Het slopen ex-Bushiri Hotel

Dit item is gearchiveerd op 15-06-2017.

OPENBARE AANBESTEDING

De minister van Ruimtelijke Ontwikkeling, infrastructuur en integratie is voornemens in het openbaar aan te besteden:

Het project: “Het slopen ex-Bushiri Hotel” Volgens werkomschrijving: DOW nr. 05, d.j. 2017.

Korte omschrijving van het werk:

Diverse sloopwerkzaamheden beton, metselwerk, staal en asbest te ex. Bushiri Hotel inclusief transportkosten

Uitvoeringstermijn: 60 werkbare dagen.

De werkomschrijving is vanaf 10 mei 2017 verkrijgbaar bij DOW tegen betaling van Afl. 500,=.

De betaling te voldoen bij de kassier van de Dienst Openbare Werken (DOW).

De openbare bescheiden liggen ter inzage vanaf 10 mei 2017 te DOW bij het Secretariaat van de Directie.

Inlichtingen en veldbezoek worden verstrekt op 17 mei 2017 om 10.00 vm. te DOW.

De Nota van inlichtingen wordt vastgesteld op 19 mei 2017 en is vanaf die dag verkrijgbaar bij het Secretariaat.

De openbare aanbesteding vindt plaats op 14 juni 2017 om 11.00 vm. op het kantoor van de directeur Dienst Openbare Werken.

De L.O.A. L.B. 1996 nr.58 is op deze aanbesteding van toepassing.

De directievoering is in handen van de Dienst Openbare Werken.

De gestanddoeningstermijn is 90 dagen.

De inschrijver moet bij zijn inschrijving de volgende vereisten overleggen:

  1. Bereidheidsverklaring van een lokale bank tot het instellen van een bankgarantie;
  2. De staat van eenheidsprijzen voor verrekening van meer- en minderwerken;
  3. Bewijs van inschrijving in het register van de Kamer van koophandel;
  4. Overige vereisten zijn opgenomen in het bestek.

Inschrijving dient te geschieden op het bij het bestek gevoegde en gewaarmerkte inschrijvingsformulier.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties