Nieuwbouw kantoorgebouw en twee schietbanen t.b.v. KPA te Vaderpiet

Dit item is gearchiveerd op 12-03-2016.

OPENBARE AANBESTEDING
 

De Minister van Justitie is voornemens in het openbaar aan te besteden het door de Fondo Desaroyo Aruba te financieren project:

"Nieuwbouw kantoorgebouw en twee schietbanen t.b.v. KPA te Vaderpiet".

Volgens bestek: DOW nr. 20, dj. 2015.

Korte omschrijving van het werk:

  1. Bouw kantoorgebouw bestaande uit o.a. instructie zaal, kantoor, leslokaal, toiletten, berging en pantry;
  2. Technische installaties;
  3. Aanleg twee schietbanen;
  4. Civiele werk.

Uitvoeringstermijn: 100 werkbare dagen na datum van aanvang.

Het bestek is vanaf 9 februari 2016 verkrijgbaar bij DOW tegen betaling van Afl. 500,00.

De betaling te voldoen bij de kassier van de Dienst Openbare Werken (DOW).

De openbare bescheiden liggen ter inzage vanaf 9 februari 2016 te DOW bij het Secretariaat van de Directie.

Inlichtingen worden verstrekt op 15 februari 2016 om 10.00 vm. te DOW.

De Nota van Inlichtingen wordt vastgesteld op 19 februari 2016 en is vanaf die dag verkrijgbaar bij het Secretariaat.

De openbare aanbesteding vindt plaats op 11 maart 2016 om 11.00 vm. op het kantoor van de Directeur Dienst Openbare Werken.

De UAR 1986 is op deze aanbesteding van toepassing.

De directievoering is in handen van de Dienst Openbare Werken.

De gestanddoeningstermijn is 90 dagen.

De inschrijver moet bij zijn inschrijving de volgende vereisten overleggen:

  1. Bewijs van inschrijving in het register van de Kamer van Koophandel;
  2. Bereidheidverklaring van een lokale bank tot het instellen van een bankgarantie;
  3. De staat van eenheidsprijzen voor verrekening van meer- en minderwerken;
  4. Overige vereisten zijn opgenomen in het bestek.

Inschrijving dient te geschieden op het bij het bestek gevoegde en gewaarmerkte inschrijvingsformulier.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties