Integrale Wijkverbetering - Infra Dakota Fase 2

Dit item is gearchiveerd op 02-09-2017.

OPENBAAR AANBESTEDING

Het Land Aruba is voornemens in het openbaar aan te besteden, het door het Land Aruba te financieren project: “Integrale Wijkverbetering - Infra Dakota Fase 2 - Caya Papa Juan Pablo 2 (ex Rondweg) & Mispelstraat”.
Volgens bestek DOW nr. 12 - 2017.

Korte omschrijving van het werk:
Het  verharden van de bermen en het aanbrengen van groenvoorzieningen in de wijk Dakota.

Uitvoeringstermijn: 160 werkbare werkdagen na datum van opdrachtbrief, incl. bestellingstijd.

Het bestek is vanaf 7 augustus  2017 verkrijgbaar bij DOW tegen betaling van Afl. 500,=.
De betaling te voldoen bij de kassier van de Dienst Openbare Werken (DOW).
De openbare bescheiden liggen ter inzage vanaf 7 augustus  2017 te DOW bij het Secretariaat van de Directie.

Inlichtingen worden verstrekt op 11 augustus  2017 om 10.00 uur v.m. te DOW.

De Nota van Inlichtingen wordt vastgesteld op 18 augustus 2017.

De openbare aanbesteding vindt plaats op 1 september 2017 om 11.00 uur v.m. op het kantoor van de directeur van de Dienst Openbare Werken.

De inschrijver moet bij zijn inschrijving de volgende vereisten overleggen:

  1. Bewijs van inschrijving in het register van de Kamer van Koophandel van Aruba (niet ouder dan 6 maanden).
  2. Bereidheidverklaring tot het instellen van een bankgarantie of borg.
  3. De staat van eenheidsprijzen voor verrekening van meer- en minderwerken.
  4. Een lijst van in te schakelen onderaannemers.
  5. Overige vereisten opgenomen in het bestek.

Inschrijving dient te geschieden op het bij het bestek gevoegde en gewaarmerkte inschrijvingsformulier.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties