“Nieuwbouw Basisschool en Gymzaal te Sero Blanco”

Dit item is gearchiveerd op 03-12-2015.

OPENBARE AANBESTEDING

De Minister van Onderwijs en Gezinsbeleid en Volwassen Educatie is voornemens in het openbaar aan te besteden het door de Fondo Desaroyo Aruba te financieren project:

"Nieuwbouw Basisschool en Gymzaal te Sero Blanco".

Volgens bestek: DOW nr. 34, dj. 2014.

Korte omschrijving van het werk:

1. Uitvoeren van grondwerken;

2. Bouw van een Elmar-trafohuis

3. Het bouwen van een schoolgebouw bestaande uit de volgende onderdelen;

a. School (12 klaslokalen, 1 multi functionele ruimte en kantoorruimtes);

b. Gymzaal;

c. Kiosken;

d. Afrasteringen;

e. Terreinverhardingen.

Uitvoeringstermijn: 200 werkbare dagen na datum van aanvang.

Het bestek is vanaf 4 november 2015 verkrijgbaar bij DOW tegen betaling van

Afl. 1250,00.

De betaling te voldoen bij de kassier van de Dienst Openbare Werken (DOW).

De openbare bescheiden liggen ter inzage vanaf 4 november 2015 te DOW bij het Secretariaat van de Directie.

Inlichtingen worden verstrekt op 11 november 2015 om 10.00 vm. te DOW.

De Nota van Inlichtingen wordt vastgesteld op 18 november 2015 en is vanaf die dag verkrijgbaar bij het Secretariaat.

De openbare aanbesteding vindt plaats op 2 december 2015 om 11.00 vm. op het kantoor van de Directeur Dienst Openbare Werken.

De UAR 1986 is op deze aanbesteding van toepassing.

De directievoering is in handen van de Dienst Openbare Werken.

De gestandsdoeningstermijn is 90 dagen.

De inschrijver moet bij zijn inschrijving de volgende vereisten overleggen:

1. Bewijs van inschrijving in het register van de Kamer van Koophandel;

2. Bereidheidverklaring van een lokale bank tot het instellen van een bankgarantie;

3. De staat van eenheidsprijzen voor verrekening van meer- en minderwerken;

4. Overige vereisten zijn opgenomen in het bestek.

Inschrijving dient te geschieden op het bij het bestek gevoegde en gewaarmerkte inschrijvingsformulier.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties