Integrale Wijkverbetering – Infra Village Fase 2 van 3

Dit item is gearchiveerd op 16-07-2016.

OPENBARE AANBESTEDING

Het Land Aruba is voornemens in het openbaar aan te besteden, het door de Fondo Desaroyo Aruba te financieren

project: “Integrale Wijkverbetering – Infra Village Fase 2 van 3”.

Volgens bestek DOW nr.15 - 2016.

Korte omschrijving van het werk:

Het aanleggen van de infrastuctuur voetpaden, recappen asfalt, groenvoorzieningen, irrigatie, verkeersborden, verkeersdrempels en straatverlichting te Village, San Nicolas.

Uitvoeringstermijn: 120 werkbare werkdagen na datum van opdrachtbrief, incl. bestellingstijd.

Het bestek is vanaf 24 juni 2016 verkrijgbaar bij DOW tegen betaling van Afl.500,=.

De betaling te voldoen bij de kassier van de Dienst Openbare Werken (DOW).

De openbare bescheiden liggen ter inzage vanaf 24 juni  2016 te DOW bij het Secretariaat van de Directie.

Inlichtingen worden verstrekt op 29 juni 2016 om 11.00 uur v.m. te DOW.

De Nota van Inlichtingen wordt vastgesteld op 06 juli 2016.

De openbare aanbesteding vindt plaats op 15 juli 2016 om 11.00 uur v.m. op het kantoor van de directeur van de Dienst Openbare Werken.

De inschrijver moet bij zijn inschrijving de volgende vereisten overleggen:

  1. Bewijs van inschrijving in het register van de Kamer van Koophandel van Aruba (niet ouder dan 6 maanden).
  2. Bereidheidverklaring tot het instellen van een bankgarantie of borg.
  3. De staat van eenheidsprijzen voor verrekening van meer- en minderwerken.
  4. Een lijst van in te schakelen onderaannemers.
  5. Overige vereisten opgenomen in het bestek.

Inschrijving dient te geschieden op het bij het bestek gevoegde en gewaarmerkte inschrijvingsformulier.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties