Leveren en aanbrengen van afrastering t.b.v. Emmaschool te Ayo en Colegio San Hose te Santa Cruz

Dit item is gearchiveerd op 11-09-2021.

OPENBARE AANBESTEDING

De Minister van Onderwijs, Wetenschap en Duurzame Ontwikkeling is voornemens in het openbaar aan te besteden, het door Land Aruba te financieren project:

“Leveren en aanbrengen van afrastering t.b.v. Emmaschool te Ayo en Colegio San Hose te Santa Cruz”

Perceel nr. 1: Emmaschool te Ayo
Perceel nr. 2: Colegio San Hose te Santa Cruz

Volgens bestek DOW nr. 06 dj 2021.

Korte omschrijving van het werk:

  • Demonteren van op tekening aangegeven afrastering tracé;
  • Leveren en aanbrengen van nieuwe spijlenhekwerkafrasteringen c.q. voetmuren;
  • Reparatie bestaande voetmuren c.q. opnieuw optrekken;
  • Opruim en schoonmaak werkterrein

Uitvoeringstermijn:

  •  Perceel nr. 1 is 80 werkbare werkdagen exclusief bestellingstijd en
  •  Perceel nr. 2 is 20 werkbare werkdagen exclusief bestellingstijd.
     Bestellingstijd is 80 werkbare dagen.

Het bestek is vanaf 13 augustus 2021 verkrijgbaar bij DOW tegen betaling van Afl. 250.00

De betaling te voldoen bij de kassier van de Dienst Openbare Werken (DOW).

De openbare bescheiden liggen ter inzage vanaf 13 augustus 2021 te DOW bij het Secretariaat van de Directie.

Inlichtingen worden verstrekt op 17 augustus 2021 om 10.00 uur v.m. te DOW.

De Nota van Inlichtingen wordt vastgesteld op 24 augustus 2021.

De openbare aanbesteding vindt plaats op 10 september 2021 om 11.00 uur v.m. op het kantoor van de directeur van de Dienst Openbare Werken.

De inschrijver moet bij zijn inschrijving de volgende vereisten overleggen:

1.Bewijs van inschrijving in het register van de Kamer van Koophandel van Aruba (niet ouder dan 6 maanden).

2.Bereidheidverklaring tot het instellen van een bankgarantie of borg.

3.De staat van eenheidsprijzen voor verrekening van meer- en minderwerken.

4.Een lijst van in te schakelen onderaannemers.

5.Overige vereisten opgenomen in het bestek.

Inschrijving dient te geschieden op het bij het bestek gevoegde en gewaarmerkte inschrijvingsformulier.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties