"Multi Functionele Accommodatie (M.F.A.) gelegen te Savaneta"

Dit item is gearchiveerd op 04-06-2015.

OPENBARE AANBESTEDING

 

SOGA
Stichting Onroerend Goed Aruba
Wilhelminastraat 36
Oranjestad, Aruba
Tel: (297) 582-7327
Fax: (297) 582-7461


SOGA is voornemens in bet openbaar aan te besteden:
Het project "Multi Functionele Accommodatie (M.F.A.) gelegen te Savaneta"

Aanbesteder: namens Stichting Onroerend Goed Aruba (SOGA), de
Dienst Openbare Werken, Sabana Blanco 68

Volgens bestek TE&C 006-2012.

Korte omschrijving van het werk:
Middels de ontwikkeling van een Multifunctionele Accommodatie in
Savaneta beeft de SOGA als doel de functie van bet buidige
hulpbestuurskantoor (HBK) te versterken en verbreden tot een
Multifunctionele Accommodatie ter gebruik van Land Aruba.

Duur uitvoering: 240 werkdagen na datum van aanvang.

Het bestek is vanaf 10 april 2015 verkrijgbaar bij Thijsen Engineering &
Consultancy N.V. gelegen te Savaneta 324 tegen betaling van Aft 1.500,00.
De openbare bescheiden liggen ter inzage vanaf l0 april 2015 te
Thijsen Engineering & Consultancy N.V. gelegen te Savaneta 324 en
Dienst Openbare Werken te Sabana Blanco 68.

Inlichtingen worden verstrekt op 17 april 2015 om 10:00 uur AM in de
grote vergaderzaal te DOW.
De nota van inlichtingen wordt vastgesteld op 24 april 2015 en is vanaf
die dag verkrijgbaar bij DOW.De openbare aanbesteding vindt plaats op
3 juni 2015 om 11 :00 uur AM ten kantore van de DOW gelegen te
Sabana Blanco 68.
De UAR 1986 is op deze aanbesteding van toepassing.
De directievoering is in handen van de Dienst Openbare Werken. De
gestandsdoeningstermijn is 90 dagen.

De inschrijver moet bij zijn inschrijving de volgende vereisten overleggen:

  1. Bewijs van inschrijving in het register van de Kamer van Koophandel;(niet ouder dan 3 maanden)
  2. Bereidheidverklaring van een lokale bank of borgstelling tot het instellen van een bankgarantie;
  3. De staat van eenheidsprijzen voor verrekening van meer en minderwerken;
  4. Overige vereisten zijn opgenomen in het bestek.

Inschrijving dient te geschieden op het bij het bestek gevoegde en gewaarmerkte inschrijvingsformulier.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties