Het verbeteren van de voetgangersveiligheid en het beschermen van de natuur tussen de L.G. Smith Boulevard en de zee ter hoogte van Malmok.

Dit item is gearchiveerd op 15-12-2018.

OPENBARE AANBESTEDING

Het Land Aruba is voornemens in het openbaar aan te besteden, het door de Tourism Product Enhancement Fund  te financieren project: “Upgrading Malmok Area, fase 1”.
Volgens bestek DOW nr. 28 - 2018.

Korte omschrijving van het werk:

Het verbeteren van de voetgangersveiligheid en het beschermen van de natuur tussen de L.G. Smith Boulevard en de zee ter hoogte van Malmok. O.a. door aanleg van een verhard voetpad, aanleg van een turtle wall, van bermpalen, van langsparkeervakken, van voetpadverlichting etc.

Uitvoeringstermijn: 110 werkbare werkdagen na datum van opdrachtbrief, excl. bestellingstijd.

Het bestek is vanaf  28 november 2018 verkrijgbaar bij DOW tegen betaling van Afl. 350,=.

De betaling te voldoen bij de kassier van de Dienst Openbare Werken (DOW).

De openbare bescheiden liggen ter inzage vanaf  28 november 2018 te DOW bij het Secretariaat van de Directie.

Inlichtingen worden verstrekt op 3 december 2018  om 10.00 uur v.m. te DOW.

De Nota van Inlichtingen wordt vastgesteld op 5 december  2018.

De openbare aanbesteding vindt plaats op 14 december 2018 om 11.00 uur v.m. op het kantoor van de directeur van de Dienst Openbare Werken.

De inschrijver moet bij zijn inschrijving de volgende vereisten overleggen:

  1. Bewijs van inschrijving in het register van de Kamer van Koophandel van Aruba (niet ouder dan 6 maanden).
  2. Bereidheidverklaring tot het instellen van een bankgarantie of borg.
  3. De staat van eenheidsprijzen voor verrekening van meer- en minderwerken.
  4. Een lijst van in te schakelen onderaannemers.
  5. Overige vereisten opgenomen in het bestek.

Inschrijving dient te geschieden op het bij het bestek gevoegde en gewaarmerkte inschrijvingsformulier.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties