Levering van ICT apparatuur en software ten behoeve van het opwaarderen van het netwerk van het Korps Politie Aruba (KPA)

Dit item is gearchiveerd op 08-01-2016.

OPENBARE AANBESTEDING

Het Land Aruba is voornemens in het openbaar aan te besteden het project:

“Korps Politie Aruba – Levering van ICT apparatuur en software ten behoeve van het opwaarderen van het netwerk van het Korps Politie Aruba (KPA)”.

Korte omschrijving van het werk:

Levering van de gevraagde apparatuur, software en training ten behoeve van het opwaarderen van het netwerk.

Het bestek is vanaf maandag 30 november 2015 op afspraak verkrijgbaar (en ter inzage) bij het Korps Politie Aruba (KPA) of bij de Kerngroep Verbeterplan KPA te Macuarima 65, Centro di Husticia.

Inlichtingen worden enkel verstrekt op 7 december 2015 om stipt 10:00 v.m. ten kantore van KPA te Macuarima 65 (Centro di Husticia, Sta. Cruz).

U kunt op die dag uw vragen mondeling stellen. Deze vragen dienen tijdens de inlichtingenvergadering ook door u schriftelijk te worden overhandigd. Verzoeken om informatie kunnen ook schriftelijk worden gericht via email: lloon@kparuba.com  en evanmourik@kparuba.com .

De nota van inlichtingen wordt vastgesteld op 14 december 2015 en zal die dag digitaal worden verstuurd.

De openbare aanbesteding (inschrijving) vindt plaats op donderdag 7 januari 2016 om 10:00 v.m. ten kantore van KPA te Macuarima (Centro di Husticia, Sta. Cruz).

Bepalingen geregeld in de Comptabiliteitsverordening 1989 (AB 1989 no. 72) en het Landsbesluit Openbare aanbestedingen. (AB 1996 no. 58) zijn van toepassing.

De directievoering is bij het KPA en de contactpersonen zijn: mw. Leddy van Loon en mw. Esmeralda van Mourik.

Inschrijving dient te geschieden op het bij het bestek gevoegde inschrijvingsformulier.

De inschrijver dient bij de inschrijving de navolgende documenten over te leggen:

  • Inschrijfformulier met specificatie inschrijfsom (inclusief BBO en BAZV).
  • Bereidheidverklaring van een lokale bank tot het instellen van een bankgarantie t.w.v. 10% van de inschrijfsom.
  • Bewijs van inschrijving in het register van de Kamer van Koophandel van Aruba(niet ouder dan 6 maanden).
  • Andere vereisten zoals vastgelegd in het bestek.

De offerte op dit werk dient negentig (90) kalenderdagen gestand te doen.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties