats op 7 december 2015 om 10:00 AM ten kantore van de DIMAS.

De UAR-1986 Ned., UAV-1989 en UAVTI-1992 zijn op deze aanbestedingen van toepassing.

De directievoering is bij de DIMAS en de contactpersoon en projectleider is dhr. Mario Wever.

Inschrijving dient te geschieden op het bij het ToR gevoegde inschrijfformulier.

De inschrijver dient bij de inschrijving de navolgende documenten over te leggen:

  • Bewijs van inschrijving in het register van de Kamer van Koophandel (niet ouder dan 3 maanden).
  • Bereidheidsverklaring van een erkende bank of van een erkende lokale financiële borginstelling tot het instellen van een bankgarantie.
  • Andere vereisten zoals vastgesteld in het bestek

De offerte dient negentig (90) kalenderdagen gestand te doen.

Paardenbaaistraat 11, Oranjestad, Aruba

Telefoon: 522 1527, Fax: 522 1505

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties