Integrale Wijkverbetering – Infra Santa Cruz, Kerkplein en toegangsweg

Dit item is gearchiveerd op 26-11-2014.

OPENBARE AANBESTEDING

Het Land Aruba is voornemens in het openbaar aan
te besteden, het door de Fondo Desaroyo Aruba te financieren
project: “Integrale Wijkverbetering – Infra Santa Cruz, Kerkplein en toegangsweg”.
Volgens bestek DOW nr.14 - 2013.

Korte omschrijving van het werk:
Het reconstrueren van ca. 4100 m2 parkeerplaats en toegangsweg en aanleg van groenvoorzieningen, irrigatie, verlichting etc.

Uitvoeringstermijn: 80 werkbare werkdagen na datum van opdrachtbrief, incl. bestellingstijd.

Het bestek is vanaf 28 oktober 2014 verkrijgbaar bij DOW tegen betaling van Afl. 350,=.
De betaling te voldoen bij de kassier van de Dienst Openbare Werken (DOW).
De openbare bescheiden liggen ter inzage vanaf 28 oktober 2014 te DOW bij het
Secretariaat van de Directie.

Inlichtingen worden verstrekt op 4 november 2014 om 10.00 uur v.m. te DOW.
De Nota van Inlichtingen wordt vastgesteld op 7 november 2014.
De openbare aanbesteding vindt plaats op 25 november 2014 om 11.00 uur v.m.
op het kantoor van de directeur van de Dienst Openbare Werken.

De inschrijver moet bij zijn inschrijving de volgende vereisten overleggen:

  1. Bewijs van inschrijving in het register van de Kamer van Koophandel van Aruba (niet ouder dan 6 maanden).
  2. Bereidheidverklaring tot het instellen van een bankgarantie of borg.
  3. De staat van eenheidsprijzen voor verrekening van meer- en minderwerken.
  4. Een lijst van in te schakelen onderaannemers.
  5. Overige vereisten opgenomen in het bestek.

Inschrijving dient te geschieden op het bij het bestek gevoegde en gewaarmerkte inschrijvingsformulier.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties