Levering door middel van een koopovereenkomst van één “knuckle boom truck” t.b.v. Dienst Openbare Werken.

Dit item is gearchiveerd op 19-12-2020.

OPENBARE AANBESTEDING

De Minister van Algemene Zaken, Integriteit, Overheidszorg, Innovatie en Energie

Tevens belast met Ruimtelijke Ontwikkeling, Infrastructuur en Milieu is voornemens in het openbaar aan te besteden, het door Land Aruba te financieren project:

Levering door middel van een koopovereenkomst van één “knuckle boom truck” t.b.v. Dienst Openbare Werken.
Volgens bestek DOW nr. 09 d.j. 2020.

Het bestek is vanaf 01 december 2020 verkrijgbaar bij DOW tegen betaling van Afl. 750,=.

De betaling te voldoen bij de kassier van de Dienst Openbare Werken (DOW).

De openbare bescheiden liggen ter inzage vanaf 01 december 2020 te DOW bij het Secretariaat van de Directie.

Inlichtingen worden verstrekt op 9 december 2020 om 10.00 uur v.m. te DOW.

De openbare aanbesteding vindt plaats op 18 december 2020 om 11.00 uur v.m. op het kantoor van de directeur van de Dienst Openbare Werken.

De inschrijver moet bij zijn inschrijving de volgende vereisten overleggen:

  1. Bewijs van inschrijving in het register van de Kamer van Koophandel van Aruba (niet ouder dan 6 maanden).
  2. Bereidheidverklaring tot het instellen van een bankgarantie of borg.
  3. De staat van eenheidsprijzen voor verrekening van meer- en minderwerken.
  4. Een lijst van in te schakelen onderaannemers.
  5. Overige vereisten opgenomen in het bestek.

Inschrijving dient te geschieden op het bij het bestek gevoegde en gewaarmerkte inschrijvingsformulier.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties