“Openstellen zandwegen 2019.”

Dit item is gearchiveerd op 05-12-2019.

OPENBARE AANBESTEDING

De Minister van Ruimtelijke Ontwikkeling, Infrastructuur en Milieu is voornemens in het openbaar aan te besteden:

Het project: “Openstellen zandwegen 2019.”

Volgens werkomschrijving nr. DOW  19–2019.

Korte omschrijving van het werk:

Openstellen van de inbreidingsplannen Bushiri en Jara Oost.

Uitvoeringstermijn: 20 werkbare dagen.

De werkomschrijving is vanaf 25 november 2019 verkrijgbaar bij DOW tegen betaling van Afl. 50,=.

De betaling te voldoen bij de kassier van de Dienst Openbare Werken (DOW).

De openbare bescheiden liggen ter inzage vanaf 25 november 2019 te DOW bij het Secretariaat van de Directie.

Inlichtingen en veldbezoek worden verstrekt op 26 november 2019 om 10.00 vm te DOW.

De Nota van Inlichtingen wordt vastgesteld op 27 november 2019 en is vanaf die dag verkrijgbaar bij het Secretariaat.

De openbare aanbesteding vindt plaats op 4 december 2019 om 11.00 v.m. op het kantoor van de directeur Dienst Openbare Werken.

De L.O.A. A.B. 1996 nr. 58 is op deze aanbesteding van toepassing.

De directievoering is in handen van de Dienst Openbare Werken.

De gestanddoeningstermijn is 90 dagen.

De inschrijver moet bij zijn inschrijving de volgende vereisten overleggen:

  1. De staat van eenheidsprijzen voor verrekening van meer- en minderwerken;
  2. Bewijs van inschrijving in het register van de Kamer  van Koophandel;
  3. Overige vereisten zijn opgenomen in het bestek.

Inschrijving dient te geschieden op het bij het bestek gevoegde en gewaarmerkte inschrijvingsformulier.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties