Levering van ICT middelen, Perceel 1: HP Servers, Perceel 2: HP SAN en SAN Disken, Perceel 3: Hardware en Perceel 4: Software

Dit item is gearchiveerd op 18-10-2016.

OPENBARE AANBESTEDING

MINISTERIE VAN FINANCIËN EN OVERHEIDSORGANISATIE
DEPARTAMENTO DI IMPUESTO

De Minister van Financiën en Overheidsorganisatie maakt bekend dat Departamento di Impuesto voornemens is om openbaar aan te besteden het project:

Levering van ICT middelen, Perceel 1: HP Servers, Perceel 2: HP SAN en SAN Disken, Perceel 3: Hardware en Perceel 4: Software”.

Korte werkomschrijving:

Het leveren van hardware, software en werkzaamheden voor de ICT-infrastructuur van de Departamento di Impuesto (DIMP) met als doel de bestaande ICT-infrastructuur te vernieuwen. De opdracht bestaat uit vier percelen.

Verkrijgbaarheid bestek: de volledige werkomschrijving zoals opgenomen in de TOR is vanaf 19 september 2016 ter inzage beschikbaar. U kunt de "TOR" per email aanvragen door een email te versturen naar info@impuesto.aw onder vermelding “Aanvraag TOR DIMP nr. 2016-09-v1.0 Levering ICT Middelen”. Afschriften van de TOR zullen dan per email worden toegezonden.

Inlichtingen: een inlichtingenvergadering wordt gehouden in de vergaderzaal van DIMP op 26 september 2016 om 10:00 a.m. Vóór deze vergadering kunnen inlichtingen schriftelijk per e-mail info@impuesto.aw uiterlijk 24 september 2016 worden aangevraagd bij de DIMP.

Nota van inlichtingen: de nota van inlichtingen wordt vastgesteld op 30 september 2016 en zal per email verzonden worden naar alle gegadigden.

Inschrijving: de inschrijving geschiedt in de Nederlandse taal en uitdrukkelijk door middel van een bij de TOR gevoegd inschrijfformulier en dient uiterlijk op 17 oktober 2016 middels 1 origineel en 1 kopie van alle verzochte documenten vóór 11:00 a.m. in de daarvoor bestemde bus bij DIMP te worden ingediend.

Openbare aanbesteding: de openbare aanbesteding vindt plaats op 17 oktober 2016 om 11:00 a.m. ten kantore van de DIMP.

Gestanddoening: de termijn van gestanddoening is negentig (90) kalenderdagen na de uiterlijke datum van inschrijving.

Directievoering: de directievoering zal in handen zijn van de DIMP. Op de TOR zijn van toepassing: de Nederlandse UAR 1986 en UAV 1989, aangepast aan de Arubaanse omstandigheden.

De inschrijver dient bij de inschrijving de volgende bescheiden over te leggen:

  1. ngevulde inschrijvingsformulier;
  2. bereidheidverklaring van een lokale bank tot het afgeven van een bankgarantie van 10% van de inschrijfsom;
  3. overige vereisten zijn opgenomen in de TOR.
We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties