DIMAS – Uitbreiding kantoormeubilair en zonwerend materiaal

Dit item is gearchiveerd op 15-04-2015.

Openbare Aanbesteding

Het Land Aruba is voornemens in het openbaar aan te besteden het – middels Fondo Desaroyo Aruba te
financiëren – project:

“DIMAS – Uitbreiding kantoormeubilair en zonwerend materiaal”


Korte omschrijving van het werk:
Leveren, installeren en bedrijfsklaar opleveren van
meubilair en zonwerend materiaal, bedrijfsmiddelen en instructiemateriaal die hierop betrekking hebben.


Uitvoeringstermijn: 3 maanden na datum van aanvang.

De Terms of Reference (ToR) is vanaf 9 maart 2015 kosteloos verkrijgbaar bij Departamento di Integracion, Maneho y Admision di Stranhero (DIMAS) te Paardenbaaistraat 11.
De gescheiden liggen ter inzage vanaf 9 maart 2015 om 10:00 am. ten kantore van de DIMAS.

Inlichtingen worden verstrekt op 16 maart 2015 om 10:00 am. te DIMAS.
De vragen tijdens de inlichtingenvergadering dienen ook schriftelijk te worden overhandigd. Verzoeken om informatie kunnen ook schriftelijk worden gericht aan de DIMAS via email:
mario.wever@aruba.gov.aw

De Nota van Inlichtingen wordt vastgesteld op 23 maart 2015 en wordt verstuurd naar de gegadigden.

De openbare aanbesteding vindt plaats op 14 april 2015 om 10:00 am. ten kantore van de DIMAS.
De UAR-1986 Ned., UAV-1989 en UAVTI-1992 zijn op deze aanbestedingen van toepassing.

De directievoering is bij de DIMAS en de contactpersoon en projectleider is
dhr. Mario Wever.

Inschrijving dient te geschieden op het bij het ToR gevoegde en gewaarmerkte inschrijfformulier.
De inschrijver dient bij de inschrijving de navolgende documenten over te leggen:

  • Bewijs van inschrijving in het register van de Kamer van Koophandel (niet ouder dan 6 maanden).
  • Bereidheidsverklaring van een lokale bank tot het instellen van een bankgarantie.
  • Andere vereisten zoals vastgesteld in het bestek

De offerte dient negentig (90) kalenderdagen gestand te doen.
Paardenbaaistraat 11, Oranjestad, Aruba
Telefoon: 522 1527, Fax: 522 1505
 

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties