Fase 2 Boardwalk Malmok

Dit item is gearchiveerd op 23-11-2019.

OPENBARE AANBESTEDING

Het Land Aruba is voornemens in het openbaar aan te besteden, het door de Tourism Product Enhancement Fund  te financieren project: “Fase 2 Boardwalk Malmok”.

Volgens bestek DOW nr. 15 - 2019.

Korte omschrijving van het werk:

Het doortrekken van het in uitvoering zijnde looppad te Malmok in zuidelijke richting tot nabij de Fisherman Huts.Het voetpad deels in beton, deels met klinkers, plaatselijk een hardhouten deck, bermpalen, boulders, voetpadverlichting, signage etc.

Uitvoeringstermijn: 100 werkbare werkdagen na datum van opdrachtbrief, excl. bestellingstijd.

Het bestek is vanaf  1 november  2019 verkrijgbaar bij DOW tegen betaling van Afl. 500,=.

De betaling te voldoen bij de kassier van de Dienst Openbare Werken (DOW).

De openbare bescheiden liggen ter inzage vanaf  30 oktober 2019 te DOW bij het Secretariaat van de Directie.

Inlichtingen worden verstrekt op 5 november 2019  om 10.00 uur v.m. te DOW.

De Nota van Inlichtingen wordt vastgesteld op 8 november  2019.

De openbare aanbesteding vindt plaats op 22 november  2019 om 11.00 uur v.m. op het kantoor van de directeur van de Dienst Openbare Werken.

De inschrijver moet bij zijn inschrijving de volgende vereisten overleggen:

  1. Bewijs van inschrijving in het register van de Kamer van Koophandel van Aruba (niet ouder dan 6 maanden).
  2. Bereidheidverklaring tot het instellen van een bankgarantie of borg.
  3. De staat van eenheidsprijzen voor verrekening van meer- en minderwerken.
  4. Een lijst van in te schakelen onderaannemers.
  5. Overige vereisten opgenomen in het bestek.

Inschrijving dient te geschieden op het bij het bestek gevoegde en gewaarmerkte inschrijvingsformulier.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties