Integrale Wijkverbetering – Infra Belgiëstraat. Rotonde Belgiëstraat - Driemasterstraat

Dit item is gearchiveerd op 10-03-2016.

OPENBARE AANBESTEDING

Het Land Aruba is voornemens in het openbaar aate besteden, het door de Fondo Desaroyo Aruba te financieren project: “Integrale Wijkverbetering – Infra Belgiëstraat. Rotonde Belgiëstraat - Driemasterstraat”.

Volgens bestek DOW nr.7 - 2014.

Korte omschrijving van het werk:

Het ombouwen van de wegkruising Driemasterstraat - (verlengde) Belgiëstraat tot een rotonde, het aanleggen van een deel van de geprojecteerde voet- en fietspaden, groenvoorzieningen, irrigatie, verkeersborden, verkeersdrempels en nieuwe straatverlcichting.

Uitvoeringstermijn: 50 werkbare werkdagen na datum van opdrachtbrief, incl. bestellingstijd.

Het bestek is vanaf 3 februari  2016 verkrijgbaar bij DOW tegen betaling van Afl. 500,=.

De betaling te voldoen bij de kassier van de Dienst Openbare Werken (DOW).

De openbare bescheiden liggen ter inzage vanaf 3 februari  2016  te DOW bij het Secretariaat van de Directie.

Inlichtingen worden verstrekt op 10 februari 2016 om 10.00 uur v.m. te DOW.

De Nota van Inlichtingen wordt vastgesteld op 17 februari 2016.

De openbare aanbesteding vindt plaats op  9 maart  2016 om 11.00 uur v.m. op het kantoor van de directeur van de Dienst Openbare Werken.

De inschrijver moet bij zijn inschrijving de volgende vereisten overleggen:

  1. Bewijs van inschrijving in het register van de Kamer van Koophandel van Aruba (niet ouder dan 6 maanden).
  2. Bereidheidverklaring tot het instellen van een bankgarantie of borg.
  3. De staat van eenheidsprijzen voor verrekening van meer- en minderwerken.
  4. Een lijst van in te schakelen onderaannemers.
  5. Overige vereisten opgenomen in het bestek.

Inschrijving dient te geschieden op het bij het bestek gevoegde en gewaarmerkte inschrijvingsformulier.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties