Korps Politie Aruba – Opwaarderen van het Netwerk van het Korps Politie Aruba (KPA

Dit item is gearchiveerd op 13-12-2014.

OPENBARE AANBESTEDING

Het Land Aruba is voornemens in het openbaar aan te besteden het - middels Fondo Desaroyo Aruba te financieren - project:

Korps Politie Aruba – Opwaarderen van het Netwerk van het Korps Politie Aruba (KPA).

Korte omschrijving van het werk:
Levering van de gevraagde hard- en software ten behoeve van het opwaarderen van het netwerk. Daarnaast het uitvoeren van de volgende werkzaamheden:
Installatie en configuratie van nieuw systeem;

  • Complete back-up van huidig systeem;
  • Testen van de verbindingen van de werkplekken met en binnen de nieuwe netwerk omgeving;
  • Overzetten van bestaande gegevens naar nieuw systeem;
  • Aanpassen configuratie van overige, huidige, werkstations;
  • In productie zetten van nieuw systeem, monitoren op eventuele knelpunten en deze oplossen;
  • Trainen personeel van de afdeling automatisering, “Managing a virtual environment” en Windows Server 2012.

Het bestek is vanaf maandag 17 november 2014 op afspraak verkrijgbaar (en ter inzage). Bij het Korps Politie Aruba (KPA) bij de Kerngroep Verbeterplan KPA, te Macuarima 65, Centro di Hustitcia.

Inlichtingen worden enkel verstrekt op  24 november 2014 om stipt 10:00 v.m. ten kantore van KPA te Macuarima 65 (Centro di Husticia, Sta. Cruz).

U kunt op die dag uw vragen mondeling stellen. Deze vragen dienen tijdens de Inlichtingenvergadering ook door u schriftelijk te worden overhandigd. Verzoeken om informatie kunnen ook schriftelijk worden gericht via email: lloon@kparuba.com en evanmourik@kparuba.com.

De Nota van Inlichtingen wordt vastgesteld op 27 november  2014 en zal die dag digitaal worden verstuurd. 

De openbare aanbesteding (inschrijving)  vindt plaats op  vrijdag 12 december  2014 om 10:00  v.m. ten kantore van KPA te Macuarima (Centro di Husticia, Sta. Cruz).

De UAR-1986 NL is op deze aanbesteding van toepassing.

De directievoering is bij het KPA en de contactpersonen zijn: mw. Leddy van Loon en mw. Esmeralda van Mourik.

Inschrijving dient te geschieden op het bij het bestek gevoegde inschrijvingsformulier.

De inschrijver dient bij de inschrijving de navolgende documenten over te leggen:

  • Inschrijfformulier met specificatie inschrijfsom (inclusief BBO).
  • Bereidheidverklaring van een lokale bank tot het instellen van een bankgarantie t.w.v. 10% van de inschrijfsom.
  • Bewijs van inschrijving in het register van de Kamer van Koophandel van Aruba(niet ouder dan 6 maanden).
  • Andere vereisten zoals vastgelegd in het bestek

De offerte op dit werk dient negentig (90) kalenderdagen gestand te doen.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties