Integrale Wijkverbetering – Infra Paradijswijk

Dit item is gearchiveerd op 10-06-2017.

OPENBARE AANBESTEDING

Het Land Aruba is voornemens in het openbaar aan te besteden, het door het Land Aruba te financieren project: “ Integrale Wijkverbetering – Infra Paradijswijk”. Volgens bestek DOW nr. 31 - 2016.

Korte omschrijving van het werk:

Het asfalteren van de bermen en het bestraten van de voetgangersingangen en de autoinritten in de wijk Paradijswijk.

Uitvoeringstermijn: 140 werkbare werkdagen na datum van opdrachtbrief, incl. bestellingstijd.

Het bestek is vanaf 10 mei 2017 verkrijgbaar bij DOW tegen betaling van Afl. 500,=.

De betaling te voldoen bij de kassier van de Dienst Openbare Werken (DOW).

De openbare bescheiden liggen ter inzage vanaf 10 mei 2017 te DOW bij het Secretariaat van de Directie.

Inlichtingen worden verstrekt op 16 mei 2017 om 10.00 uur v.m. te DOW.

De Nota van Inlichtingen wordt vastgesteld op 23 mei 2017.

De openbare aanbesteding vindt plaats op 9 juni 2017 om 11.00 uur v.m. op het kantoor van de directeur van de Dienst Openbare Werken.

De inschrijver moet bij zijn inschrijving de volgende vereisten overleggen:

  1. Bewijs van inschrijving in het register van de Kamer van Koophandel van Aruba (niet ouder dan 6 maanden).
  2. Bereidheidverklaring tot het instellen van een bankgarantie of borg.
  3. De staat van eenheidsprijzen voor verrekening van meer- en minderwerken.
  4. Een lijst van in te schakelen onderaannemers.
  5. Overige vereisten opgenomen in het bestek.

Inschrijving dient te geschieden op het bij het bestek gevoegde en gewaarmerkte inschrijvingsformulier

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties