Onderhoud en Upgradingswerkzaamheden te Malmok Boardwalk

Dit item is gearchiveerd op 02-12-2023.

OPENBARE AANBESTEDING

Het Land Aruba is voornemens in het openbaar aan te besteden,

het door de Tourism Product Enhancement Fund te financieren project:

“Onderhoud en Upgradingswerkzaamheden te Malmok Boardwalk”

Bestaande uit:  Perceel 1: Hardhout terras en directe omgeving

                           Perceel 2: Hardhout wandelpad en directe omgeving

Volgens bestek DOW nr. 11 d.j. 2023.

Korte omschrijving van het werk:

  • Het beschermen, onderhouden en herbeplanten van kustvegetatie;
  • Het verrichten van onderhoud aan de hardhout deck, -wandelpadtraject en -zitbanken;
  • Het verrichten van upgradingswerkzaamheden aan de hardhout deck door het installeren van diverse opstaptrappen, het bijbouwen van een gazebo en het plaatsen van extra zitbanken;
  • Het verrichten van upgradingswerkzaamheden aan de hardhout wandelpadtraject door het bijbouwen van rustplaatsen (2 stuks) en aanbrengen van zitbanken.

Uitvoeringstermijn: 40 werkbare werkdagen na datum van opdrachtbrief, excl. bestellingstijd.

Het bestek is vanaf 3 november 2023 verkrijgbaar bij DOW tegen betaling van Afl. 250, =

De betaling te voldoen bij de kassier van de Dienst Openbare Werken (DOW).

De openbare bescheiden liggen ter inzage vanaf 3 november 2023 te DOW bij het Secretariaat van de Directie.

Inlichtingen worden verstrekt op 8 november 2023 om 14:00 uur n.m. te DOW.

De Nota van Inlichtingen wordt vastgesteld op 15 november 2023.

De openbare aanbesteding vindt plaats op 1 december 2023 om 11.00 uur v.m. op het kantoor van de directeur van de Dienst Openbare Werken.

De inschrijver moet bij zijn inschrijving de volgende vereisten overleggen:

  1. Gewaarmerkte inschrijvingsformulier
  2. Gewaarmerkte specificatie inschrijfsom
  3. Originele bewijs van inschrijving in het register van de Kamer van Koophandel van Aruba (niet ouder dan 6 maanden).
  4. Bereidheidverklaring tot het instellen van een bankgarantie of borg.
  5. Overige vereisten opgenomen in het bestek.

Inschrijving dient te geschieden op het bij het bestek gevoegde en gewaarmerkte inschrijvingsformulier.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties