Renobacion Urbano Oranjestad - Infra Verfraaiing Schelpstraat en omgeving

Dit item is gearchiveerd op 26-11-2014.

OPENBARE AANBESTEDING

Het Land Aruba is voornemens is voornemens in het openbaar
aan te besteden het – middels de Stichting
Fondo Desaroyo Aruba (FDA) te financieren project:

  “Renobacion Urbano Oranjestad -  Infra Verfraaiing Schelpstraat en omgeving”

Volgens bestek DOW nr. 28 – 2013.

Korte omschrijving van het werk:

  • Klinker werkzaamheden t.b.v. de voetpaden en parkeerplaatsen.
  • Groenvoorziening en irrigatie systeem
  • Aanbrengen van straat - voetpad verlichting.

Uitvoeringstermijn: 60 werkbare dagen na de aanvangdatum.

Het bestek is vanaf 28 oktober 2014 verkrijgbaar bij DOW tegen betaling van Afl. 350,00
De betaling te voldoen bij de kassier van de Dienst Openbare Werken (DOW).
De openbare bescheiden liggen ter inzage vanaf 28 oktober 2014 te DOW bij het
Secretariaat van de Directie.

Inlichtingen worden verstrekt op 11 november 2014 om 11.00 vm. te DOW.
De Nota van Inlichtingen wordt vastgesteld op 14 november 2014 en is vanaf die dag
verkrijgbaar bij het Secretariaat.
De openbare aanbesteding vindt plaats op 25 november  2014 om 11.00 vm. op het
kantoor van de Directeur Dienst Openbare Werken.
De Nederlandse UAR 1986, aangepast aan de Arubaanse omstandigheden, is
op deze aanbesteding van toepassing.
De directievoering is in handen van de Dienst Openbare Werken.
De gestanddoeningstermijn is 90 dagen.

De inschrijver moet bij zijn inschrijving de volgende vereisten overleggen:
1. Bereidheidsverklaring van een lokale bank tot het instellen van een bankgarantie
2. Bewijs van inschrijving in het register van de Kamer van Koophandel;
(niet ouder dan 6 maanden)
3. Overige vereisten zijn opgenomen in het bestek.

Inschrijving dient te geschieden op het bij het bestek gevoegde en gewaarmerkte inschrijvingsformulier.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties