Kwaliteitsverbetering van het strand te Cura Cabay Beach

Dit item is gearchiveerd op 24-10-2015.

OPENBARE AANBESTEDING

De Minister van Toerisme, Transport, Primaire Sector en Cultuur is voornemens in het openbaar aan te besteden het door de Fondo Desaroyo Aruba te financieren project:

                “Kwaliteitsverbetering van het strand te Cura Cabay Beach”.

Volgens bestek:  Atzpro 2012281, dj. 2015.

Korte omschrijving van het werk:

Perceel 1: Civieltechnisch

 1. Aanleg toegangswegen, parkeerplaatsen en looppaden;
 2. Bekleden van regenwaterafvoeren met kalkgesteente en renovatie van duiker;
 3. Aanleg scheidingsmuren;
 4. Strandverbreding  en -verbeteringswerkzaamheden;
 5. Aanbrengen van benamingbord, afvalruimte, palapa's en meubilairs;
 6. Aanbrengen van groenvoorziening en irrigatiesysteem;
 7. Uitbaggeren van binnenbaai en uit- en invaarroute;
 8. Aanbrengen van damwand t.b.v. binnenbaai;
 9. Aanbrengen van een bootsleephelling;
 10. Renovatie en uitbreiding van bestaande pier;
 11. Herbouwen van vissersafdak.

Perceel 2: Bouwkundig

 1. Bouw faciliteitgebouw t.b.v. strandbezoekers;
 2. Bouw faciliteitgebouw t.b.v. vissers.

Uitvoeringstermijn:

 • Maximaal 160 werkbare dagen na datum van aanvang.
 • Perceel 1: 160 werkbare dagen.
 • Perceel 2: 120 werkbare dagen

Het bestek is vanaf 17 september 2015 verkrijgbaar bij DOW tegen betaling van Afl.1250,00.

De betaling te voldoen bij de kassier van de Dienst Openbare Werken (DOW).

De openbare bescheiden liggen ter inzage vanaf  17 september 2015 te DOW bij het Secretariaat van de Directie.

Inlichtingen worden verstrekt op 23 september 2015 om 10.00 vm. te DOW.

De Nota van Inlichtingen wordt vastgesteld op 30 september 2015 en is vanaf die dag verkrijgbaar bij het Secretariaat.

De openbare aanbesteding vindt plaats op 23 october 2015 om 11.00 vm. op het kantoor van de Directeur Dienst Openbare Werken.

De UAR 1986 is op deze aanbesteding van toepassing.

De directievoering is in handen van de Dienst Openbare Werken.

De gestandsdoeningstermijn is 90 dagen.

De inschrijver moet bij zijn inschrijving de volgende vereisten overleggen:

 1. Bewijs van inschrijving in het register van de Kamer van Koophandel;
 2. Bereidheidverklaring van een lokale bank tot het instellen van een bankgarantie;
 3. De staat van eenheidsprijzen voor verrekening van meer- en minderwerken;
 4. Overige vereisten zijn opgenomen in het bestek.

Inschrijving dient te geschieden op het bij het bestek gevoegde en gewaarmerkte inschrijvingsformulier.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties