Het aanbrengen van afrastering en toegangsweg t.b.v. Felipe B. Tromp te Noord

Dit item is gearchiveerd op 21-02-2015.

OPENBARE AANBESTEDING

De Minister van Onderwijs en Gezinsbeleid en Volwassen Educatie is voornemens in het openbaar aan te besteden het door de Fondo Desaroyo Aruba te financieren project:

“Het aanbrengen van afrastering en toegangsweg t.b.v. Felipe B. Tromp te Noord”.

Volgens bestek: DOW nr. 33, dj. 2014.

Korte omschrijving van het werk:

  • Leveren en aanbrengen van afrastering voor de school;
  • Aanbrengen van een toegangsweg met parkeerplaats;
  • Aanbrengen van een nieuwe septic tank;
  • Egaliseren en asfalteren van het speelterrein t.p.v.  wateroverlast.

Uitvoeringstermijn: 80 werkbare dagen na datum van aanvang.

Het bestek is vanaf 26 januari 2015 verkrijgbaar bij DOW tegen betaling van Awg. 250,00
De betaling te voldoen bij de kassier van de Dienst Openbare Werken (DOW).
De openbare bescheiden liggen ter inzage vanaf 26 januari 2015 te DOW bij het Secretariaat van de Directie.

Inlichtingen worden verstrekt op 3 februari 2015 om 10.00 vm. te DOW.
De Nota van Inlichtingen wordt vastgesteld op 9 februari 2015 en is vanaf die dag verkrijgbaar bij het Secretariaat.
De openbare aanbesteding vindt plaats op 20 februari 2015 om 11.00 vm. op het kantoor van de Directeur Dienst Openbare Werken.
De UAR 1986 is op deze aanbesteding van toepassing.
De directievoering is in handen van de Dienst Openbare Werken.
De gestandsdoeningstermijn is 90 dagen.

De inschrijver moet bij zijn inschrijving de volgende vereisten overleggen:

  1. Bewijs van inschrijving in het register van de Kamer van Koophandel;
  2. Bereidheidsverklaring van een lokale bank tot het instellen van een  bankgarantie;
  3. De staat van eenheidsprijzen voor verrekening van meer- en  minderwerken;
  4. Overige vereisten zijn opgenomen in het bestek.

Inschrijving dient te geschieden op het bij het bestek gevoegde en gewaarmerkte inschrijvingsformulier.
 

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties