Publicatie en levering van de methode Taalpret met handleidingen voor kleuterscholen op Aruba

Dit item is gearchiveerd op 09-09-2015.

OPENBARE AANBESTEDING

Het Land Aruba is voornemens in het openbaar aan te besteden het – middels Fondo Desaroyo Aruba (FDA)  – te financieren project:

Het project: Publicatie en levering van de methode Taalpret met handleidingen voor kleuterscholen op Aruba

Volgens TOR: “Terms of Reference Taalpret & handleidingen”

Korte omschrijving van het werk:

Het illustreren, opmaken, drukken en leveren van de methode Taalpret voor kleuterscholen op Aruba. De methode bestaat uit kaarten, platen en handleidingen en is ontwikkeld door Directie Onderwijs Aruba.

Uitvoeringstermijn: uiterlijk tot en met 30 september 2016                  

De TOR is per direct verkrijgbaar bij Directie Onderwijs tegen betaling van Afl. 50,-. De betaling dient contant te worden voldaan bij Directie Onderwijs te Frankrijkstraat 3.

Inlichtingen worden verstrekt op 11 augustus 2015 om 11:00 uur, bij Directie Onderwijs,afdeling Curriculum Ontwikkeling te Belgiëstraat 2.

De Nota van Inlichtingen is vanaf 18 augustus 2015 verkrijgbaar bij Directie Onderwijs te Frankrijkstraat 3.

De openbare aanbesteding vindt plaats op 8 september om 11:00 uur bij Directie Onderwijs te Frankrijkstraat 3.

Bij dit project zijn de UAR 1986 en UAV 1989 van toepassing. De directievoering is in handen van Directie Onderwijs. De gestanddoeningstermijn is 90 dagen.

De inschrijver moet bij zijn inschrijving de volgende documenten overleggen:

1 Bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel (niet ouder dan 6 maanden).

2 Bereidsheidverklaring tot het afgeven van een bankgarantie of borgstelling van een erkende lokale bank of van een internationale bank of verzekeraar beschikkend over een S&P rating van tenminste A (of een vergelijkbare rating van een andere rating agency) die onder geconsolideerd toezicht staat.

3 Verklaring van de Ontvanger der Belastingen inzake nakoming fiscale verplichtingen.

4 Andere vereisten zoals vastgelegd in de TOR.

Inschrijving dient te geschieden op het bij de TOR gevoegde en gewaarmerkte inschrijvingsformulier.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties