ICT Investeringen Academy of Fine Arts and Design Aruba

Dit item is gearchiveerd op 25-06-2016.

OPENBARE AANBESTEDING

Het Land Aruba is voornemens in het openbaar aan te besteden het – middels Fondo Desaroyo Aruba te financieren – project:

 “ICT Investeringen Academy of Fine Arts and Design Aruba”

Korte omschrijving van het werk:

Doel van de opdracht is het leveren van ICT apparatuur voor de Academy of Fine Arts and Design Aruba (AFADA).

Opleveringstermijn: 8 weken (vanaf datum gunning).

De Terms of Reference (ToR) is vanaf 13 juni 2016 om 10:00 AM verkrijgbaar bij de AFADA te Ooststraat #2, Oranjestad, Aruba.

Inlichtingen worden verstrekt op 16 juni 2016 om 10:00 AM te AFADA. De vragen tijdens de inlichtingenvergadering dienen ook schriftelijk te worden overhandigd. Verzoeken om informatie kunnen ook schriftelijk worden gericht aan de AFADA via email: glen.goddijn@me.com

De Nota van Inlichtingen wordt vastgesteld op 17 juni 2016 en wordt via e-mail verstuurd naar de gegadigden.

De openbare aanbesteding vindt plaats op 24 juni 2016 om 10:00 AM ten kantore van de AFADA.

De UAR-1986 Ned., UAV-1989 en UAVTI-1992 zijn op deze aanbestedingen van toepassing.

De directievoering is bij de AFADA en de contactpersoon is dhr. Glen Goddijn.

Inschrijving dient te geschieden middels het bij het ToR gevoegde inschrijfformulier.

De inschrijver dient bij de inschrijving de navolgende documenten te overhandigen:

  • Bewijs van inschrijving in het register van de Kamer van Koophandel (niet ouder dan 3 maanden).
  • Bereidheidsverklaring van een erkende bank of van een erkende lokale financiële borginstelling tot het instellen van een bankgarantie.
  • Andere vereisten zoals vastgesteld in het bestek

De offerte dient negentig (90) kalenderdagen gestand te doen.

Ooststraat 2, Oranjestad, Aruba

Telefoon: 592 5245

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties