Nieuw schoolgebouw SPO te Brasil

Dit item is gearchiveerd op 20-04-2017.

OPENBARE AANBESTEDING

De Minister van Onderwijs en Gezin is voornemens in het openbaar aan te besteden het door het Land Aruba te financieren project:

“Nieuw schoolgebouw SPO te Brasil’’

Volgens bestek: DOW nr. 37, d.j. 2016.

Korte omschrijving van het werk:

 1. Bouwrijp maken van het terrein,
 2. Verbouwen van bestaande werk- en opslagplaats,
 3. Nieuwbouw schoolgebouw bestaande uit theorie- en practicumlokalen,
 4. Nieuwbouw kiosken op binnenplein,
 5. Aanbrengen verharding op de binnenplein en terreinen rondom het schoolgebouw,
 6. Aanbrengen van een parkeerplaats,
 7. Aanbrengen van afrasteringen.

Uitvoeringstermijn: 220 werkbare dagen na datum van aanvang.

Het bestek is vanaf dinsdag 21 maart 2017 verkrijgbaar bij DOW tegen betaling van Afl.1.500,00

De betaling te voldoen bij de kassier van de Dienst Openbare Werken (DOW).

De openbare bescheiden liggen ter inzage vanaf dinsdag 21 maart 2017 te DOW bij het

Secretariaat van de Directie.

Inlichtingen worden verstrekt op vrijdag 31 maart 2017 om 10.00 vm. te DOW.

De 1ste Nota van Inlichtingen wordt vastgesteld op woensdag 5 april 2017 om 10.00 vm. te DOW.

De openbare aanbesteding vindt plaats op woensdag 19 april 2017 om 11.00 vm. op het kantoor van de Directeur van de Dienst Openbare Werken.

De UAV 1986 is op deze aanbesteding van toepassing.

De directievoering is in handen van de Dienst Openbare Werken.

De gestandsdoeningstermijn is 90 dagen.

De inschrijver moet bij zijn inschrijving de volgende vereisten overleggen:

 1. Bewijs van inschrijving in het register van de Kamer van Koophandel;
 2. Bereidheidverklaring van een lokale bank, financiële instelling tot het instellen van een bankgarantie;
 3. De staat van eenheidsprijzen voor verrekening van meer- en minderwerken;
 4. Overige vereisten zijn opgenomen in het bestek.

Inschrijving dient te geschieden op het bij het bestek gevoegde en gewaarmerkte inschrijvingsformulier.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties