Integrale Wijkverbetering – Infra Rancho Fase 1

Dit item is gearchiveerd op 11-06-2016.

OPENBARE AANBESTEDING

Het Land Aruba is voornemens in het openbaar aan

te besteden, het door de Fondo Desaroyo Aruba te financieren

project: “Integrale Wijkverbetering – Infra Rancho Fase 1”.

Volgens bestek DOW nr.9 - 2016.

Korte omschrijving van het werk:

Het reconstrueren van ruim 450 m wegen en aanleg van

ruim 375 m riolering, inclusief parkeerplaatsen, groenvoorzieningen, irrigatie, verkeersborden, verkeersdrempels, bermpalen etc.

Uitvoeringstermijn: 120 werkbare werkdagen na datum van opdrachtbrief, incl. bestellingstijd.

Het bestek is vanaf 16 mei 2016 verkrijgbaar bij DOW tegen betaling van Afl. 500,=.

De betaling te voldoen bij de kassier van de Dienst Openbare Werken (DOW).

De openbare bescheiden liggen ter inzage vanaf 16 mei 2016  te DOW bij het

Secretariaat van de Directie.

Inlichtingen worden verstrekt op 23 mei 2016 om 10.00 uur v.m. te DOW.

De Nota van Inlichtingen wordt vastgesteld op 27 mei 2016.

De openbare aanbesteding vindt plaats op 10 juni 2016 om 11.00 uur v.m.

op het kantoor van de directeur van de Dienst Openbare Werken.

De inschrijver moet bij zijn inschrijving de volgende vereisten overleggen:

  1. Bewijs van inschrijving in het register van de Kamer van Koophandel van Aruba(niet ouder dan 6 maanden).
  2. Bereidheidverklaring tot het instellen van een bankgarantie of borg.
  3. De staat van eenheidsprijzen voor verrekening van meer- en minderwerken.
  4. Een lijst van in te schakelen onderaannemers.
  5. Overige vereisten opgenomen in het bestek.

Inschrijving dient te geschieden op het bij het bestek

gevoegde en gewaarmerkte inschrijvingsformulier.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties